Dagvaarding politierechter ontvangen

Heeft u een dagvaarding voor de politierechter ontvangen? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor een gratis strafadvocaat. Sociaal Verhaal helpt mensen met laag of geen inkomen om een strafdagvaarding bij de politierechter aan te vechten. De strafrechtadvocaten staan voor u klaar en u krijgt direct de beste juridische hulp. Heeft u de dagvaarding voor de politierechter al ontvangen of verwacht u er één van het Openbaar Ministerie te krijgen, dan moet u zich goed voorbereiden op de strafzitting bij de politierechter. In de dagvaarding staan strafbare feiten waarvan u door de politie en de Officier van Justitie wordt verdacht. Soms  bent u al door de politie als verdachte gehoord. De Officier van Justitie zal dan een beslissing nemen over de verdere afwikkeling van uw strafzaak. Dit kan een sepot worden. Maar wanneer de Officier van mening is dat er voldoende bewijs tegen u aanwezig is om u door de politierechter veroordeeld te krijgen, dan zal het Openbaar Ministerie u dagvaarden om voor de politierechter te verschijnen. Als de strafbare feiten waarvan u wordt verdacht ernstiger zijn, dan kunt u ook een dagvaarding ontvangen voor de Meervoudige strafkamer van de rechtbank. Of bij overtredingen, zoals verkeersboetes, een dagvaarding voor de kantonrechter.

Doel en inhoud van de dagvaarding

Het doel en de inhoud van de dagvaarding moet duidelijk uit de oproep voor de politierechter blijken. De dagvaarding is een oproeping van het Openbaar Ministerie aan u om ter zitting van de Politierechter te verschijnen. Meestal bij de rechtbank in de woonplaats waar u woont. U wordt opgeroepen om op een bepaalde dag en tijdstip op de zitting van de Politierechter in persoon te komen opdagen. De dagvaarding bevat de informatie over de tenlastelegging: Alle feiten waarvan u wordt verdacht staan hierin. En of u reeds door de politie bent verhoord over de strafbare feiten. Op basis van de feiten is de Officier van Justitie van mening dat er een formele strafbepaling (meestal een wetsartikel uit het Wetboek van Strafrecht) is, die u heeft geschonden. Het wetsartikel staat vermeld in de dagvaarding. Uw strafrechtadvocaat zal aan de hand van de in de dagvaarding gestelde strafbare feiten en het betreffende geschonden wetsartikel uit het Wetboek van Strafrecht, uw verdediging bij de Politierechter opzetten.

Gang van zaken bij de Politierechter

De gang van zaken bij de Politierechter is niet ingewikkeld. De meeste dagvaardingen in strafzaken zijn voor de Politierechter. De Politierechter behandelt alleen eenvoudige strafzaken. Dit zijn misdrijven waarvoor geldboetes of een gevangenisstraf van maximaal 12 maanden kan worden opgelegd.  Soms ziet de Politierechter meer dan tien verdachten op één dag. Deze verdachten zijn allemaal door het Openbaar Ministerie gedagvaard om op die dag voor de Politierechter te verschijnen. De bode van de rechtbank roept de verdachten één voor één binnen om in de rechtszaal voor de Politierechter te verschijnen. De Officier van Justitie zal de dagvaarding voorlezen en met de strafeis komen. U of uw advocaat mag daar vervolgens op reageren en daarna zal de Politierechter vragen stellen aan u en aan de Officier van Justitie. U als verdachte krijgt uiteindelijk ‘het laatste woord’ en daarna zal de Politierechter gelijk uitspraak doen. Als de Politierechter de zaak inhoudelijk te ingewikkeld vindt, dan kan hij uw zaak doorsturen naar de meervoudige strafkamer. Er zullen dan op een later tijdstip drie strafrechters naar uw zaak kijken. Krijgt u een straf of boete opgelegd door de Politierechter, dan zal hij aan u vragen of u afziet van hoger beroep of juist beroep tegen zijn uitspraak wil aantekenen. Het is niet verstandig om bij een strafoplegging of een schuldverklaring,  gelijk aan te geven dat u afziet van hoger beroep. U kunt dit beter, op een later tijdstip, met uw advocaat bespreken. U heeft na de uitspraak van de Politierechter twee weken de tijd om hoger beroep in te stellen bij het Gerechtshof.

studiefinanciering

Heeft u een dagvaarding voor de politierechter ontvangen? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor een gratis strafadvocaat. Sociaal Verhaal helpt mensen met laag of geen inkomen om een strafdagvaarding bij de politierechter aan te vechten.

Dagvaarding kantonrechter

Zoals eerder aangegeven, krijgt u alleen een dagvaarding voor de kantonrechter van de Officier van Justitie wanneer u een overtreding heeft begaan. Overtredingen zijn onder meer; bezit van softdrugs voor eigen gebruik, wildplassen of verkeersboetes. Meestal heeft u al in een eerder stadium een schikkingsvoorstel van de Officier van Justitie in de vorm van een boete gekregen. Bent u niet ingegaan op dit transactievoorstel van de Officier, dan volgt er een dagvaarding voor de kantonrechter. Als u door de kantonrechter schuldig wordt bevonden, dan is de opgelegde straf vaak hoger dan het oorspronkelijke transactievoorstel van de Officier van Justitie. Het is raadzaam om een schikkingsvoorstel van de Officier alleen niet te accepteren als u kunt bewijzen dat u onschuldig bent. Dit klinkt u misschien raar in de oren, omdat het strafrechtelijk uitgangspunt is dat het Openbaar Ministerie dient te bewijzen dat u zich schuldig heeft gemaakt aan de in de dagvaarding opgevoerde strafbare feiten. Maar in de praktijk neemt de Kantonrechter veelal de feitelijke gang van zaken van de politie over. De politie noteert uw strafbare gedragingen in een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal. Dit relaas van de politie heeft dwingende bewijskracht. Dat wil zeggen dat de kantonrechter uitgaat van de juistheid van hetgeen de politieagent heeft opgeschreven, tenzij u kunt bewijzen dat de relaas van de politie in haar proces-verbaal onjuist of onvolledig is.  Bent u van mening dat dit het geval is, neem dan eerst met Sociaal Verhaal contact op. Wij kunnen u adviseren of u een kans maakt bij de kantonrechter dat hij uw versie van het verhaal gelooft. Zonodig verstrekken wij u een gespecialiseerde strafrechtadvocaat om u bij te staan op de zitting van de kantonrechter of de politierechter.

De meervoudige kamer

De meervoudige kamer van de rechtbank behandelt strafzaken die ingewikkeld zijn. Er zijn drie strafrechters die over de dagvaarding oordelen. En het gaat over zwaardere misdrijven waarop een gevangenisstraf van tenminste één jaar staat. Er kunnen meerdere mondelinge behandelingen ter terechtzitting plaatsvinden en getuigenverhoren zijn ook mogelijk. De strafzaken waarvoor u een dagvaarding kunt ontvangen voor de meervoudige strafkamer zijn uitgebreid en omvatten diverse delicten zoals geweld, mishandeling, verboden wapenbezit, zedendelicten, verkeersdelicten, drugsdelicten, fraude en diefstal. De straffen kunnen hoog zijn. Neem daarom direct met ons contact op zodra u de dagvaarding van de Officier van Justitie heeft ontvangen. Politie en Justitie hebben immers een dossier tegen u opgebouwd. En als zij u benaderen voor meer informatie, dan doen zij dit met het doel om u strafrechtelijk te kunnen vervolgen. Er wordt naar bewijs gezocht om de strafzaak tegen u rond te krijgen. Politie en Justitie hebben vele machtsmiddelen om bewijs te vergaren. Hou hier rekening mee en vraag ons om een goede strafrechtadvocaat als u hiermee te maken krijgt. Het is namelijk al in de voorfase, gedurende het strafrechtelijk onderzoek, mogelijk dat uw advocaat getuigen voor u laat horen, die de politie niet heeft willen horen. Of soms is het zinvol om een reeds door de politie gehoorde getuige nogmaals te laten horen, omdat de politie niet alle of niet de juiste vragen aan de getuige heeft gesteld. Er kunnen ook andere verzoeken worden gedaan, zoals een schouw op de plaats delict of het aanvragen van een rapport van de reclassering. U heeft hiervoor een gespecialiseerde strafrechtadvocaat nodig. De advocaat moet het volledige strafdossier bij het Openbaar Ministerie opvragen en uw eventueel strafblad. Aan de hand van deze gegevens kan uw advocaat beoordelen wat er nodig is om de strafzaak voor u tot een goed einde te brengen. Dus moet u voor de Politierechter verschijnen of wordt u als verdachte aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek, bel ons gelijk voor hulp en zonodig een gratis strafrechtadvocaat.