Bezwaar gemeente Amsterdam

U bent het niet eens met de beslissing van de gemeente Amsterdam tot korting of beëindiging van uw uitkering. Wat kunt u doen?

Tegen een besluit van de gemeente Amsterdam kunt u alleen schriftelijk bezwaar maken. U doet dit door uw bezwaarschrift te richten aan de afdeling Inkomen van Gemeente Amsterdam. Voluit heet deze afdeling van de gemeente Amsterdam ‘Dienst Werk en Inkomen’ (DWI).

Het postadres is: Gemeente Amsterdam, afdeling Inkomen, Postbus 90395, 1006 BJ Amsterdam.

Bezwaartermijn: zes weken
U dient het bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen binnen zes weken nadat de gemeente het besluit aan u heeft opgestuurd.

Wat moet er in uw bezwaarschrift staan
In uw brief aan de gemeente schrijft u waarom u het niet eens bent met de beslissing van de DWI. Of waarom u het niet eens bent met het ‘niet nemen van het besluit’ door de gemeente. In uw bezwaarschrift moet u altijd vermelden:

  • naam, adres en telefoonnummer (en liefst uw ook e-mailadres).
  • de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven (Dit is van belang om te bepalen of u uw bezwaarschrift tijdig heeft ingediend bij de gemeente).
  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. De dagtekening van het besluit van de gemeente kunt u vermelden, maar ook het referentienummer of het dossiernummer van de Sociale Dienst van de gemeente Amsterdam. Nog beter is om een copie van het besluit met uw bezwaarschrift mee te sturen.
  • de reden voor uw bezwaar (indien u de redenen niet exact weet of later wilt aanvullen, dan kunt u in uw bezwaarschrift schrijven dat u ‘bezwaar maakt tegen het besluit van de gemeente’ ‘op nader aan te voeren gronden’. U krijgt dan van de gemeente een extra termijn om de gronden van uw bezwaar op te geven).
  • uw handtekening

Bezwaarschrift niet compleet
Als uw bezwaarschrift niet aan bovenstaande vijf eisen voldoet, dan krijgt u hierover schriftelijk bericht van de gemeente Amsterdam. Daarbij krijgt u meestal een termijn om er alsnog voor te zorgen dat uw bezwaarschrift aan de wettelijke eisen voldoet. Blijft u daarmee in gebreke, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen door de gemeente Amsterdam (niet-ontvankelijk verklaard). Uiteraard komt er dan geen hoorzitting en krijgt u geen uitnodiging voor een de hoorzitting bij de gemeente.

Bezwaar maken namens iemand anders
Maakt iemand anders namens u bezwaar bij de gemeente ? Dan dient dit heel duidelijk in uw bezwaarschrift te staan ! Als degene die namens u een bezwaar heeft ingediend bij de gemeente geen advocaat is, dan moet u tevens meesturen een schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat u degene die namens u het bezwaarschrift bij de gemeente Amsterdam heeft ingediend, van u toestemming heeft gekregen om dit bezwaar voor u in te dienen.

Voorlopige voorziening
Gedurende de bezwaarprocedure blijft de beslissing van de gemeente waartegen u bezwaar maakt geldig. Als uw uitkering is stopgezet, of uw aanvraag voor een bijstandsuitkering is gewijzigd, dan kan het zijn dat deze beslissing in de tussentijd onherstelbare gevolgen voor u teweegbrengt. In zo een geval kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam vragen om een voorlopige voorziening (maatregel) te treffen. Bijvoorbeeld om de gemeente u een financieel voorschot te doen betalen of om de beslissing niet uit te voeren zolang het bezwaarschrift nog bij de gemeente in behandeling is. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U moet de Rechtbank daarvoor vóóraf griffierecht betalen. Indien u verzuimt om dit griffierecht aan de Rechtbank te betalen, dan neemt de Rechtbank u verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening niet in behandeling.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam

Indien u niet zelf bezwaar wilt maken of niet precies weet wat u in het bezwaarschrift aan de gemeente moet zetten, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van Sociaal Verhaal om dit voor u te doen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Ook wanneer u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Amsterdam wilt opstarten, maar u weet niet hoe u dit op papier dient te zetten of u kunt het wettelijke verplichte griffierecht niet vooraf aan de Rechtbank betalen, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal.