werkgever

Dakloos en uitkering

Bent u dakloos en wilt u een uitkering? Bel Sociaal Verhaal voor gratis hulp. De hoofdregel is dat u geen uitkering kunt aanvragen zonder adres. Als u dakloos bent en geen adres heeft, dan moet u zich voor een uitkering eerst aanmelden bij de gemeente via een meldingsformulier Wmo of Sociaal intensief. Wil de gemeente uw melding in behandeling nemen, dan dient u op het meldingsformulier duidelijk aan te geven wat uw binding is met de gemeente, waar u als dakloze, een uitkering wilt aanvragen. Als u dit niet goed kunt onderbouwen, dan mag de gemeente u terugsturen naar de gemeente waar u laatstelijk als dakloze bent verbleven of naar de gemeente waarmee u regiobinding heeft. U moet dus als dakloze eerst toegang zien te verkrijgen tot de gemeente waarin u een uitkering wilt aanvragen. Alleen dan heeft u recht op een daklozenuitkering. U kunt geen uitkering aanvragen, als u geen adres en of geen regiobinding heeft in de gemeente van aanvraag. Van belang is dus dat, als u de gemeente om opvang vraagt, u een schriftelijk bewijs vraagt van uw verzoek tot opvang. Uw verzoek om een (brief)adres voor een uitkering is bestuursrechtelijk aan te merken als het verzoek tot het nemen van een besluit op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) aan de gemeente. Als de gemeente u weigert om opvang of een briefadres te verstrekken, dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. De weigering van de gemeente heeft voor u het rechtsgevolg dat u geen opvang of briefadres in de gemeente krijgt. De schriftelijke beslissing waarin de weigering van de gemeente is vervat, is aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb.). U kunt bezwaar maken tegen deze weigering bij de gemeente. En zonodig – als u dakloos bent en geen inkomen of eten heeft – voorlopige opvang door de gemeente afdwingen via een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter.   https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:3786

Briefadres en uitkering

In de meeste gemeenten is er wel een briefadres waarmee u een uitkering kunt aanvragen. U moet echter beschikken over een geldig identiteitsbewijs om u op het briefadres bij de gemeente te kunnen inschrijven. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, dan kunt u zich niet bij de gemeente inschrijven op een briefadres. U dient dan eerst bij de gemeente een verzoek te doen tot opvang op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en vragen om noodopvang in de gemeente. Zoals eerder aangegeven, moet u bij dit verzoek aannemelijk maken dat u regiobinding heeft. Dat er in de gemeente een positief netwerk voor re-integratie aanwezig is voor de dakloze, zoals bijvoorbeeld een familielid die in dezelfde gemeente woonachtig is. Slaagt u als dakloze erin om op deze manier tot de opvang in de gemeente te worden toegelaten, dan kunt u in de gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van een nieuw identiteitsbewijs. Zorg bij uw aanvraag bijzondere bijstand voor een identiteitsbewijs, dat u een schriftelijk ontvangstbewijs krijgt dát uw aanvraag bij de gemeente in behandeling is genomen. Helaas doen de meeste gemeenten er acht weken over om een beslissing te nemen op uw aanvraag bijzondere bijstand voor het identiteitsbewijs. In de tussentijd kan uw recht op tijdelijke noodopvang in de gemeente inmiddels beëindigd zijn. Vraagt u daarom eveneens aan de gemeente om een zogenaamd ‘zeven dagen formulier’. Op dit formulier dient u zeven dagen bij te houden waar in de gemeente u elke dag verblijft. Met dit formulier kunt u aantonen dat u feitelijk in de gemeente verblijft en dakloos bent. Dit vergroot uw kans weer op toekenning van bijzondere bijstand van uw gemeente en eventueel ‘broodgeld’, vooruitlopend op de toekenning van een daklozenuitkering. Helaas werken niet alle gemeenten in Nederland met het ‘zeven dagen formulier’, zodat het vooraf niet te zeggen is, of voormelde modus operandi in uw geval kans van slagen heeft. Sociaal Verhaal kan u alleen helpen als u over een meldingsformulier Wmo 2015 beschikt, of over een schriftelijk bewijs dat u reeds een daklozenuitkering of bijzondere bijstand bij de gemeente heeft aangevraagd. Heeft u dit nog niet gedaan, dan kunt u naar het stadhuis of het Leger des Heils om dergelijke aanvragen in te dienen. Zit u hierna in het systeem van de gemeente, dan kunnen wij samen met u erop toezien dat de gemeente adequaat en voortvarend op uw aanvraag beschikt. En aan u uiteindelijk een briefadres en een daklozenuitkering wordt toegekend.

zakelijk

Bent u dakloos en wilt u een uitkering? Bel Sociaal Verhaal voor gratis hulp. De hoofdregel is dat u geen uitkering kunt aanvragen zonder adres. Als u dakloos bent en geen adres heeft, dan moet u zich voor een uitkering eerst aanmelden bij de gemeente via een meldingsformulier Wmo of Sociaal intensief.