studiefinanciering

Hoe kunt u een bezwaarschrift indienen?

Als u wilt weten hoe u een bezwaarschrift kunt indienen, bel Sociaal Verhaal voor gratis hulp. De meeste bezwaarschriften worden bij de gemeente ingediend. Wij hebben daarom een voorbeeldbrief bezwaarschrift gemeente voor u opgesteld. Wilt u bij een andere overheidsinstantie een bezwaarschrift indienen, zoals het UWV of de SVB (Sociale VerzekeringsBank), dan kunt u met ons contact opnemen voor een andere voorbeeldbrief voor bezwaar. Onze hulp is gratis voor mensen met laag of geen inkomen. Een voorbeeld bezwaarschrift is uiteraard slechts een voorbeeld; er zijn geen formele vereisten voor een bezwaarschrift voor wat de opmaak en de indeling betreft. U kunt eenvoudigweg zelf een bezwaarschrift indienen door een brief te schrijven aan de gemeente of het UWV waarin u schrijft dat u bezwaar maakt tegen een beslissing of besluit van de gemeente of van een andere overheidsinstantie. Elke overheidsinstantie die is aan te merken als een zelfstandig bestuursorgaan is bevoegd om – voor bezwaar vatbare – besluiten in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb) te nemen. U dient te denken aan gemeenten, het UWV, de belastingdienst, de DUO enzovoort. Op de site van de Nationale Ombudsman kunt u nagaan welke overheidsinstanties onder het bestuursrecht vallen.

Een bezwaarschrift kunt u zelf indienen. U kunt dit per post aan het betreffende bestuursorgaan sturen of daar persoonlijk afgeven. Sommige gemeenten accepteren dat een bezwaarschrift op voorhand per fax of per e-mail wordt ingediend. Niet alle instanties accepteren het indienen van een bezwaarschrift per fax of per e-mail. Stuur daarom voor de zekerheid altijd een extra exemplaar van uw bezwaarschrift per post aan de gemeente of andere overheidsinstelling. Na het indienen van uw bezwaarschrift, ontvangt u binnen enkele werkdagen een bevestiging van de gemeente dat uw bezwaar is ontvangen.

Bij wie moet u uw bezwaar indienen?

Als u wilt weten bij wie u uw bezwaar moet indienen, leest u het besluit waartegen u bezwaar wilt maken zorgvuldig. Op elke besluit van de gemeente of ander bestuursorgaan, staat het postadres waaraan u uw bezwaarschrift moet richten. Dit is waar u het bezwaarschrift moet indienen. Let bij het opstellen van uw bezwaarschrift als eerste op de juiste adressering. Helaas komt het in de praktijk voor dat mensen een bezwaarschrift opstellen, maar dit vervolgens niet versturen aan het juiste (bezwaar)adres van de overheidsinstantie. Het gevolg daarvan kan zijn dat het bezwaar zoek raakt en niet tijdig in behandeling wordt genomen door de gemeente. Controleer altijd het adres van de gemeente waar u het bezwaar moet indienen. Neem bij twijfel met ons contact op. Wij kennen van alle gemeenten het postadres waaraan u uw bezwaarschrift moet schrijven. Is de termijn waarbinnen u het bezwaarschrift moet maken bijna verstreken, dan kunnen wij uw bezwaarschrift dezelfde dag per fax indienen bij de gemeente. U kunt geen bezwaar meer indienen als de wettelijke bezwaartermijn van zes weken is verstreken. Neem daarom tijdig met ons contact op als u hulp wil bij het tijdig indienen van uw bezwaarschrift bij de gemeente.

Hoe stelt u een bezwaarschrift op?

Hoe stelt u een bezwaarschrift op? In de eerste plaats schrijft u in het bezwaarschrift uw naam, adres, BSN-nummer, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Ten tweede noemt u in uw bezwaar het besluit van de gemeente waartegen u bezwaar maakt. Schrijf duidelijk het referentienummer of kenmerk van de gemeente en de dagtekening van het besluit. Tot slot moet u bij het opstellen van het bezwaarschrift duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met het besluit en waarom de gemeente het besluit moet intrekken of moet herzien. Wanneer u bij het schrijven van uw bezwaarschrift verzuimt om de redenen van uw bezwaar te vermelden, dan mag de gemeente u niet-ontvankelijk verklaren in uw bezwaar. Dit betekent dat de gemeente inhoudelijk niet op uw bezwaarschrift hoeft te reageren en uw bezwaar mag afwijzen. U kunt in uw bezwaar niet volstaan met de mededeling ‘dat u bezwaar maakt omdat u het niet eens bent met het besluit’. De redenen  ‘waarom’ u het niet eens bent met de beslissing van het UWV of de gemeente, zijn essentieel voor het slagen van uw bezwaar. Voer zoveel mogelijk feiten en omstandigheden aan waaruit blijkt dat de beslissing van het UWV of de gemeente onjuist is. Alleen dan heeft het opstellen van uw bezwaarschrift kans van slagen.

Wanneer u niet weet hoe u een bezwaarschrift opstelt, dan kunnen wij u daarmee helpen. Als u geen of laag inkomen heeft, dan kan een pro deo advocaat voor u een bezwaarschrift schrijven aan de gemeente. Komt u in aanmerking voor deze gratis advocaat, dan is het raadzaam om niet zelf een bezwaar te schrijven. Een in Sociaal Zekerheidsrecht gespecialiseerde advocaat is meer bedreven in het opstellen van een bezwaarschrift. U vergroot daarmee de kans dat uw bezwaar gegrond wordt verklaard. U bent niet verplicht om zelf met een bezwaarschrift als voorbeeld de gemeente aan te schrijven. U mag zelf bepalen wie namens u een bezwaarschrift zal indienen. Wettelijk kunt u dit zelf doen, of laten doen door een advocaat of een gemachtigde. Een gemachtigde mag een familielid of een kennis van u zijn. Wanneer u iemand anders dan een advocaat voor u een bezwaarschrift laat opstellen, dan bent u verplicht om een schriftelijke machtiging aan de gemeente of het UWV te sturen waaruit blijkt dat u degene heeft gemachtigd om voor u een bezwaarschrift te schrijven. Zonder deze machtiging mag een gemachtigde namens u geen bezwaarschrift indienen. De wet heeft op deze regel een uitzondering gemaakt voor het geval dat u een advocaat inschakelt voor het opstellen van een bezwaarschrift. Een advocaat heeft geen machtiging nodig. Sommige gemeenten ‘vergeten’ dit wel eens en vragen toch om een machtiging als u een advocaat heeft ingeschakeld voor bezwaar. U kunt dit verzoek naast u neerleggen. De gemeente is verplicht het bezwaarschrift van uw advocaat in behandeling te nemen, zonder schriftelijke machtiging. Wilt u niet zelf een bezwaarbrief opstellen en heeft u geen advocaat, dan kunnen wij u helpen met een gratis advocaat of een voorbeeldbrief bezwaarschrift.

zakelijk

Bel mij terug!

Velden met een * zijn verplicht.

Wilt u niet zelf een bezwaarbrief opstellen en heeft u geen advocaat, dan kunnen wij u helpen met een gratis advocaat of een voorbeeldbrief bezwaarschrift.

Voorbeeld bezwaarschrift voor de gemeente

Wij hebben een gratis voorbeeld bezwaarschrift voor de gemeente. Ons voorbeeld kunt u in pdf downloaden op de website. Heeft u liever persoonlijke hulp bij het indienen van bezwaar, omdat u niet weet hoe u een bezwaarschrift schrijft, dan helpen wij u om uw bezwaarschrift te maken. Onze hulp bij bezwaar is kosteloos voor onze doelgroep. Wilt u toch zelf aan de slag en meer weten over ‘bezwaar maken bij de gemeente’, kijkt u dan op onze pagina . Daar staan handige tips en praktijkvoorbeelden om zelf een bezwaarschrift te kunnen opstellen. Is uw bijstandsuitkering gestopt of gekort omdat u verplichtingen uit de Participatiewet niet bent nagekomen, zoals uw inlichtingenplicht of sollicitatieplicht, bespreek eerst met ons of het indienen van een bezwaarschrift zinvol is. In sommige gevallen kan een strafmaatregel van de gemeente terecht zijn. Ook een intrekking van uw recht op uitkering kan juist zijn, bijvoorbeeld wanneer u onvoldoende informatie aan de gemeente heeft verstrekt om uw recht op bijstand te kunnen vaststellen. In dat soort gevallen is het verstandig om een nieuwe bijstandsuitkering bij de gemeente aan te vragen. In hoeverre u daarnaast een bezwaarschrift moet schrijven, hangt van uw situatie af. U kunt hierover gratis met ons contact opnemen. Als u bezwaar kansrijk is, dan kunt u ons voorbeeld bezwaarschrift gemeente gebruiken of een pro deo advocaat inschakelen om voor u een bezwaar op te stellen.

Voorbeeld bezwaarschrift voor het UWV

Meer informatie over een voorbeeldbrief bezwaarschrift voor het UWV, vindt u op onze pagina.  In het algemeen is het niet verstandig om zelf een bezwaarprocedure met een voorbeeld bezwaarschrift tegen het UWV te voeren. U dient in uw bezwaar niet alleen het medisch oordeel van de UWV-verzekeringsarts te weerleggen, maar u moet tevens gemotiveerd verweer voeren op de bevindingen van de UWV-arbeidsdeskundige over de vaststelling van uw percentage van arbeidsongeschiktheid. Hiervoor bestaan uitgebreide rekenmodellen met diverse ‘maatmannen’ en ‘passende arbeid’ en een functionele mogelijkhedenlijst die door het UWV in de bezwaarprocedure wordt gehanteerd. In de bezwaarfase wordt er vaak ten onrechte vanuit gegaan dat indien de huisarts en de behandeld specialist van mening zijn dat er sprake is van een medische aandoening die tot arbeidsongeschiktheid leidt of kan leiden, het voldoende is om daarvan melding te maken bij het indienen van een bezwaarschrift. In de praktijk weegt het oordeel van de UWV-arts echter zwaarder. De verzekeringsarts van het UWV is een zelfstandige arts die u persoonlijk heeft onderzocht op uw ziekte of mate van arbeidsongeschiktheid en op basis van zijn eigen medisch onderzoek tot de conclusie is gekomen dat u niet – of slechts gedeeltelijk – arbeidsongeschikt bent. Dit oordeel van de UWV-bezwaar arts is in bijna alle gevallen voldoende voor het UWV om uw bezwaarschrift af te wijzen. Denkt u dus niet lichtvaardig dat u met een goed voorbeeld bezwaarschrift door het UWV in het gelijk gesteld zult worden. Uw arbeidsongeschiktheid dient volgens objectief medische maatstaven eenvoudig vast  te stellen te zijn. In de meest voorkomende gevallen van ziekteverzuim is dit niet zonder meer mogelijk. Bijvoorbeeld bij een ‘burn-out’, migraine, of een depressie. Laat u daarom door ons adviseren, zodra u de beslissing van het UWV over uw WIA, Wajong of Ziektewetuitkering heeft ontvangen. Wij bespreken geheel kosteloos met u of u zelf bezwaar kunt instellen tegen het UWV met een bezwaarschrift voorbeeld van ons, of dat u juist professionele hulp voor het opstellen van een bezwaarschrift moet inschakelen. Bijvoorbeeld een pro deo advocaat of een in het Sociaal Zekerheidsrecht gespecialiseerde UWV-bezwaar-advocaat. Wanneer u geen of laag inkomen heeft, dan heeft u recht op een gratis advocaat voor het indienen van een bezwaarschrift tegen het UWV. Neem daarom geen risico en bespreek eerst vrijblijvend met Sociaal Verhaal de beslissing die u van het UWV over uw uitkering heeft ontvangen.

Wie mag er bezwaar maken?

In het bestuursrecht is bepaald wie er bezwaar mag maken tegen een beslissing van het UWV of de gemeente. Het uitgangspunt is dat elke belanghebbende bezwaar mag maken. Iemand is belanghebbende bij een besluit, wanneer degene rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door de beslissing van de gemeente of het UWV. Het besluit heeft een duidelijk beoogd rechtsgevolg voor de belanghebbende. In de eerste plaats is de belanghebbende de persoon van wie de uitkering wordt stopgezet, of wiens arbeidsongeschiktheidspercentage door het UWV wordt verlaagd. Maar een belanghebbende bij een besluit kan ook een werkgever zijn die ‘eigen risicodrager’ is bij ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid van een (ex)werknemer. Iedereen die volgens de criteria van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als belanghebbende is aan te merken, mag bezwaar maken. De belanghebbende hoeft dit overigens niet zelf te doen, met bijvoorbeeld een voorbeeld bezwaarschrift’, maar mag hiervoor ook een advocaat inschakelen of iemand anders machtigen voor het indienen van een bezwaarschrift. Zoals eerder aangegeven, is er dan een schriftelijke machtiging vereist.  Wilt u niet zelf bezwaar maken tegen een beslissing, bespreek dan eerst met ons of u recht heeft op een pro deo advocaat voor bezwaar. Of dat er een onafhankelijk medisch expertisebureau ingeschakeld moet worden voor het opstellen van een bezwaarschrift. Dit is met name zinvol bij UWV zaken waarbij uw bezwaar zich in hoofdzaak richt tegen de rapportage van de UWV-arts over uw arbeidsongeschiktheid, of de bevindingen van de UWV-arbeidsdeskundige over uw arbeidsvermogen. Wij helpen u de juiste weg te vinden bij het bepalen wie er bezwaar mag maken voor u bij het UWV.

Wanneer kunt u een bezwaarschrift indienen?

Het is niet altijd duidelijk wanneer u een bezwaarschrift kunt indienen. Met name in UWV zaken leeft het misverstand dat als u bij de UWV-verzekeringsarts bent geweest, bijvoorbeeld in het kader van een herkeuring voor de WIA, u gelijk bezwaar kunt maken tegen het keuringsrapport van de UWV-arts. Dit is niet mogelijk. U kunt geen bezwaarschrift indienen tegen de rapportage van de UWV-arts. In geval van een herkeuring door het UWV, moet u na het onderzoek van de UWV-arts eerst het onderzoek en de rapportage van de UWV-arbeidsdeskundige afwachten over uw arbeidsvermogen. Tegen de bevindingen van de UWV-arbeidsdeskundige kunt u eveneens geen bezwaar maken. Het UWV zal op basis van de onderzoeksrapporten van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige met een besluit komen over uw (mate van) arbeidsongeschiktheid en de gevolgen voor (de hoogte van) uw Ziektewet- of WIA-uitkering. Tegen deze beslissing van het UWV, die u als belanghebbende rechtstreeks raakt, kunt u bezwaar instellen bij het UWV. In deze beslissing bepaalt het UWV uw recht op een uitkering en zo ja, over de hoogte van uw uitkering. Bent u het daarmee niet eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

In zijn algemeenheid geldt dat u alleen een bezwaarschrift mag indienen, als u een beslissing van de gemeente of het UWV heeft ontvangen die op rechtsgevolg is gericht. De afwijzing of stopzetting van uw uitkering valt daaronder. U kunt uw bezwaarschrift indienen vanaf het moment dat u het schriftelijk besluit van de gemeente, het UWV of een andere overheidsinstantie heeft ontvangen. Tot zes weken na de verzenddatum van het besluit kunt u een bezwaarschrift schrijven. Ontvangt u een beslissing van het UWV over uw recht op een Ziektewetuitkering, dan is de bezwaartermijn in de meeste gevallen twee weken. Let hier goed op. Heeft u een brief ontvangen van de gemeente of het UWV en u is niet duidelijk wanneer u een bezwaarschrift kunt indienen, neem met Sociaal Verhaal contact op. U hoort gelijk van ons wanneer u bezwaar kunt maken en zonodig verstrekken wij u daarvoor een voorbeeld bezwaarschrift. Hou er rekening mee dat uw beperkte termijn heeft om een bezwaarschrift in te dienen; u bent zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de wettelijke bezwaartermijn.