gratis-advocaat

Klacht indienen over de rechtbank

Heeft u een klacht over de rechtbank ? De Rechtspraak neemt uw klacht serieus. Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft en houdt in de Rechtspraak. Het indienen van een klacht is makkelijker gemaakt en de behandeling van de klacht wordt ‘doorzichtiger’. De Rechtspraak kan leren van uw klachten en kan maatregelen nemen om de organisatie te verbeteren.

Waarover kunt u klagen?

Als u vindt dat u door een medewerker of een rechter van een rechtbank, het gerechtshof, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) niet behandeld bent zoals het hoort, dan kunt u daarover een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u te lang moet wachten op beantwoording van uw brief of afhandeling van uw zaak. Of als u vindt dat u niet correct te woord bent gestaan door één of meer personen die werken bij de rechtbank. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de medewerkers van de rechtbank.

Waarover kunt u niet klagen?

Als u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter of een beslissing die de rechter tijdens de behandeling van uw zaak heeft genomen, kunt u daarover geen klacht indienen. In beginsel zijn daar andere middelen voor, zoals het instellen van beroep tegen de uitspraak.

Hoe kunt u uw klacht indienen

Bij de meeste rechtbanken kunt u uw klacht digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.rechtspraak.nl en kies in de linkerkolom onder het kopje ‘naar de rechter’ voor ‘lk heb een klacht’. Kies de desbetreffende rechtbank en vul het digitale klachtenformulier in. Dit formulier kunt u vervolgens per mail of per gewone post verzenden naar de rechtbank.

  • U kunt uw klacht ook schriftelijk bij de rechtbank indienen. In uw brief vermeldt u:
  • over welke afdeling of persoon u klaagt;
  • waarom u een klacht indient, wat er precies is gebeurd en wanneer;
  • uw naam, adres en telefoonnummer.

Het is verstandig om kopieën mee te sturen van stukken die van belang zijn voor uw klacht.

Vergeet niet uw handtekening onder de brief te zetten.

Wacht niet te lang met het indienen van uw klacht, Gaat uw klacht over iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd, dan hoeft de rechtbank uw klacht niet te behandelen..

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

Na ontvangst van uw klacht wordt eerst bekeken of uw klacht in behandeling kan worden genomen. Als dat niet het geval is, krijgt u daarvan zo snel mogelijk bericht. Het kan ook zijn dat uw klacht bij een andere instantie of andere rechtbank thuishoort. Dan zal de rechtbank uw klacht zo mogelijk doorzenden en u van die doorzending op de hoogte stellen. Als de indruk bestaat dat uw klacht eenvoudig kan worden opgelost, bijvoorbeeld door een (telefonisch) gesprek zal de rechtbank zo spoedig mogelijk contact met u opnemen, Het is daarom verstandig dat u bij het indienen van uw klacht het telefoonnummer vermeldt waarop u overdag bereikbaar bent. Als uw klacht in behandeling wordt genomen is de gang van zaken als volgt:

1 . Het bestuur van de rechtbank stelt de persoon of personen over wie u klaagt op de hoogte van uw klacht.

  1. U wordt zo nodig verzocht aanvullende informatie over de gebeurtenis te geven.
  2. Vervolgens stelt het bestuur van de rechtbank een onderzoek in.
  3. In beginsel wordt u in de gelegenheid gesteld uw klacht nader toe te lichten aan het bestuur van de rechtbank of aan een klachtenadviescommissie. De persoon op wie de klacht betrekking heeft zal de klacht nooit zelf behandelen.

5, Tenslotte neemt het bestuur van de rechtbank een besluit. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit.

Uitgangspunt is om zoveel mogelijk met u in gesprek te gaan.

 Naar wie kunt u uw klacht sturen?

U stuurt uw klacht aan het bestuur van de rechtbank waar u over wilt klagen. U kunt het adres van de rechtbanken op rechtspraak.nl vinden.

Kunt u zich na de afhandeling van de klacht nog tot een andere instantie wenden?

Indien u zich niet kunt vinden in de afhandeling van uw klacht door het gerechtsbestuur (de “interne” klachtprocedure) kunt u daarover in beginsel een klacht indienen bij een “externe” instantie. Voor klachten over medewerkers van de rechtbank kunt u zich tot de Nationale Ombudsman wenden. Voor klachten over rechters kunt u zich wenden tot de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Meer weten?

Mocht het niet duidelijk zijn of u een klacht kunt indienen, of heeft u nog vragen over de wijze waarop dat kan. Belt u dan met het secretariaat van de betreffende rechtbank. De nummers staan op rechtspraak.nl. Meer informatie over de klachtenregeling is ook te vinden op rechtspraak.nl.

Adressen gerechten en telefoonnummers secretariaten

De adressen en de telefoonnummers van de gerechten kunt u eveneens vinden op www.rechtspraak.nl.

Rechtbank Amsterdam

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

Tel. (020) 541 21 1 1

Gerechtshof Amsterdam

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 1312

1000 BH Amsterdam

-rel. (020) 541 21 1 1

Rechtbank Den Haag

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Tel. (070) 381 31 31

Gerechtshof Den Haag

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Tei, (070) 381 31 31

Rechtbank Rotterdam

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 50950

3007 BL Rotterdam Tel. (010) 297 12 34 Rechtbank

t.a.v. het secretariaat klachtenbureau Postbus 9030

6800 EM Arnhem

Tel. (026) 359 26 07

Gerechtshof Arnhem — Leeuwarden

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 9030

6800 EM Arnhem Tel. (026) 359 24 01 of Postbus 1704

8901 CA Leeuwarden Tel. (058) 234 10 43

Rechtbank Overijssel

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 10067

8000 GB Zwolle

Tel. (038) 888 44 44

Rechtbank Midden-Nederland

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 16005

3500 DA Utrecht

Tel. (030) 223 40 50

Rechtbank Noord-Holland

t.a.v. het klachtenbureau Postbus 1621 2003 BR Haarlem

088-3616100

Rechtbank Noord-Nederland

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 781

9700 AT Groningen Tel, (050) 316 61 71 Rechtbank Oost-Brabant

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 70584

5201 CZ ‘s-Hertogenbosch

Tel. (073) 620 23 30

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 70583

5201 CZ ‘s-Hertogenbosch

Tel. (073) 620 20 20

Rechtbank Limburg

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 1988

6201 BZ Maastricht

Tel. (043) 346 53 08

Rechtbank Zeeland — West-Brabant t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 90110

4800 RA Breda

Tel. (076) 531 18 44

Centrale Raad van Beroep tea, v. de klachtencoördi nator Postbus 16002

3500 DA Utrecht

Tel. (030) 850 21 OO

College van Beroep voor het bedrijfsleven

t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 20021

2500 EA Den Haag

Tel. (070) 381 39 10

Hoge Raad der Nederlanden

t.a.v. de procureur-generaal Postbus 20303

2500 EH Den Haag

Wilt u meer informatie kunt u contact opnemen met Sociaal Verhaal.