Lindorff

Executiegeschil deurwaarder

Wilt u met een executiegeschil beslaglegging door de deurwaarder voorkomen? Neem contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen mensen met laag of geen inkomen met een executiegeschil tegen beslaglegging door een gerechtsdeurwaarder. Als u door de rechter tot betaling bent veroordeeld, of u heeft een dwangbevel van een deurwaarder ontvangen, dan mag er bij u beslag worden gelegd. Er zijn echter manieren om beslaglegging te voorkomen. De meest gangbare manier is om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis, of om verzet aan te tekenen tegen een dwangbevel of een verstekvonnis. Het instellen van hoger beroep of verzet, schorst in de meeste gevallen niet de bevoegdheid van de deurwaarder tot executie van zijn titel. U dient dus aanvullende actie te ondernemen als de gerechtsdeurwaarder niet bereid is om beslaglegging aan te houden gedurende uw hoger beroep of verzetprocedure. Dit kan middels een executiegeschil. Wanneer de wettelijke termijn voor hoger beroep of verzet reeds is verstreken en het vonnis of dwangbevel onherroepelijk is geworden, dient u een executiegeschil op te starten om beslaglegging door de deurwaarder aan te vechten. En heeft de deurwaarder al beslag gelegd op uw auto, inboedel, bankrekening of uitkering,  dan kunt u dit alleen aanvechten door een executiegeschil tegen de gerechtsdeurwaarder en of zijn opdrachtgever in gang te zetten. Voordat u deze stap neemt, moet u eerst inschatten of u een goede kans maakt om het executiegeschil te winnen. U wordt immers in de proceskosten en de kosten van de tegenpartij veroordeeld, als u het executiegeschil verliest. Neem daarom eerst met ons contact op om te beoordelen of het zinvol is om een executiegeschil bij beslaglegging door een deurwaarder op te starten.

Voorwaarden opstarten executiegeschil

Aan de volgende voorwaarden moet in elk geval zijn voldaan om een executiegeschil tegen een deurwaarder te kunnen beginnen.

  • U bent tot betaling veroordeeld door een kantonrechter / rechtbank, of,
  • U heeft een dwangbevel ontvangen.
  • Het vonnis of dwangbevel is aan u betekend met bevel tot betaling door een deurwaarder.
  • De deurwaarder heeft met het vonnis / dwangbevel beslag gelegd op uw inkomen, bankrekening, auto of andere zaken.
  • U bent het op goede gronden niet eens met de beslaglegging door de deurwaarder.

Dit laatste punt is de belangrijkste voorwaarden. Een goede grond kan bijvoorbeeld zijn dat de kosten van de executie niet in verhouding staan tot de waarde van de in beslag genomen zaak. Dit werkt twee kanten op; Het kan misbruik van recht zijn als uw nieuwe auto door de deurwaarder wordt geëxecuteerd voor een schuld van een paar honderd euro. Of uw schamele inboedel wordt in beslag genomen, waarbij de vermoedelijke verkoopopbrengst lager is dan de kosten van het beslag en de executoriale verkoop. Of er is beslag gelegd op uw bankrekening waarbij uw gehele uitkering of studiefinanciering in beslag is genomen. Of de deurwaarder legt gelijktijdig beslag op uw toeslagen en op uw bijstandsuitkering. Dit kunnen goede gronden zijn om succesvol een executiegeschil tegen beslaglegging door een deurwaarder te beginnen. Per  individueel geval dient dit beoordeeld te worden. De gronden voor een executiegeschil verschillen per beslaglegging. Overleg daarom vooraf met ons of met een gespecialiseerde advocaat of het in uw geval zinvol is om middels een executiegeschil op te komen tegen beslaglegging door een gerechtsdeurwaarder.

Deurwaarderskortgeding als executiegeschil

Als u de deurwaarder zover krijgt, dan kan de deurwaarder een deurwaarderskortgeding opstarten, in plaats van een executiegeschil. Op grond van artikel 438 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mag een deurwaarder, als hij twijfelt of een beslaglegging, een huisuitzetting of een andere executiemaatregel (on)rechtmatig is, middels een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank (waar de beslaglegging of openbare verkoop  plaatsvindt), voorleggen of de executie van het vonnis of dwangbevel doorgang moet vinden. De Voorzieningenrechter stelt een zittingsdatum vast waarop de deurwaarder, de beslaglegger, de geëxecuteerde en de overige belanghebbenden door de rechter gehoord worden. De rechter beslist aansluitend of de deurwaarder alsnog (of juist niet) op de voorgenomen wijze tot tenuitvoerlegging van het vonnis of dwangbevel mag overgaan. Het voordeel van een deurwaarderskortgeding ten opzichte van een executiegeschil is dat partijen geen dagvaardingskosten, geen griffierecht en geen proceskostenveroordeling verschuldigd zijn.  Het nadeel is dat de gerechtsdeurwaarder die met de executie is belast, bereid moet zijn om gebruik te maken van zijn bevoegdheid ex art. 438 lid 4 Rv. om een deurwaarderskortgeding op te starten. Indien de deurwaarder dit niet wil, dan is de geëxecuteerde alsnog gedwongen om via een advocaat een executiegeschil bij de kort geding rechter tegen de gerechtsdeurwaarder op te starten.

zakelijk

Bel mij terug!

Velden met een * zijn verplicht.