Machtsstrijd in deurwaardersland

Het zal er om spannen, vanmiddag op de deurwaarders ledenraadvergadering van de KBvG (Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders).  Na alle e-Court perikelen van de afgelopen tijd, waaruit is gebleken dat ‘voornamelijk deurwaarderskantoren van het bestuur van de KBvG’ zich hebben verrijkt aan onwettige e-Court oproepingsexploten, is een aantal deurwaarders in opstand gekomen. Het gebrek aan verantwoordelijkheid van de zittende bestuursleden en de apathie van KBvG-directeur mr. Karin Weisfelt om zich uit te spreken tegen de graaiende KBvG deurwaarders, is verschillende gerechtsdeurwaarders in het verkeerde keelgat geschoten. De integriteit van de hele beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders wordt aldus te kakken gezet. Dit is de mening van gerechtsdeurwaarder Edwin van den Bergh uit Rotterdam. In een ingezonden brief uit deurwaarder Van den Bergh zijn afschuw over het gebrek aan integriteit van de vigerende bestuursleden en KBvG-directeur Weisfelt. “Indien er onterecht kosten aan de E-court debiteur in rekening zijn gebracht, dient de KBvG haar verantwoordelijkheid te nemen en de betreffende deurwaarders te sommeren om de geïncasseerde bedragen aan de schuldenaar terug te betalen”. Aldus deurwaarder Edwin van den Bergh. Het geeft geen pas dat het bestuur van de KBvG, in plaats van een veroordeling van deze onwettige praktijken, met een gekunsteld bestuursmemo komt om het graaigedrag van de betreffende deurwaarders goed te praten. De geloofwaardigheid en de integriteit van het ambt van deurwaarder wordt door het KBvG-bestuur te grabbel gegooid.

Ook deurwaardersbelangenvereniging “Deurwaarders Belangen Nu” onderschrijft middels een aan de ledenraad van de KBvG ingezonden brief de visie van gerechtsdeurwaarder Van den Bergh.  Er wordt gevraagd om restitutie van de onterecht geïnde bedragen aan de e-Court schuldenaren. De KBvG dient terzake handhavend op te treden en haar eerder standpunt te herzien waarmee zij het handelen van de e-Court deurwaarders heeft getracht te vergoeilijken.

“Deurwaarders Belangen Nu” had reeds eerder bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders van de rechtbank Amsterdam een tuchtklacht ingediend tegen verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren waar feitelijk de zeggenschap ligt bij derden en er van onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder geen sprake is. “Deurwaarder Belangen Nu” wil terug naar de situatie waar het ambt van gerechtsdeurwaarder staat voor ‘integere wetsuitvoering’ en niet meer wordt gezien als een beroep waarmee vanwege exclusieve wettelijke bevoegdheden ‘veel geld’ kan worden verdiend.

En de wettelijk toezichthouder BFT? Die staat er (nog steeds) bij en kijkt er naar. Indien het Bureau Financieel Toezicht uitvoering aan haar wettelijke taak had gegeven en tijdig verantwoordelijkheid had genomen, was de situatie in deurwaardersland niet geëscaleerd. Directeur mr. Marijke Kaptein heeft zich ten onrechte laten leiden door de goede verstandhouding tussen het BFT en de KBvG en heeft daarbij verzuimd om de deurwaardersbestuursleden op ‘de wet’ te wijzen.  Het gevolg hiervan is de onderhavige opstand, waar verschillende deurwaarders verwijtend naar elkaar wijzen. Dit alles heeft een onzekere uitkomst voor het Nederlands rechtsbestel en de ‘sociaal zwakkere’ schuldenaar is vooralsnog de dupe.

Ter leering ende vermaeck: De KBvG ledenraadvergadering van hedenmiddag 26 april 2018 om 13.00 uur in Zwolle is voor het publiek openbaar toegankelijk. Iedere belangstellende kan de vergadering als toehoorder bijwonen. Vanaf 12.00 uur bent u welkom in Zwolle voor een uitgebreide lunch op kosten van de KBvG www.nieuwsvandeweek.info/jaar/2018/week/17 .