Deurwaarderstarieven 2019

Heeft u een vonnis of een andere titel van een gerechtsdeurwaarder ontvangen ?

Dan kunt u hier de wettelijke kosten zien die een deurwaarder in rekening mag brengen. Er mogen géén andere kosten uit hoofde van de titel in rekening worden gebracht. Doet de deurwaarder dit wél, dan is dit onrechtmatig en kunt u daarover klagen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam.

Neem bij twijfel contact met ons op. Wij laten direct weten of de in rekening gebrachte kosten juist zijn. Ook als u het idee heeft dat er veel of ‘nodeloos gemaakte’ executiekosten door een deurwaarder worden berekend, kunt u ons benaderen.

Met de zinsnede ‘nodeloos gemaakte kosten’ wordt gedoeld op ‘vergeefse’ beslagen onder derden, zoals banken (beslag op bankrekening) en de Belastingdienst (beslag op toeslagen of voorlopige teruggave).

Artikel Omschrijving m.i.v. 1 januari 2018  ex. btw m.i.v. 1 januari 2018  incl. 21 % btw m.i.v. 1 januari 2019 ex. btw m.i.v. 1 januari 2019 incl. 21 % btw
2 aoproeping in een vorderingsprocedure, dagvaarding, oproeping of aanzegging die het geding inleidt, Inleidingen tot beslechting van executiegeschillen€ 81,00€ 98,01€ 81,83€ 99,01
2 bbetekening van een titel,  met en zonder bevel€ 77,95€ 94,32€ 78,75€ 95,29
2 cbetekening van een verzoekschrift met oproeping om in rechte te verschijnen of van een aanzegging, anders dan bedoeld in dit artikel   bevel en hernieuwd bevel€ 64,08€ 77,54€ 64,74€ 78,34
2 dbetekening, anders dan bedoeld in dit artikel   betekening p-v /exploten en exploot van betekening van overgang / bevoegdheid tot tenuitvoerlegging

(art. 431a Rv), vergoeding voor de tenuitvoerlegging van een Europees bevel tot conservatoir beslag, bedoeld in artikel 11 van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen.

€ 68,58€ 82,98€ 69,28€ 83,83
2 ebeslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, anders dan bedoeld in een van de volgende onderdelen, of van nadere aanduiding van de in beslag genomen roerende zaken exploten conservatoir deelgenotenbeslag, vreemdelingenbeslag, maritaal beslag, cumulatief beslag op reeds beslagen roerende zaken€ 106,54€ 128,91€ 107,63€ 130,23
2 fbeslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, die zich bevinden op een zodanige plaats dat voor de toegang daartoe de medewerking van een derde nodig is (safeloketbeslag):€ 143,08€ 173,13€ 144,54€ 174,89
2 gbeslag op rechten aan toonder of order, aandelen op naam, effecten op naam die geen aandelen zijn en overige rechten zoals in art. 474bb Rv en andere rechten bij deelgenotenbeslag, vreemdelingenbeslag, maritaal beslag, etc.€ € 210,85€ 255,13€ 213,01€ 257,74
2 hbeslag op aandelen op naam in Nederlandse naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, alsmede deelgenotenbeslag, vreemdelingenbeslag en maritaal beslag op aandelen op naam€ 231,44€ 280,04€ 233,81€ 282,91
2 ibeslag op aandelen aan toonder of van beslag onder derden (ook onder levensverzekeraar) anders dan beslag op periodieke betalingen, vergoeding voor de tenuitvoerlegging van een Europees bevel tot conservatoir beslag, bedoeld in artikel 11 van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen.€ 169,78€ 205,43€ 171,52€207,54
2 jbeslag onder derden op periodieke betalingen, anders dan beslag als bedoeld onder k:€ 120,84€ 146,22€ 122,08€ 147,72
2 kbeslag als bedoeld in art. 479b Rv (alimentatie)€ 103,20€ 124,87€ 104,26€ 126,15
2 lbeslag onder de schuldeiser zelf, ongeacht het beslagobject€ 141,36€ 171,05€ 142,81€ 172,80
2 mexecutie tot afgifte van roerende zaken, niet zijnde registergoederen, afgifte schip / luchtvaartuig /

beschermde modellen

€ 245,93€ 297,58€ 248,45€ 300,62
2 nbeslag tot verkrijging van afgifte of levering van roerende zaken, niet zijnde registergoederen en  p-v beslag verpande roerende zaken door pandhouder€ 105,76€ 127,97€ 106,84€ 129,28
2 obeslag op onroerende zaken of op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen€ 146,40€ 177,14€ 147,90€ 178,96
2 popheffing van beslag op onroerende zaken of de verklaring, bedoeld in art. 575 lid 2Rv / art. 513a Rv€ 52,23€ 63,20€ 52,76€ 63,84
2 qbeslag op schepen of niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen:€ 322,68€ 390,44€ 325,98€ 394,44
2 rgerechtelijke inbewaringgeving:€ 219,57€ 265,67€ 221,82€ 268,40
2 shet aanslaan van biljetten houdende aankondiging van openbare verkoop€ 80,15€ 96,98€  80.97€ 97,97
2 texecutoriale openbare verkoop van roerende zaken€ 280,49€ 339,39€ 283,36€ 342,87
2 uaanzegging hypotheekhouder van de overname van de  executie van onroerende zaken aan executant (art. 509 Rv)€ 75,33€ 91,15€  76,10€  92,08
2 vgedwongen ontruiming van onroerende zaken€ 209,56€ 253,57€ 211,70€ 256,16
2 w

2x

tenuitvoerlegging van lijfsdwang (p-v gijzeling met akte ingevangen stelling)

een informatieverzoek als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen:

€ 243,58

80,58

€ 294,73€ 246,07

81,40

€ 297,74

3 ain geval van enkelvoudig derdenbeslag€ 10,32€ 12,49€ 10,43€  12,62
3 bin geval van twee samenlopende derdenbeslagen€ 16,42€ 19,87€ 16,59€  20,07
3 cvoor ieder daarop volgend samenlopend derdenbeslag per beslag€ 6,10€ 7,38€ 6,16€   7,45
5matiging samenloop executiehandelingen€ 19,77€ 23,92€ 19,97€  24,16
6 agetuige bij artikel 2 e/f/g/n€ 20,14Cum.€ 20,35Cum
6 bgetuige bij artikel 2 m/o/q/v/w€ 70,54Cum.€ 71,26Cum.
7indien uit het exploot blijkt dat de uitvoering ter plaatse van de ambtshandeling:

a.            bedoeld in artikel 2, onder e, f, g, h en n, langer dan anderhalf uur heeft geduurd,  of

b.            bedoeld in artikel 2, onder m, q, r, t, v en w, langer dan drie uur heeft geduurd,

worden de kosten verhoogd met

voor iedere 15 minuten dat de uitvoering ter plaatse van de ambtshandeling langer dan anderhalf uur, respectievelijk drie uur heeft geduurd,  en worden de kosten, vastgesteld in artikel 6, verhoogd met  voor iedere 15 minuten dat de bijstand door de getuige daarbij langer dan anderhalf uur, respectievelijk drie uur heeft geduurd.

€ 19,77

€ 11,73

Cum.

Cum.

€ 19,97

€ 11,85

Cum.

Cum.

81  opvolgende betekening

2  beslag roerend aangekondigd en niemand thuis

3  vergeefs lijfsdwang

€ 24,93

€ 50,20

€ 98,18

€ 30,17

€ 60,74

€ 118,80

€25,19

€ 50,71

€ 99,18

€30,48

€61,36

€120,01

Gemiddelde interne kostprijzen bevragingen met ingang van 1 januari 2018 Verschot KEI inlogcode € 0,50 :

BRP € 1,57 ex btw UWV € 1,61 e-Voi € 2,41

Rdw € 1,47

Kadaster € 1,60 ex kosten Kadaster

KvK € 2,14 ex kosten Kvk

Elektronische publicatie  € 10,00

Bevraging Beslagregister € 1,64 ex btw

Wilt u meer weten over deze tarieven? of denkt u dat u teveel moet betalen? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor hulp.