Het (a)sociale gezicht van woningcorporatie Ymere

In de blog van vorige week schreven wij een stuk over het (a)sociale gedrag van Woningcorporatie Ymere te Amsterdam. Ymere is de grootste verhuurder van sociale huurwoningen in de regio groot Amsterdam. Van een dergelijke professionele verhuurorganisatie mag – naast enige mate van mededogen met haar ‘sociaal-zwakkere’ huurders – een hoge mate van professionaliteit worden verwacht. En dit met name wanneer Ymere er voor kiest om een huurder voor de rechtbank te dagvaarden terzake de ontruiming van zijn huurwoning. Als Ymere voor een dergelijk ingrijpend middel kiest, mag men er vanuit gaan dat Ymere haar dossier op orde heeft en huurder en overig betrokkenen niet onnodig worden belast. Uit de uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam van 10 maart 2017 blijkt echter dat Ymere zich van dit alles geen rekenschap heeft gegeven en in ernstige mate op professioneel gebied, tekort schiet.

De casus is als volgt; Huurder huurt sinds 1993 een sociale huurwoning van Ymere. Ymere besluit in mei 2016 huurder tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde te dagvaarden. Dit omdat huurder – in de visie van Ymere – de woning niet zelf bewoont, maar de woning aan derden zou onderverhuren. Ymere onderbouwt deze aantijging aan het adres van haar huurder met een anonieme zoeklichtmelding en met een drietal schriftelijke anonieme getuigenverklaringen. Volgens Ymere zijn de anonieme verklaringen door ‘omwonenden’ bij een notaris afgelegd. Ymere wil de namen en woonplaatsen van haar anonieme getuigen niet bekend maken, omdat twee van de drie getuigen hebben verklaard dat de huurder ‘mensen zou bedreigen’. Ymere maakt deze gestelde ‘bedreigingen’ in de procedure echter niet concreet. Daarnaast is het zo dat de anonieme getuigenverklaringen van Ymere elkaar op verschillende punten tegenspreken; ‘getuige 1 verklaart dat de woning achtereenvolgens is verhuurd aan ‘een licht getinte man’, ‘een gezin met één kind en soms een oma’ en een ‘licht getinte vrouw met haar dochter’. Anonieme getuige 2 verklaart over ‘een licht getinte man met een kaal hoofd’, ‘een verpleegster’ en een ‘licht getinte man’. De post werd door huurder (‘die Surinaamse man met een kaal hoofd’) opgehaald. Getuige 3 verklaart dat ‘er een Nederlandse blonde vrouw heeft gewoond’ en ‘een Surinaamse man’. Ymere is van mening dat deze summiere anonieme getuigenverklaringen in rechte voor Ymere voldoende aanleiding zijn om aan te nemen ‘dat huurder de woning meermalen heeft onderverhuurd en niet zijn hoofdverblijf in het gehuurde houdt’, zodat huurder tekort schiet in de nakoming van de huurovereenkomst. En ontruiming van de woning door Ymere is gerechtvaardigd.

De kantonrechter gaat blijkens haar vonnis van 10 maart 2017 niet mee in de redenering van Ymere; de getuigenverklaringen van Ymere zijn niet verifieerbaar en vinden ook geen steun in ander bewijs. Omdat Ymere de identiteit en woonplaats van haar getuigen geheim houdt en niet bekend is of de betreffende getuigen belang hebben bij hun verklaringen jegens de betrokken huurder,  zijn de getuigenverklaringen op geen enkele wijze verifieerbaar. De kantonrechter draagt Ymere op om alsnog haar beschuldigingen jegens huurder, van ‘onderhuur’ en ‘niet hebben van hoofdverblijf in het gehuurde’, door middel van deugdelijke bewijsmiddelen, voor de rechter aannemelijk te maken.

Dit vonnis kan voor de ‘omwonenden’ (waarschijnlijk mede huurders van Ymere) vervelende gevolgen hebben; ingevolge artikel 165 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn de ‘anonieme’ getuigen van Ymere, verplicht om voor de rechtbank als getuige te verschijnen, indien Ymere de procedure voort zet.  De betrokken ‘omwonenden’ hebben vooraf ‘in goed vertrouwen van Ymere’ bij de notaris een verklaring over ‘hun buurman’ afgelegd. Waarschijnlijk onder de toezegging van Ymere dat hun identiteit bij de rechter anoniem zal blijven. Ymere heeft bij deze kennelijke toezegging aan huurders ‘voor haar beurt’ gepraat. Ymere heeft geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat het de rechtbank te ver gaat om een huurder – die al 25 jaar van Ymere huurt en huur betaalt – op basis van summiere anonieme getuigenverklaringen op straat te zetten. Van een professionele verhuurorganisatie als Ymere mag zonder meer verwacht worden dat zij zich vooraf voldoende juridisch laat voorlichten, alvorens zij door middel van een ‘zwaarwegende’ ontruimingsprocedure, ‘goedwillende’ omwonenden en haar huurder daarmee belast. Ymere had op voorhand ‘op haar klompen kunnen aanvoelen’ dat een rechter een huurder niet op basis van ‘een paar tegenstrijdige anonieme verklaringen’ het huis uit zet. Tot zover weer het (a)professionele gezicht van woningcorporatie Ymere.  Hopelijk niet vervolgd.