Lindorff

Dwangbevel ontvangen?

Heeft u een dwangbevel ontvangen en wilt u weten: wat nu ? Bel Sociaal Verhaal. Een dwangbevel is een officieel betalingsbevel waarop bovenaan staat geschreven: “In naam des Konings” (voorheen: In naam der Koningin). Een gerechtsdeurwaarder of een gemeentedeurwaarder betekent het dwangbevel persoonlijk aan uw huisadres en doet daarbij bevel tot betaling. Betaalt u niet binnen twee dagen na betekening, dan mag de deurwaarder beslag leggen. U kunt in principe geen betalingsregeling treffen na de ontvangst van een dwangbevel. Wel heeft u de mogelijkheid om in verzet te gaan tegen het dwangbevel. De verzettermijn is vier weken. Verschillende overheidsinstanties vaardigen dwangbevelen uit, voornamelijk de belastingdienst, de DUO, de gemeente en het CJIB. De civiele gerechtsdeurwaarder houdt zich bezig met de executie van dwangbevelen van de DUO en het CJIB. De Rijksbelastingdienst incasseert met eigen belastingdeurwaarders en de gemeentelijke belastingdienst schakelt meestal externe gemeente deurwaarders in, zoals Cannock Chase Public.

Verzet tegen dwangbevel

Het instellen van verzet tegen het dwangbevel schorst de executie van het dwangbevel door de deurwaarder. Dit betekent dat vanaf het moment dat u verzet heeft ingesteld tegen het dwangbevel, de deurwaarder geen beslag bij u mag leggen uit hoofde van het dwangbevel. De deurwaarder dient eerst de uitkomst van de verzetprocedure bij de rechtbank af te wachten. Het verzet dient te worden ingesteld bij de rechtbank door een advocaat. Dit gebeurt middels een verzetdagvaarding die een advocaat voor u opstelt, waarna deze verzetdagvaarding vervolgens aan de DUO of de Belastingdienst door een gerechtsdeurwaarder wordt betekend. Naast de kosten van de advocaat, bent u de rechtbank griffierecht verschuldigd (€ 311: 2017) en aan de deurwaarder de betekeningskosten voor de verzetdagvaarding. Wanneer u geen of laag inkomen heeft, dan kunnen de kosten van een pro deo advocaat en de gerechtsdeurwaarder via een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand worden betaald. Dit geldt niet voor het aan de rechtbank voor de verzetprocedure verschuldigde griffierecht. Het griffierecht moet u vóór de in de verzetdagvaarding vermelde zittingsdatum hebben betaald, anders neemt de rechtbank uw verzetdagvaarding niet inhoudelijk in behandeling. In de verzetprocedure zal de rechtbank onderzoeken of het dwangbevel terecht is uitgevaardigd en tegen u ten uitvoer gelegd mag worden. Als dit wel het geval is en uw verzet tegen het dwangbevel slaagt niet, dan zal de rechtbank u tevens veroordelen tot betaling van de proceskosten van uw tegenpartij. U moet dan rekenen op een proceskostenveroordeling van ongeveer vijftienhonderd euro. Gezien het hoge proceskostenrisico dat is gemoeid met het instellen van verzet tegen een dwangbevel, adviseren wij u om eerst met ons contact op te nemen, om te bespreken of het in uw geval raadzaam is om in verzet te gaan. Zonodig kunnen wij een advocaat hier gratis voor u naar laten kijken. Let u wel altijd zelf op de verzettermijn van vier weken na de betekening van het dwangbevel door de deurwaarder aan u.

Dwangbevel te laat betaald

Is de verzettermijn verstreken en heeft u het dwangbevel te laat betaald, neem dan onmiddellijk contact op met de deurwaarder of u een betalingsregeling voor het restant kunt treffen. Zo voorkomt u beslaglegging en verdere deurwaarderskosten bij te late betaling van het dwangbevel. Voor de na het dwangbevel nog openstaande kosten, kunt u meestal wél een betalingsregeling treffen met de deurwaarder. Met de DUO en het CJIB zelf kunt u weer géén betalingsregeling meer treffen. Wanneer het dwangbevel te laat is betaald, dan liggen de verdere invordering van de kosten verbonden aan het dwangbevel, bij de executerende deurwaarder. In geval er sprake is van een belastingdeurwaarder en u heeft het dwangbevel te laat betaald, dan kunt u in sommige gevallen toch zelf met de belastingdienst een betalingsregeling treffen na het dwangbevel. Neemt u bij twijfel contact met ons op, voor juridisch advies welke weg u moet bewandelen om verdere beslaglegging uit hoofde van een dwangbevel te voorkomen.

Heeft u een dwangbevel ontvangen en wilt u weten: wat nu ? Bel Sociaal Verhaal.