overheid

CAK bezwaar hoogte eigen bijdrage

 Wilt u bezwaar maken bij het CAK tegen de hoogte van de eigen bijdrage die u is opgelegd? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen mensen met geen of laag inkomen gratis met bezwaar tegen een beslissing van het CAK tot oplegging van een te hoge eigen bijdrage. De eigen bijdrage die het CAK u oplegt, is gebaseerd op uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Is uw inkomen en vermogen in de tussentijd flink gedaald, waardoor u een te hoge eigen bijdrage door het CAK is opgelegd, dan kunt u tegen deze beslissing van het CAK bezwaar maken. Tevens kunt u aan het CAK vragen om het besluit tot het opleggen van een hoge eigen bijdrage te herzien op basis van uw inkomen en vermogen van dit jaar.

Voorwaarden verlaging eigen bijdrage CAK

Onder bepaalde voorwaarden kunt u verlaging van de eigen bijdrage door het CAK krijgen. Als uw inkomen na het betalen van de eigen bijdrage aan het CAK en de basispremie van uw zorgverzekeraar, gemiddeld lager is dan de zak- en kleedgeldgrens, dan heeft u recht op een lagere eigen bijdrage voor het CAK. De zak- en kleedgeldgrens ligt voor 2016 op € 307,96 voor een alleenstaande en voor gehuwden op € 479,01. Deze bedragen zijn inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag. U kunt dus aan het CAK vragen de eigen bijdrage te verlagen als u minder overhoudt dan de zak- en kleedgeldgrens.

Over het CAK

 Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Sommigen mensen betalen een eigen bijdrage, bijvoorbeeld Wmo, voor hulp bij het huishouden, het verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. De eigen bijdrage is het deel dat u zelf van de overheid aan uw zorg moet betalen. Op basis van uw inkomen en vermogen, huishouden en indicatie wordt de wettelijke eigen bijdrage per maand vastgesteld. Het CAK moet deze eigen bijdrage bij u incasseren. Op de website van het CAK kunt u de eigen bijdrage berekenen. Er bestaan twee soorten eigen bijdrage, een lage en een hoge eigen bijdrage. Tegen de oplegging van een te hoge eigen bijdrage kunt u bezwaar maken bij het CAK.

Lage eigen bijdrage

De lage bijdrage geldt voor mensen die tijdelijk in een instelling verblijven en de kosten voor een huishouden buiten de instelling moeten betalen. De lage eigen bijdrage geldt omdat uw verblijf tijdelijk is, u voor uw kinderen moet zorgen of omdat u een thuiswonende partner heeft. In bepaalde situaties betaalt u de lage eigen bijdrage:

  • U verblijft voor het eerste in een zorginstelling.
  • U ontvangt kinderbijslag of uw kinderen ontvangen studiefinanciering en u betaalt het levensonderhoud van uw kinderen.
  • Uw partner woont buiten de zorginstelling.
  • U of uw partner heeft een volledig pakket thuis, modulair pakket thuis of een PGB.
  • Uw indicatie is 4 tot 6 dagen per week.
  • U heeft een verklaring terugkeer naar zelfstandig wonen.
  • Uw indicatie is voor zorgzwaartepakket 10 (terminale zorg).

Hoge eigen bijdrage

De hoge eigen bijdrage betaalt u als u niet onder de eerste 6 punten van de lage eigen bijdrage valt.

Indien u het niet eens bent met de berekening van de eigen bijdrage door het CAK, dan moet u eerst de gegevens controleren. Kloppen de gegevens niet, dan moet u een wijziging aan het CAK doorgeven. Dit doet u via het formulier op de website van het CAK. De berekening voor de eigen bijdrage wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld. Kloppen uw gegevens wel, maar bent u het niet eens met het besluit van het CAK, dan kunt u in bezwaar tegen de vaststelling van de hoogte eigen bijdrage door het CAK. Een bezwaarschrift tegen het CAK kunt u zelf indienen via de website van CAK. U vult digitaal het bezwaarformulier in en geeft aan waarom u het niet eens bent met het besluit van het CAK over de opgelegde eigen bijdrage. Dit bezwaarformulier dient u ingevuld aan het postadres van het CAK te sturen. Uw bezwaar moet binnen zes weken na de datum van het besluit door het CAK zijn ontvangen. Komt u bezwaarschrift na deze termijn bij het CAK binnen, dan wordt u niet ontvankelijk verklaard in uw bezwaar door het CAK. Tegen de beslissing op bezwaar van het CAK tot afwijzing van uw verzoek tot oplegging van een lagere eigen bijdrage, kunt u beroep instellen. U kunt hiervoor met ons contact opnemen. Mensen met geen of laag inkomen helpen wij gratis met bezwaar en beroep tegen het CAK.

zakelijk

Wilt u bezwaar maken bij het CAK tegen de hoogte van de eigen bijdrage die u is opgelegd? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen mensen met geen of laag inkomen gratis met bezwaar tegen een beslissing van het CAK tot oplegging van een te hoge eigen bijdrage