Inlichtingenplicht bijstandsuitkering

Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt of aanvraagt, heeft een inlichtingenplicht naar de gemeente. Op grond van de Participatiewet bent u verplicht om de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die de gemeente nodig heeft om uw recht op een bijstand vast te stellen. En is de gemeente van mening dat u niet aan uw inlichtingenplicht heeft voldaan om uw recht op een bijstandsuitkering te kunnen vaststellen, dan mag de gemeente daar een sanctie op stellen of maatregelen aan verbinden. Als u al bijstand van de gemeente ontvangt, dan kan de gemeente vanwege schending van de inlichtingenplicht, de uitbetaling van uw uitkering opschorten en u een boete opleggen. Is de gemeente hierna van mening dat door uw schending van de inlichtingenplicht uw recht op bijstand niet kan worden vastgesteld, dan zal de gemeente overgaan tot stopzetting van uw bijstandsuitkering en de reeds aan u betaalde bijstand terugvorderen. De gemeente is verplicht om u schriftelijk te informeren over de sanctie of gevolgen van de schending van uw inlichtingenplicht. Van belang is dat u de gemeente om een schriftelijke bevestiging vraagt van de opschorting of stopzetting van uw bijstand. U heeft wettelijk recht op een schriftelijk en gemotiveerd besluit van de gemeente over de schending van uw inlichtingenplicht. Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. Zet de gemeente de uitbetaling van uw uitkering stop en weigert de gemeente u een schriftelijke bevestiging van de opschorting te verstrekken, dien dan gelijk een officiële klacht in via de klachtenprocedure bij uw gemeente. U klaagt dan over de weigering van de gemeente om u een schriftelijk besluit te geven. En komt u in een schrijnende situatie vanwege de opschorting of stopzetting van uw uitkering omdat u niet aan uw inlichtingenplicht heeft voldaan, dan is het mogelijk om middels een voorlopige voorziening bij de rechtbank opheffing van de opschorting bijstand door de gemeente te vorderen, dit gedurende tijd dat uw bezwaarprocedure tegen het  besluit tot van de gemeente duurt. U dient hierbij gelijk een nieuwe bijstandsuitkering aan te vragen, op het moment dat de gemeente uw uitkering heeft stopgezet wegens schending van de inlichtingenplicht op grond van de Participatiewet. Sociaal Verhaal helpt u gratis om een besluit van de gemeente aan te vechten als de gemeente van mening is dat u uw inlichtingenplicht bijstand heeft geschonden. Neem direct contact met ons op als u van de sociale dienst te horen heeft gekregen dat de betaling van uw bijstandsuitkering wordt opgeschort omdat de gemeente van mening is dat u niet aan uw inlichtingenplicht heeft voldaan.

Inlichtingenplicht bij aanvraag bijstand

Ook als u bij de gemeente een aanvraag indient voor bijstand, dan moet u voldoen aan uw inlichtingenplicht. De gemeente mag u alles vragen dat zij nodig vindt om te kunnen beoordelen of u recht op een bijstandsuitkering heeft. Dit kan heel ver gaan. U heeft feitelijk geen enkel recht op privacy als u een bijstandsuitkering aanvraagt. Onder het mom van uw inlichtingenplicht op basis van de Participatiewet moet u overal aan meewerken en alle informatie verschaffen die de gemeente verlangt. Zo niet, dan wordt uw aanvraag bijstand afgewezen omdat u niet heeft voldaan aan u wettelijke inlichtingenplicht.

Voorbeelden van veel voorkomende vragen van de Gemeente op grond van de inlichtingenplicht;

  • Bankafschriften afgelopen jaren. Soms van meer dan drie jaar terug.
  • Bankafschriften van familie en kennissen.
  • Bewijsstukken waar u de afgelopen jaren heeft verbleven. Met name als u dakloos bent geweest, is dit zeer moeilijk.
  • Bewijsstukken waarvan u de afgelopen jaren heeft geleefd.
  • Overschrijvingsbewijzen auto. Als de gemeente ziet dat u een auto op uw naam heeft gehad.
  • Pensioen- en lijfrentepolissen. Om te zien of u deze eerst kunt afkopen.

Neem in elk geval tijdig met Sociaal Verhaal contact op als u brieven krijgt van de gemeente met termijnen om aan uw inlichtingenplicht te voldoen of om informatie aan te leveren.

  • Schriftelijke verklaring of bewijs voor transacties op uw bankafschriften.
  • Uw e-mailadressen. Om te checken of u op marktplaats spullen verkoopt.
  • Stukken uit het buitenland.

Zoals u kunt zien, kan het voorkomen dat de gemeente informatie opvraagt, waarvan het niet mogelijk is om deze inlichtingen te verstrekken. Van belang is dan dat u aan de gemeente schriftelijk meedeelt dat u niet aan uw inlichtingenplicht kunt voldoen en waarom niet. Als u eenvoudigweg niet reageert op onredelijke of onmogelijke verzoeken van de gemeente om inlichtingen, dan mag de gemeente zonder meer uw aanvraag bijstand afwijzen wegens schending van de inlichtingenplicht. Ook als u in een dergelijke situatie achteraf bezwaar maakt tegen de afwijzing bijstand vanwege niet aanleveren van informatie, dan zal uw bezwaarschrift ongegrond worden verklaard. U dient altijd schriftelijk te reageren op verzoeken van de gemeente tot het verstrekken van inlichtingen. Doet u dit niet, dan is de weigering door de gemeente terecht. En heeft u meer tijd nodig om de door de gemeente gevraagde inlichtingen bij elkaar te krijgen, vraag dan schriftelijk aan de gemeente om verlenging van de termijn om de gevraagde informatie aan te leveren. Want verstrijkt de termijn die de gemeente u heeft gegeven om aan uw inlichtingenplicht te voldoen en u heeft geen uitstel gevraagd en van de gemeente gekregen, dan mag de gemeente uw uitkeringsaanvraag afwijzen. In een eventuele bezwaarprocedure tegen uw afwijzing bijstand, zal de gemeente vervolgens in het gelijk worden gesteld. U heeft door niet tijdig te reageren – wettelijk gezien – niet voldaan aan uw inlichtingenplicht op grond van de Participatiewet. Neem in elk geval tijdig met Sociaal Verhaal contact op als u brieven krijgt van de gemeente met termijnen om aan uw inlichtingenplicht te voldoen of om informatie aan te leveren. Wij bespreken dan met u welke actie u moet ondernemen om een afwijzing van uw aanvraag bijstand of de stopzetting van uw bijstandsuitkering wegens schending van de inlichtingenplicht te voorkomen.