Boete UWV bij overtreden informatieplicht

Indien u zich niet aan de informatieplicht houdt van het UWV, dan moet u te veel ontvangen uitkering aan het UWV terug betalen. Daarnaast krijgt u ook een boete opgelegd door het UWV. Deze boete kan 100% van het bedrag zijn dat u ten onrechte heeft ontvangen. Voor het bepalen van de hoogte van de boete kijkt het UWV naar uw situatie en de omstandigheden van de overtreding.

Wat gebeurt er als het UWV een overtreding heeft ontdekt?

Het UWV controleert of u zich houdt aan de informatieplicht. U bent verplicht wijzigingen door te geven aan het UWV. Indien het UWV een overtreding heeft ontdekt, dan krijgt u een brief waarin staat vermeld dat het UWV u een boete wil gaan opleggen. Het UWV geeft u hierbij twee weken de tijd om op het voornemen tot oplegging van de boete door het UWV te reageren. U legt in reactie hierop uw situatie uit en waarom u de informatieplicht heeft overtreden. Het UWV kan besluiten de boete te verlagen. Na de twee weken ontvangt u van het UWV de beslissing met de definitieve boete. Tevens ontvangt u een brief waarin het bedrag van de te veel ontvangen uitkering staat vermeld. Deze twee bedragen moet u terugbetalen aan het UWV. Indien u een uitkering heeft, dan wordt de boete verrekend met uw uitkering. U ontvangt daarvan een verrekeningsbeschikking. Heeft u geen uitkering, dan moet u de boete terugbetalen. U kunt met het UWV een betalingsregeling treffen. Houdt u zich de tweede keer binnen 5 jaar niet aan de informatieplicht, dan moet u de te veel ontvangen uitkering terugbetalen en wordt er een hogere boete opgelegd. Er wordt gekeken naar uw situatie en de omstandigheden van de overtreding. De boete wordt dan volledig verrekend met uw uitkering of toeslag van het UWV.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV waarin de definitieve boete staat vermeld. Als u een uitkering heeft en een verrekeningsbeschikking ontvangt waarmee u het niet eens bent, kunt u ook in bezwaar. Neemt u met Sociaal Verhaal contact op om de mogelijkheden van bezwaar te bespreken.

Boete bij overtreden verplichtingen uitkering gemeente  

 Indien u een uitkering ontvangt via de gemeente, heeft u verplichtingen. De gemeente onderzoekt of u zich aan die verplichting houdt. Komt u de verplichtingen niet na, dan legt de gemeente een bestuurlijke boete op. U moet de boete en de eventueel te veel ontvangen uitkering terug betalen.

De gemeente start een boeteprocedure wanneer is vastgesteld dat u niet aan uw verplichting heeft voldaan. Voordat de gemeente een boete oplegt stellen zij een rapport op. In dit rapport staat wat uit het onderzoek is gebleken. Tevens stelt de gemeente u een aantal vragen, die u naar waarheid dient in te vullen. Lees het rapport goed door en beantwoord dan de vragen. Bent u het niet eens met het rapport, dan kunt u dat vermelden op het vragenformulier. Indien er een goede reden is voor de overtreding van de informatieplicht, dan kan de gemeente de boete verlagen. Nadat u op het rapport heeft gereageerd, zal de gemeente u een definitieve boete opleggen. In het besluit van de gemeente staat vermeld hoe hoog de boete is en hoe u de boete moet betalen. Heeft u een uitkering van de gemeente, dan verrekent de gemeente de boete met uw uitkering. De gemeente houdt elke maand een bedrag in op uw uitkering, totdat de boete is voldaan. Indien u geen uitkering heeft van de gemeente, dan moet u zelf de betaling regelen met de gemeente. U dient zich te houden aan de verplichtingen van de gemeente. Als u zich de volgende keer weer niet aan uw verplichtingen houdt, dan zal de gemeente u een hogere boete opleggen of houdt de gemeente uw uitkering voor maximaal drie maanden volledig in.

Bent u het niet eens met de boete, dan kunt u in bezwaar tegen het besluit van de gemeente. U kunt eveneens bezwaar maken tegen een besluit tot verrekening van de boete door de gemeente met uw uitkering. Bijvoorbeeld als u vindt dat de gemeente maandelijks een te hoog bedrag inhoudt op uw uitkering ter verrekening met de boete.  Heeft u hier vragen over, of heeft u een boete- of verrekeningsbesluit van de gemeente of het UWV ontvangen, neem dan met ons contact op voor gratis hulp.

studiefinanciering

Heeft u een boete- of verrekeningsbesluit van de gemeente of het UWV ontvangen, neem dan met ons contact op voor gratis hulp.