werkgever

Hulp bij uitkering

Heeft u problemen met gemeente of UWV en wilt u hulp bij uitkering? Bel Sociaal Verhaal voor gratis hulp. U heeft een uitkering aangevraagd, maar het UWV laat u weten dat u die niet krijgt. De gemeente weigert uw aanvraag bijstand of bijzondere bijstand in behandeling te nemen. De gemeente deelt u mondeling mee dat uw bijstand wordt stopgezet omdat u verplichtingen uit hoofde van de Participatiewet niet nakomt. Het UWV zet uw WIA-uitkering stop na een herkeuring waarbij uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd.  De problemen zijn talrijk die u kunt hebben met uw uitkering. Sociaal Verhaal verschaft gratis hulp bij uitkering voor mensen die het niet eens zijn met een beslissing of handelen van de gemeente of het UWV. Het grootste gedeelte van onze hulp bij uitkering bestaat uit het mensen wegwijs maken in de sociale zekerheidswetgeving. En onze doelgroep tips geven hoe zij een onverkwikkelijke situatie met gemeente of UWV kunnen voorkomen of oplossen. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er inhoudelijk gedegen juridisch advies wordt gegeven over een brief of besluit van de uitkeringsinstantie. Onze hulp bij uitkering kan zelfs verder gaan dan dat. Als er sprake is van een afwijzend besluit van een uitkeringsaanvraag door de gemeente of stopzetting van WIA of Ziektewetuitkering door het UWV, dan is het noodzakelijk dat er tijdig een goed onderbouwd bezwaarschrift wordt ingediend tegen de beslissing van gemeente of UWV. De meeste mensen die met een dergelijke beslissing van een uitkeringsinstantie worden geconfronteerd, hebben nimmer hulp bij uitkering gehad en weten niet precies hoe zij bezwaar moeten maken. Plus, welke redenen voor bezwaar van belang zijn. Gemeenten vragen vaak informatie die klanten niet altijd kunnen overleggen, waarbij er dan een afwijzing van de bijstand komt vanwege ‘schending van de inlichtingenplicht’. Het UWV gaat regelmatig tot een herkeuring over waarbij de UWV verzekeringsarts, na een gesprek van tien minuten, besluit dat een cliënt weer volledig arbeidsgeschikt is, zulks terwijl het medisch gebrek geenszins is verdwenen. In dit soort schrijnende gevallen verstrekken wij onze doelgroep graag gratis hulp bij uitkering. Ook als het daarbij noodzakelijk is om een professionele rechtshulpverlener in te schakelen, zoals een specialist, een advocaat of een mediator. Wij zorgen dat door een onafhankelijke expert de juiste hulp bij uitkering wordt gegeven. Wij zien erop toe dat de advocaten of andere hulpverleners het probleem van onze doelgroep adequaat oppakken en dat zij geen misbruik maken van de hulpbehoevende situatie waarin de klant verkeert.

Hulp bij uitkering met schulden

Ook als er schulden zijn met een uitkering, verschaft Sociaal Verhaal hulp. Hulp bij uitkering met schulden is nodig als er beslag ligt of teveel wordt ingehouden of verrekend op een uitkering. Het besteedbaar inkomen komt daardoor meestal onder de wettelijke beslagvrije voet te liggen en de deurwaarder of de uitkeringsinstantie is niet bereid om de gehanteerde beslagvrije voet aan te passen of om de toegepaste verrekening terug te draaien. Als er geld moet worden terugbetaald aan de gemeente of het UWV wordt er meestal een te hoog maandelijks aflossingsbedrag door de uitkeringsinstantie voorgesteld of toegepast. Tegen deze brief waarin een bepaald betalingsvoorstel wordt gedaan, kan bezwaar worden gemaakt bij de gemeente. Tevens kan door middel van een draagkrachtmeting het betalingsvoorstel worden aangepast naar een aanvaardbare aflossingsregeling. Veel mensen weten niet hoe dit werkt en welke stappen er ondernomen moeten worden om bij schulden of beslag tot een leefbaar besteedbaar inkomen te komen. Sociaal Verhaal verstrekt hulp bij uitkering in dit soort situaties. Onze doelstelling is om met alle middelen rechtens de hoogte van uw uitkering op een menselijk niveau te krijgen. Juridische hulp is helaas steeds meer noodzakelijk omdat (beslag leggende) instanties als uitgangspunt niet genegen zijn om zelf hulp te verlenen om de uitkering op minimaal de beslagvrije voet te handhaven. Bij de invordering van schulden wordt voorbij gegaan aan het wettelijk bestaansminimum voor de schuldenaar. Dit hoort niet zo te zijn in een verzorgingsstaat, reden waarom Sociaal Verhaal hulp bij uitkering met schulden aan haar doelgroep verschaft. Neem met ons contact op als uw uitkering te laag is door beslag of inhouding.

zakelijk

Neem met ons contact op als uw uitkering te laag is door beslag of inhouding.