Lindorff

Mondelinge weigering uitkering gemeente

Volgens de Algemene wet bestuursrecht is het voor een bestuursorgaan ‘wettelijk’ niet mogelijk om mondeling een beslissing (besluit) te nemen, bijvoorbeeld tot stopzetting van een uitkering of afwijzing van een aanvraag bijstandsuitkering.

Volgens artikel 1:3 Awb moet een beslissing van een bestuursorgaan – zoals de gemeente of de gemeentelijke sociale dienst – schriftelijk zijn, wil dit besluit rechtsgevolg hebben. Op grond van artikel 4:1 Awb is de gemeente verplicht om een (schriftelijke) beslissing op een aanvraag te nemen bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een uitkering.

Helaas is het gebruikelijk bij de meeste gemeenten in Nederland om een aanvraag voor een uitkering ‘mondeling’ af te wijzen. De gemeente handelt op deze manier in strijd met de wet, maar in de praktijk komt de gemeente er mee weg, omdat de meeste mensen het ‘erbij laten zitten’ na de mondelinge afwijzing van de uitkeringsaanvraag door de gemeente.

Schriftelijke bevestiging weigering bijstand door gemeente

Van belang is dus dat u bij een mondelinge afwijzing van uw aanvraag van een uitkering door de gemeente, altijd vraagt om een schriftelijke bevestiging van de afwijzing van uw bijstand. U heeft hier recht op en de gemeente is wettelijk verplicht om u een schriftelijke afwijzing van uw uitkering te geven. Aan een mondelinge afwijzing van uw uitkeringsaanvraag kunt u, bestuursrechtelijk gezien, geen enkel recht ontlenen. Pas bij een schriftelijke afwijzing van bijstand kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing van de gemeente en staat er pas beroep open bij de rechtbank tegen de beslissing op bezwaar van de gemeente.

Voorlopige voorziening uitkering

Ook wanneer u geen inkomen heeft en de financiële nood is zo hoog dat u bij de rechtbank met een voorlopige voorziening een uitkering bij de gemeente wilt vorderen, is het noodzakelijk dat u beschikt over een schriftelijk afwijzing van uw uitkeringsaanvraag door de gemeente (of over een brief van de gemeente waarin staat dat uw bijstandsuitkeringsaanvraag in behandeling is genomen). De rechtbank zal een voorlopige voorziening alleen toewijzen indien u ook een bijstandsuitkering heeft aangevraagd bij de gemeente. U moet dit aan de rechtbank aantonen door middel van een schriftelijke afwijzing van uw uitkering, of een ontvangstbevestiging van uw aanvraag uitkering bij de gemeente.

Klacht indienen weigering uitkering bij gemeente

Wanneer de gemeente u mondeling heeft verteld dat u geen uitkering krijgt, niet in aanmerking komt voor bijstand of dat uw uitkeringsaanvraag niet in behandeling wordt genomen door de gemeente, dien dan direct hierover schriftelijk een klacht in bij de gemeente en vraag in uw klacht om een schriftelijke afwijzing van uw bijstandsaanvraag. Hierbij moet u er uiteraard voor zorgen dat u weer kunt bewijzen dat u een klacht heeft ingediend tegen de afwijzing bijstand bij de gemeente. U kunt hiervoor het beste met de klachtbrief in tweevoud naar de sociale dienst of stadsdeelkantoor van uw gemeente gaan en één exemplaar van uw klacht bij de gemeente afgeven en een copie van uw klacht voor ontvangst laten afstempelen door de gemeente. Het komt helaas te vaak voor bij gemeenten dat door burgers ingeleverde brieven ‘niet zijn ontvangen’ door de gemeente. Zorgt u daarom altijd voor bewijs dat u een aanvraag uitkering of een klacht bij de gemeente heeft ingediend.

 

Heeft u een mondelinge weigering gehad van uw aanvraag uitkering? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Mondelinge stopzetting bijstand door gemeente

Ontvangt u al een uitkering van de gemeente, dan kan de gemeente op grond van de Participatiewet uw bijstand stopzetten om verschillende redenen. De gemeente is wettelijk verplicht om u onmiddellijk schriftelijk mede te delen dat uw uitkering wordt stopgezet of dat uw uitkering teruggevorderd wordt. Helaas blijft de gemeentelijke dienst ‘werk en inkomen’ ook daarmee regelmatig in gebreke; Vaak wordt u in een gesprek of via de telefoon door uw bijstandsambtenaar verteld dat uw uitkering wordt stopgezet, vaak in het kader van een onderzoek van de gemeente naar de rechtmatigheid van uw uitkering. Vervolgens krijgt u uw uitkering niet meer op uw bankrekening gestort, zonder dat u een schriftelijke bevestiging krijgt van de stopzetting en de reden van stopzetting van uw uitkering. En als het schriftelijke besluit van de gemeente tot stopzetting en of terugvordering van uw bijstand al komt, dan volgt dit pas maanden na de feitelijke stopzetting van uw uitkering.

Bezwaar stopzetting uitkering gemeente

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u pas schriftelijk bezwaar maken tegen stopzetting van uw uitkering als u een schriftelijk besluit van de gemeente heeft ontvangen. Wanneer de gemeente uw geld niet meer op uw rekening stort en de gemeente u mondeling heeft verteld uw uitkering stop te zetten, dan is dit in beginsel onvoldoende om bezwaar te maken tegen uw uitkeringsstop of om een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanhangig te maken. Ook in deze gevallen is het dus zaak dat u in reactie op de mededeling van de gemeente dat uw uitkering wordt stopgezet, aandringt op een onmiddellijke schriftelijke bevestiging van de stopzetting van uw bijstand. Pas als u deze beslissing van de gemeente op papier heeft, kunt u, bestuursrechtelijk gezien, bezwaar maken tegen het stopzetten van uw bijstandsuitkering en of een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen na de stopzetting van uw uitkering. Dient u dus direct een schriftelijke klacht in bij de gemeente als u binnen een paar dagen na de mondelinge mededeling van de gemeente dat uw uitkering wordt gestopt of teruggevorderd wordt, per post nog geen schriftelijk besluit van de gemeente daarover heeft ontvangen.

Bezwaar gemeente hulp Sociaal Verhaal

Is uw uitkeringsaanvraag mondeling afgewezen door de gemeente of heeft u een telefoontje of een gesprek gehad bij de gemeente waarin u is verteld dat uw uitkering wordt stopgezet / ingetrokken of teruggevorderd en heeft u al meerdere malen vergeefs bij de gemeente gevraagd om een schriftelijke afwijzing of intrekking bijstand, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij zorgen er dan voor dat u alsnog op korte termijn een schriftelijk besluit van de gemeente krijgt waarna wij u kunnen helpen met bezwaar en beroep tegen de gemeente volgens de Algemene wet bestuursrecht.