studiefinanciering

Bezwaar tegen beslissing dienst SZW gemeente Den Haag

Zo verloopt de behandeling van een bezwaarschrift.

U hebt een bezwaarschrift ingediend tegen een beslissing van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (de dienst SZW) van de Gemeente Den Haag.

Hieronder wordt stap voor stap uiteengezet hoe uw bezwaarschrift loopt wanneer deze compleet is en inhoudelijk door de gemeente behandeld kan worden

Stap 1

Nadat u hebt voldaan aan alle formele vereisten en uw bezwaar ontvankelijk is verklaard, wordt het bezwaarschrift door de afdeling Bezwaar en Beroep van de dienst SZW in behandeling genomen. Uw bezwaar wordt getoetst aan de wet- en regelgeving die in uw geval van toepassing is.

Stap 2

De medewerker van de afdeling Bezwaar- en Beroep die met de afhandeling van het bezwaarschrift is belast, vraagt het dossier op en bestudeert de van belang zijnde stukken. Vervolgens wordt u, als u aangegeven hebt gehoord te willen worden, door de betreffende medewerker uitgenodigd voor een gesprek zodat u uw bezwaar kunt toelichten. Dit gesprek wordt het “horen” genoemd en vindt meestal plaats in het stadsdeelkantoor Laak, Slachthuisplein 25, 2521 EC te Den Haag.

Stap 3

U ontvangt een uitnodiging voor het hoorgesprek. Voor dit gesprek wordt 20 minuten uitgetrokken. Veelal worden meerdere hoorgesprekken achter elkaar gehouden, zodat het van belang is dat u tijdig aanwezig bent. Bedenk ook van tevoren wat u wilt gaan zeggen. Tot en met het hoorgesprek is het voor u mogelijk om nog informatie aan te leveren, waaronder bergrepen het verzoek tot vergoeding van de kosten die samenhangen met de bezwaarprocedure. Met nadien door u ingezonden informatie kan geen rekening meer worden gehouden bij het nemen van de beslissing op het bezwaar.

Mocht u beslist niet kunnen komen op de datum of het tijdstip waarvoor u bent uitgenodigd, dan kunt u een verzoek doen om tot een andere afspraak te komen. Hiervoor moet u wel een geldige reden kunnen aanvoeren. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met de behandelende medewerker.

Als u zonder bericht van verhindering niet verschijnt, is een nieuwe afspraak niet meer mogelijk.

U bent niet verplicht om te komen. Als u van mening bent dat u niets meer aan uw (schriftelijk) bezwaar hebt toe te voegen kunt u besluiten om niet naar het hoorgesprek te gaan. In dat geval wordt u dringend verzocht van te voren even af te bellen en/of de bijgevoegde antwoordstrook te retourneren. Op het bezwaar zal dan worden beslist aan de hand van de beschikbare informatie, waaronder de stukken uit het dossier van de dienst SZW, de door u zelf verstrekte gegevens en eventuele informatie van derden.

Stap 4

Naar aanleiding van hetgeen besproken is tijdens het gesprek kan het voorkomen dat er nog informatie moet worden ingewonnen bij andere instanties, zoals de GGD, Werkkompas, UWV of SVB etc. Vervolgens stelt de behandelende medewerker een concept beschikking op ten behoeve van de Wethouder, die namens het College van Burgemeester en Wethouders een beslissing op het bezwaar neemt. De beslissing op het bezwaar wordt nadat de wethouder hierop een beslissing heeft genomen door het hoofd van de Afdeling Bezwaar en Beroep ondertekend.

Stap 5

De beslissing op het bezwaar wordt over het algemeen binnen 1 week nadat de Wethouder deze heeft genomen aan u toegezonden. De gehele bezwaarprocedure kan ongeveer 2 tot 4 maanden duren.

Let op:

  1. Nieuwe Aanvraag uitkering blijft mogelijk:

Het kan zijn dat u bezwaar heeft gemaakt tegen een beslissing van de dienst SZW waarin is besloten dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen, omdat u volgens de dienst niet op tijd de juiste gegevens hebt aangeleverd. Als u de betreffende gegevens inmiddels wel kunt aanleveren, kunt u opnieuw een aanvraag indienen ook al loopt de behandeling van de bezwaarprocedure nog!

  1. Het bezwaar heeft geen schorsende werking:

Ook al maakt u bezwaar tegen het genomen besluit, dit besluit blijft van kracht en zal ook gewoon worden uitgevoerd. U kunt met de betreffende afdeling of het Werkplein in overleg treden om te bespreken of het indienen van het bezwaar voor hen aanleiding vormt om het besluit nog niet (volledig) uit te voeren. U kunt ook besluiten om een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechte van de Rechtbank te Den Haag aan te vragen.

Het postadres van de Gemeente Den Haag voor uw bezwaarschrift is:

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, Postbus 12610, 2500 DK Den Haag.

Indien u niet zelf een bezwaarschrift wilt schrijven, dan kunt u met Sociaal Verhaal contact opnemen. Wij zorgen er dan voor dat er tijdig een gedegen en juridisch goed onderbouwd bezwaarschrift namens u bij de gemeente wordt ingediend.

Indien u niet zelf een bezwaarschrift wilt schrijven, dan kunt u met Sociaal Verhaal contact opnemen. Wij zorgen er dan voor dat er tijdig een gedegen en juridisch goed onderbouwd bezwaarschrift namens u bij de gemeente wordt ingediend.

Voorlopige voorziening tegen de gemeente

U kunt bij de rechtbank een voorlopige voorziening tegen de gemeente aanvragen, als u ernstig in de problemen komt wanneer uw bijstandsuitkering door de gemeente is stopgezet of uw aanvraag voor bijstand is afgewezen. Er moet sprake zijn van een acute noodsituatie die voor u ontstaat omdat u door het besluit van de gemeente zonder geld komt te zitten. Voor het indienen van een aanvraag voor een voorlopige voorziening tegen de gemeente heeft u geen advocaat nodig. U kunt dit zelf schriftelijk aanvragen bij de rechtbank, sector bestuursrecht bij de rechtbank in het arrondissement waarbinnen uw woonplaats valt. De rechtbank neemt uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening pas in behandeling nadat u het griffierecht voor de procedure heeft betaald. U ontvangt daarvoor een factuur van de centrale financiële administratie van de rechtbank. In de voorlopige voorziening vraagt u aan de rechtbank om de gemeente te veroordelen om u hangende uw bezwaarprocedure tegen de gemeente alvast geld toe te kennen om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien en om de acute noodsituatie af te wenden. Het is van belang dat u bij uw aanvraag voorlopige voorziening tevens bewijsstukken meestuurt, waaruit blijkt dat er sprake is van een noodtoestand die ontstaat omdat de gemeente uw uitkering heeft stopgezet of uw aanvraag voor bijstand heeft afgewezen. U kunt niet in elke situatie een voorlopige voorziening aanvragen. Neem met Sociaal Verhaal contact op als u wilt weten of het in uw situatie zinvol is om een voorlopige voorziening tegen de gemeente bij de rechtbank op te starten. Wij kunnen u direct helpen. En wilt u niet zelf de voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen, maar dit door een pro deo advocaat laten doen, dan regelen wij dit snel en gratis voor u.

Voorwaarden voorlopige voorziening bij de rechtbank

Er zijn bepaalde voorwaarden voor het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Zoals eerder geschreven, moet er sprake zijn van onverwijlde spoed gezien uw zwaarwegend persoonlijk belang. De rechter kijkt in de eerste plaats naar het besluit van de gemeente waarmee uw uitkering is stopgezet, of uw aanvraag bijstand is afgewezen en naar het bezwaarschrift dat u daartegen heeft ingediend. Heeft de voorzieningenrechter het idee dat er een kans bestaat dat uw bezwaarschrift tegen de gemeente gegrond zal worden verklaard, dan gaat de rechter beoordelen of er inderdaad sprake is van een financiële noodsituatie dat de beslissing op bezwaar van de gemeente niet kan worden afgewacht. U dient zelf de rechter te overtuigen met bewijsstukken en persoonlijk tijdens de zitting, dat u op dat moment dringend geld van de gemeente nodig heeft en er niet meer gewacht kan worden op de beslissing op bezwaar van de gemeente. Is de voorzieningenrechter het met u eens dat u in een financiële noodtoestand verkeert, dan zal de rechter uitspraak doen en de gemeente veroordelen om u, gedurende de bezwaarprocedure tegen de stopzetting of afwijzing van uw uitkering, reeds geld over te maken.

U kunt – afhankelijk van het moment in uw aanvraag, bezwaar- of beroepsprocedure – bij drie instanties een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen.

  • Als er door de gemeente nog geen besluit is genomen op een aanvraag en de beslistermijn is nog niet verstreken, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen uw gemeente valt. U kunt hiervoor eenvoudige brief schrijven waarin u de noodtoestand toelicht.
  • Is de beslistermijn voor de gemeente wél verstreken, of heeft u al een bezwaarschrift bij de gemeente of beroepschrift bij de rechtbank ingediend, dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, een voorlopige voorziening aanvragen. Denk daarbij aan het vooraf verschuldigde griffierecht.
  • En heeft u bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) hoger beroep ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank omtrent uw eerder door de gemeente afgewezen bezwaar, dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de CRvB. U heeft ook hiervoor geen advocaat nodig, maar omdat procederen bij de Centrale Raad van Beroep specialistisch juridisch werk is, verdient het aanbeveling om een gespecialiseerde bijstandsadvocaat in te schakelen. Neem met ons contact op voor de mogelijkheden tot een gratis advocaat.