overheid

Kwijtschelding aanvragen gemeentelijke belastingen

Heeft u geen of laag inkomen, dan kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen van gemeentelijke aanslagen en belastingen zoals afvalstoffenheffing of onroerende zaak belasting (OZB). Tevens kunt u kwijtschelding aanvragen van de waterschapsbelastingen, zoals van de WSHI of SVHW. Elke instantie of gemeente heeft zijn eigen voorwaarden hoe de kwijtschelding aangevraagd moet worden. Voordat u een kwijtscheldingsverzoek van een aanslag indient, kijk eerst op de website van de betreffende gemeente of instantie hoe u dit moet doen. Meestal dient u digitaal, via de website of een inlog, zoals bij de Regionale Belasting Groep (RGB) een kwijtscheldingsverzoek in te dienen.  Als u dit niet duidelijk is, dan kunt u via onze voorbeeldbrief aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belasting indienen. U moet deze brief invullen en afschriften van de aanslagen of heffingen waarvan u kwijtschelding wilt aanvragen met deze brief meesturen aan de gemeente of het waterschap. Zorg dat u een ontvangstbevestiging krijgt van uw aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen. U moet altijd over bewijs beschikken dat u de kwijtscheldingsaanvraag tijdig heeft ingediend. U kunt uw kwijtscheldingsverzoek ook persoonlijk afgeven bij de gemeente of het zelfstandig bestuursorgaan en om een stempel vragen dat u dit tijdig heeft ingeleverd.

Gronden verzoek kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Er zijn weinig gronden op basis waarvan u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en andere overheidsheffingen kunt aanvragen. De meest kansrijke grond is ‘betalingsonmacht’. U kunt een beroep doen ‘betalingsonmacht’ in uw vrijstellingsverzoek als u inkomen heeft op bijstandsniveau of daaronder. Stuur een uitkeringsspecificatie mee, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat u een bijstandsuitkering ontvangt waarop al wordt ingehouden door de gemeente, of waarop beslag ligt door een deurwaarder. Heeft u geen inkomen, vraag dan bij de Raad voor de Rechtsbijstand een inkomensverklaring aan. U krijgt vervolgens per post een inkomensverklaring van de Raad voor Rechtsbijstand, waaruit de hoogte van uw inkomen blijkt. Als dit op of onder bijstandsniveau zit, dan maakt u goede kans op kwijtschelding van de heffingen of belastingen door het waterschap of de gemeente.

Bezwaar afwijzing kwijtscheldingsverzoek gemeentelijke belastingen

Als uw kwijtscheldingsverzoek voor de gemeentelijke belastingen wordt afgewezen, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Op onze website onder kenniswijzer staat een voorbeeld bezwaarschrift dat u kunt gebruiken om zelf bezwaar te maken tegen de afwijzing van de aanvraag kwijtschelding. De bezwaartermijn is zes weken na de schriftelijke afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek. Weet u welke bezwaargronden u in uw bezwaar tegen de afwijzing kwijtschelding moet vermelden, neem dan met Sociaal Verhaal contact op om dit te bespreken. Wij kunnen u hierover adviseren.

Beroep tegen beslissing op bezwaar tot afwijzing kwijtscheldingsverzoek

Heeft de gemeente uw bezwaarschrift tegen de afwijzing van uw kwijtschelding ongegrond verklaard, dan kunt u tegen de beslissing van de gemeente of andere instantie beroep instellen bij de rechtbank. U bent de rechtbank wel griffierecht verschuldigd voor de behandeling van uw beroepschrift. U heeft geen advocaat nodig om beroep in te stellen tegen de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek. U kunt dit zelf schriftelijk doen met een beroepschrift. Als het om grotere bedragen gaat en het beroep is inhoudelijk te ingewikkeld, is het mogelijk dat een advocaat voor u beroep instelt bij de rechtbank. Heeft u geen of laag inkomen, dan is de advocaat gratis. Neem eerst met ons contact op om te bespreken of u in aanmerking komt voor een gratis advocaat om beroep in te stellen tegen het besluit van de gemeente om uw kwijtscheldingsverzoek voor gemeentelijke belastingen af te wijzen. Zo voorkomt u hoge advocaatkosten.

Wilt u weten welke bezwaargronden u in uw bezwaar tegen de afwijzing kwijtschelding moet vermelden, neem dan met Sociaal Verhaal contact op om dit te bespreken