zakelijk

Maatregelenkaart gemeente bijstandsuitkering

 U ontvangt op dit moment een bijstandsuitkering van de gemeente, of u heeft een uitkering aangevraagd. Tijdens de periode dat u deze uitkering ontvangt, heeft u ook verplichtingen. Indien u de verplichtingen niet nakomt, volgen er maatregelen. De gemeente Den Haag hanteert hiervoor een Maatregelenkaart. Hieronder volgt de tekst van de maatregelenkaart van de gemeente Den Haag voor bijstandsuitkering gerechtigden.

Wij gaan er vanuit dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk (weer) actief te zijn. Dat kan door aan het werk te gaan, scholing te volgen of uzelf in te zette voor de stad. Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, mantelzorg, of het leveren van een ‘tegenprestatie’. Met ‘tegenprestatie’ wordt hier bedoeld: het verrichten van onbetaald werk voor de stad.

De verplichtingen gelden niet alleen voor u, maar óók voor uw eventuele partner. Let op: vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt, moet u (beiden) aan de verplichtingen voldoen.

Wij raden u dringend aan om volledig mee te werken en alle afspraken die wij met u maken, volledig en op tijd na te komen. Deze korting op de uitkering noemen wij een maatregel.

Als u binnen één jaar na een eerdere maatregel opnieuw één van de voor u geldende verplichtingen niet nakomt, wordt de korting op uw uitkering hoger. De zwaarste maatregel is maximaal drie maanden geen uitkering.

Wat gebeurt er als u de Algemene verplichtingen onvoldoende nakomt?

Met onvoldoende wordt bedoeld dat u minder doet dan wat met u is afgesproken.

Verplichtingen onvoldoende nakomen Gevolgen voor uw uitkering
Als u uw verplichtingen onvoldoende nakomt, heeft dat flinke gevolgen voor uw uitkering Maatregel

1e keer

Maatregel

2e keer

Maatregel

3e keer

Maatregel

4e keer

(en verder)

Te laat komen op een afspraak

U komt te laat op uw afspraak of traject, zonder dat u met een geldige reden heeft afgebeld via de Klantenservice SZW

30% Korting

op uw uitkering

1 maand

geen’

uitkering

2 maanden

geen uitkering

3 maanden

geen

uitkering

Afspraken SZW onvoldoende nakomen

U komt de afspraken die u gemaakt heeft met een medewerker van SZW onvoldoende na

Onvoldoende actief zoeken naar werk

U bent onvoldoende actief op zoek naar werk

Onvoldoende meerwerken aan plan van aanpak

U werkt onvoldoende mee aan het opstellen, uitvoeren of evalueren van een plan van aanpak, gericht op werk of participatie

Onvoldoende meewerken aan leveren van tegenprestatie

U werkt onvoldoende mee aan de verplichting om een tegeprestatie te leveren.

Verplichtingen niet nakomen Gevolgen voor uw uitkering
Als u onderstaande veplichtingen niet nakomt, heeft dit ingrijpende gevolgen voor uw uitkering Maatregel

1e keer

Maatregel

2e keer

Maatregel

3e keer

Niet komen op een afspraak

U bent niet gekomen op uw afspraak of traject, zonder dat u met een geldige reden heeft afgebeld via de Klantenservice SZW

1 maand

geen’

uitkering

2 maanden

geen uitkering

3 maanden

geen

uitkering

Afspraken SZW niet nakomen

U komt de afspraken die u gemaakt heeft met een medewerker van SZW niet na

Niet actief zoeken naar werk

U bent niet actief op zoek naar werk

Niet meerwerken aan plan van aanpak

U werkt niet mee aan het opstellen, uitvoeren of evalueren van een plan van aanpak, gericht op werk of participatie

Niet meewerken aan leveren van tegenprestatie

U werkt niet mee aan de verplichting om een tegeprestatie te leveren.

Ontslag door eigen schuld of weigering baan

U bent door uw eigen schuld ontslagen; u weigert een baan; u zoekt niet actief naar werk of staat niet ingeschreven bij een uitzendbureau

Niet bereid tot verhuizing of reizen naar werk

U heeft, voordat u verhuisde naar Den Haag, niet in Den Haag naar werk gezocht; u bent niet bereid om voor een nieuwe baan te gaan verhuizen(weg uit Den Haag); u bent niet bereid om (maximaal) drie uur per dag te reizen voor een nieuwe baan

Niet bereid aangeboden traject of training te volgen

U bent niet bereid een traject of training te volgen die gericht is op werk of participatie. U werkt niet mee aan een onderzoek om uw mogelijkheden tot werken vast te stellen.

Niet meewerken aan plan van aanpak

U werkt niet mee aan het opstellen, uitvoeren of evalueren van een plan van aanpak. Dit plan is gericht op werk of participatie.

Kleding, gedrag en verzorging onvoldoende

U maakt minder kans op een nieuwe baan door uw kleding, gedrag of persoonlijke verzorging

Niet leveren tegenprestatie

U werkt niet mee aan het leveren van een tegenprestatie

Vertonen van ongewenst gedrag

U bent agressief tegen een medewerker in dienst van SZW, of brengt schade toe aan de meubels of het gebouw. Onder agressief verstaan we: Schelden, bedreigen, discrimineren of het gebruik van lichamelijk geweld.

Neem met Sociaal Verhaal contact op zodra u een brief van de gemeente heeft ontvangen waarin u een maatregel of boete is opgelegd omdat u verplichtingen verbonden aan uw bijstandsuitkering niet bent nagekomen. Het is onze ervaring dat wij, door tijdig bezwaar voor u te maken tegen de opgelegde maatregel of boete, de maatregel van tafel kunnen krijgen of verlaagd krijgen. De meeste bezwaarzaken die wij voeren, pakken in het voordeel van de bijstandsgerechtigde uit, waarbij de maatregel of boete door de gemeente verlaagd wordt, of wordt ingetrokken. Onze hulp is geheel gratis.

Heeft u de van de gemeente een maatregel opgelegd gekregen of een boete neem dan contact op met Sociaal Verhaal.