LegalGuard

Het overheidsorgaan de Raad voor de Rechtsbijstand is voornemens een proef te starten met LegalGuard. LegalGuard is een dochteronderneming van verzekeringsmaatschappij Achmea. De werkzaamheden van LegalGuard behelzen feitelijk dezelfde werkzaamheden die de juristen en juridisch medewerkers van Het Juridisch Loket sinds jaar en dag – tot tevredenheid  van het publiek – uitvoeren.

In een persbericht geeft de Raad voor de Rechtsbijstand aan dat de bedoeling van de proef is om een bredere kijk te creëren aangaande oplossingen voor de problemen van de burger. De opzet van de pilot maakt duidelijk dat de juristen van LegalGuard in de eerste en de tweede fase van de proef exact dezelfde werkzaamheden zullen uitvoeren die op dit moment door de juristen van Het Juridisch Loket worden verricht.  De kans is hierdoor aanwezig dat indien de pilot een succes is, door Minister Dekker zal worden ingezet op een bezuinigingsoperatie in de richting van Het Juridisch Loket. Dit overheidsorgaan kan alsdan immers volstaan met minder juridisch medewerkers en minder juristen, omdat de juridische werkzaamheden van Het Juridisch Loket voor het grootste gedeelte worden overgenomen door de commerciële juristen van LegalGuard van Achmea rechtsbijstand.

Jurist LegalGuard versus jurist Juridisch Loket

Het lijkt erop dat de financiering van de pilot met LegalGuard voor een belangrijk deel komt uit de verplichte financiële bijdrage voor de rechtzoekende die gebruik wenst te maken van de rechtsbijstand door de juristen van LegalGuard. LegalGuard brengt elke rechtzoekende op voorhand een bedrag van € 53,00 in rekening voor de juridische dienstverlening. Tot op heden is het zo dat een ieder bij Het Juridisch Loket op het spreekuur kan komen en gratis gebruik kan maken van de juridische dienstverlening van de juristen van Het Juridisch Loket. Indien de proef slaagt met LegalGuard en de dienstverlening door de juristen van Achmea definitief wordt ingevoerd, lijkt het erop dat de burgers verplicht zijn om voor elk juridisch geschil een bedrag van € 53,00 aan LegalGuard te betalen. De vrees bestaat dat alsdan de gratis juristen van Het Juridisch Loket gaande weg vervangen worden door de commerciële juristen van LegalGuard.

Jurist LegalGuard substituut voor advocaat

In de derde fase van de pilot van Minister Dekker met Achmea, is het zo dat de juristen van LegalGuard zoveel mogelijk werkzaamheden zullen overnemen die thans nog – op verwijzing van Het Juridisch Loket – door onafhankelijke advocaten worden uitgevoerd. De proef gaat zelfs zo ver dat Het Juridisch Loket in het kader van de pilot geen diagnosedocument meer aan de rechtzoekende afgeeft voor een gespecialiseerde advocaat, doch de burger doorverwijst naar de (niet-onafhankelijke) jurist van LegalGuard. De vraag rijst of de burger aldus niet op het verkeerde been wordt gezet en voor de rechtzoekende de facto het recht op een onafhankelijke advocaat wordt gefrustreerd. De Hoogste Europese rechter heeft meerdere malen bevestigd dat de burger recht heeft op ‘vrije advocaatkeuze’ en dat dit recht niet door de overheid of anderszins gefrustreerd mag worden. Het doorverwijzen van rechtzoekenden naar de niet-onafhankelijke juristen van LegalGuard kan op gespannen voet staan met dit ‘Europees grondrecht’.

Promotiefilm Achmea Minister Sander Dekker

Saillant detail bij de pilot met LegalGuard is dat Minister Dekker recentelijk blijk heeft gegeven van nauwe (commerciële ?) banden met Achmea. Zo heeft Onze Minister in 2018 na een bedrijfsbezoek aan Achmea een promotiefilmpje gepubliceerd. Kijk hieronder het promotiefilmpje van Minister Sander Dekker bij Achmea en oordeel zelf.