Klacht deurwaarder beslagvrije voet

Heeft de deurwaarder u onjuist behandeld en wilt u daarover een klacht indienen ? Dit kan bij twee instanties, bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (KvG) te Amsterdam en bij de Nationale Ombudsman te Den Haag.

U kunt het beste eerst een schriftelijke klacht indienen bij de gerechtsdeurwaarder zelf. U stuurt vervolgens een copie van uw klacht via het formulier op de website van de Nationale Ombudsman  naar de Nationale Ombudsman. En pas hierna dient u dezelfde klacht in bij de tuchtkamer voor deurwaarders te Amsterdam, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Deze kamer is een speciaal onderdeel van de Rechtbank Amsterdam. Dit kunt u via een klachtenformulier doen. Dit formulier vult u in, daarna printen en ondertekenen en per post sturen aan: Rechtbank Amsterdam, Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Faxen kan ook op faxnummer: 020-5412180 en telefoon 020-5412111.

Het is van belang om deze volgorde aan te houden. De nationale ombudsman zal uw klacht waarschijnlijk niet in behandeling nemen wanneer u al een klacht heeft ingediend bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Andersom is dit niet zo. De KvG zal uw klacht wel in behandeling nemen, ook als u al een klacht over hetzelfde handelen van de deurwaarder bij de Nationale Ombudsman heeft ingediend.

Bij beide instanties kunt u alleen een klacht indienen tegen één of meerdere gerechtsdeurwaarders persoonlijk. U kunt geen klacht indienen tegen een deurwaarderskantoor, alleen tegen de deurwaarders of kandidaat-gerechtsdeurwaarders die werkzaam zijn op het deurwaarderskantoor. Noemt u in uw klacht dus duidelijk de namen van de (kandidaat)deurwaarders tegen wie u een klacht wilt indienen, met onderbouwing en bewijsstukken van uw deurwaardersklacht.

Hulp bij tuchtklacht tegen deurwaarder

De tuchtklachtprocedure bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, is een bijzondere procedure bij de Rechtbank Amsterdam. De procesregels met betrekking tot deze procedure zijn neergelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet. U mag deze procedure in persoon voeren of dit door een gemachtigde of een advocaat voor u laten doen. Indien u gemachtigde geen advocaat is, dan dient u een schriftelijke ondertekende machtiging op te sturen aan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Heeft u geen advocaat of gemachtigde die u kan helpen met het voeren van een tuchtklachtprocedure tegen een deurwaarder, dan kunt u contact opnemen met Sociaal Verhaal. Wij zullen dan kosteloos voor u beoordelen of het zinvol is dat u een klacht indient tegen een gerechtsdeurwaarder en wij kunnen u van een gratis advocaat voorzien om voor u een tuchtprocedure tegen een deurwaarder te voeren. Dit geldt uiteraard alleen als u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort. Wij verlenen gratis rechtsbijstand aan mensen met een inkomen op of onder bijstandsniveau.

politie-justitie

Waarover klagen over deurwaarder

De meest voorkomende klachten waarvoor u zich tot de Nationale Ombudsman of Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kunt wenden, zijn de volgende.

Beslag op bankrekening waarbij de gehele uitkering in beslag is genomen door de deurwaarder.

Beslag op uitkering of op inkomen waarbij te lage beslagvrije voet door deurwaarder is gehanteerd.

Dreiging beslag inboedel woning door deurwaarder om betaling te forceren.

Te late overbetekening derdenbeslag in geval van beslag op uitkering of inkomen of op bankrekening door deurwaarder.

Dreiging beslag auto of verkoop auto door deurwaarder.

Te hoge kosten door de deurwaarder aan u berekend of ingehouden bij beslag.

In al deze gevallen kan Sociaal Verhaal u bijstaan om uw klacht helder te formuleren richting de Rechtbank Amsterdam, Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Gang van zaken tuchtklacht Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

U dient uw klacht tegen de deurwaarder per post of per fax in bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. U kunt dit doen met dit formulier.U ontvangt dan per post een ontvangstbevestiging van uw klacht van de secretaris van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De deurwaarder mag vervolgens schriftelijk reageren op uw klacht. Aan de hand van uw tuchtklacht en de schriftelijke reactie van de deurwaarder, bepaalt de voorzitter van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders of er een mondelinge behandeling, een openbare zitting wordt bepaald, waarbij alle partijen dan in persoon of bij gemachtigde of advocaat moeten verschijnen. Wanneer de voorzitter van mening is dat de klacht ongegrond is, niet-ontvankelijk is of van onvoldoende gewicht is, dan zal de voorzitter met een voorzittersbeslissing uw tuchtklacht afwijzen. U ontvangt dan schriftelijk de beslissing van de voorzitter per post. Tegen deze voorzittersbeschikking kunt u binnen twee weken na de verzending, in verzet komen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Door uw verzet vervalt de beschikking van de voorzitter en volgt behandeling van uw tuchtklacht door de volledige Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. U en de deurwaarder worden vervolgens opgeroepen voor een mondelinge behandeling van uw klacht door de Kamer van Gerechtsdeurwaarders. U kunt zich bij de mondelinge behandeling desgewenst laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat via Sociaal Verhaal.

Indien de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders uw klacht gegrond verklaard, dan kan aan de gerechtsdeurwaarder één van de volgende (straf)maatregelen worden opgelegd; berisping, geldboete, schorsing of ontzetting uit het ambt. Het komt echter ook voor dat een klacht door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders gegrond wordt verklaard, zonder oplegging van een maatregel of straf. Tegen deze beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders staat voor de klager en de deurwaarder beroep open bij het Gerechtshof te Amsterdam. De beroepstermijn is dertig dagen na dagtekening van de brief met de beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Sociaal Verhaal kan u behulpzaam zijn bij het instellen van beroep tegen een uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Gevolgen van een tuchtklachtprocedure deurwaarder

Wanneer uw klacht tegen een deurwaarder gegrond is verklaard, dan heeft dit geen rechtstreeks effect op de gedraging van de deurwaarder waarover u heeft geklaagd. In geval van bijvoorbeeld een te lage beslagvrije voet bij beslag op uitkering, wordt niet automatisch de beslagvrije voet verhoogd naar aanleiding van de gegrondverklaring van uw tuchtklacht tegen de deurwaarder. U dient na de uitspraak van de tuchtrechter eerst de deurwaarder te vragen om het beslag waarover u heeft geklaagd aan te passen. Als de deurwaarder daartoe niet bereid is, dan kunt u een tweede klacht indienen tegen de deurwaarder bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, of een gewone civiele procedure tegen de deurwaarder starten om aan zijn onrechtmatige inhouding of beslag een eind te maken. U kunt de deurwaarder dan dagvaarden om op straffe van een dwangsom een eind te maken aan zijn onwettige beslag- of executiemaatregelen. Sociaal Verhaal kan u hierbij helpen. U heeft meestal een advocaat nodig om een executiegeschil of een procedure uit onrechtmatige daad tegen een gerechtsdeurwaarder of tegen de opdrachtgever van de deurwaarder, op te starten. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal hoort, dan kan Sociaal Verhaal u daarbij een gratis advocaat toewijzen.

Juridisch kader tuchtrecht deurwaarder

Het wettelijk tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders is geregeld in de artikelen 33-49 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Een deurwaarder is aan tuchtrechtspraak gebonden terzake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens de gerechtsdeurwaarderswet gegeven bepaling, of terzake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt. Artikel 19 Gerechtsdeurwaarderswet. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders toetst de gedraging van de deurwaarder waarover geklaagd wordt aan deze tuchtrechtelijke norm. Het maakt daarbij niet uit of de deurwaarder heeft gehandeld als incassobureau of als ambtelijke gerechtsdeurwaarder.

Door het indienen van een klacht tegen een deurwaarder worden de door de deurwaarder aangekondigde beslag-, verkoop- of andere executiemaatregelen niet opgeschort of gestopt. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft niet de wettelijke bevoegdheid om beslagen op te heffen of om beslag op uitkering aan te passen. Ook indien u schade heeft geleden door beslag van een deurwaarder, dan kunt u geen schadeclaim indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. U moet hiervoor een aparte civiele procedure starten tegen de deurwaarder en of tegen de opdrachtgever van de deurwaarder. Sociaal Verhaal kan u over uw slagingskans adviseren en eventueel middels een advocaat rechtsbijstand verlenen.