studiefinanciering

Bezwaar maken tegen het UWV

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV maar u weet niet hoe? Vraag Sociaal Verhaal om hulp. Via de website uwv.nl kunt u eenvoudig zelf bezwaarmaken tegen een besluit van het UWV. U heeft hiervoor alleen uw DigiD nodig. Hiermee u kunt inloggen op de website uwv.nl om een digitaal bezwaarschrift in te dienen. Helaas is het niet verstandig om dit zelf te doen zonder professionele juridische hulp. Het opstellen van een bezwaarschrift is ingewikkelder dan het lijkt; als u goed bezwaar wil maken, dan dient u op de hoogte te zijn van de sociale zekerheidswetgeving en de recente jurisprudentie (= uitspraken van rechters) op dit gebied. Voorts moet u de rapportage van de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts van het UWV met valide argumenten kunnen weerleggen. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om de vaststelling van het percentage van arbeidsongeschiktheid liggen hieraan ingewikkelde berekeningen ten grondslag, berekeningen die u als ‘leek’ niet zelf kunt maken. En in sommige gevallen is een second opinion van een ‘van het UWV onafhankelijke’ verzekeringsarts of arbeidsdeskundige noodzakelijk om de beslissing van het UWV te kunnen weerspreken. Ten tweede is het zo dat de bezwaarprocedure tegen een beslissing van het UWV niet alleen bestaat uit het indienen van een bezwaarschrift, maar er tevens een hoorzitting bij het UWV zal plaatsvinden om uw bezwaren te bespreken. U krijgt dan kort de tijd om mondeling uw bezwaar tegen het UWV toe te lichten en inhoudelijk vragen van de bezwaarcommissie te beantwoorden. Bent u geen goede spreker, dan is het raadzaam om u tijdens de hoorzitting door een gespecialiseerde jurist of advocaat te laten bijstaan. Deze advocaat zal voor u het woord voeren en vanuit zijn ervaring op professionele wijze uw standpunt voor de bezwaarcommissie bepleiten. Tot slot is het in sommige situaties mogelijk dat er in de bezwaarfase een herkeuring door een andere UWV verzekeringsarts plaatsvindt. Dit betekent dat een andere arts van het UWV de bevindingen van de eerste verzekeringsarts in een herkeuring zal controleren. Het verdient aanbeveling dat u zich gedegen laat voorbereiden op deze herkeuring in de bezwaarfase. Helaas is dit nagenoeg niet mogelijk zonder professionele bijstand door een advocaat of een onafhankelijk medisch expertisebureau. Neem daarom met ons contact op zodra u een beslissing van het UWV heeft ontvangen waartegen u bezwaar wilt maken. Let goed op of de beslissing wel van het UWV afkomstig is en niet van de gemeente. Het komt regelmatig voor dat gemeenten mensen met een bijstandsuitkering laten keuren omtrent de arbeidsongeschiktheid in het kader van – bijvoorbeeld – de verplichte sollicitatieplicht. Heeft u een beslissing van de gemeente ontvangen over uw arbeidsongeschiktheid, dan vindt u op deze pagina de informatie over ‘bezwaar maken tegen de gemeente’.

Bezwaar maken tegen de beslissing van de UWV arts

Tegen een beslissing van de UWV arts kunt u in één situatie bezwaar maken. Namelijk wanneer u in het kader van de ziektewet bent gekeurd door een UWV verzekeringsarts. Dit gebeurt meestal wanneer u een ww-uitkering van het UWV ontvangt en u meldt zich vóór het aflopen van uw recht op een ww-uitkering van het UWV ziek. U krijgt dan een oproep van het UWV om door een verzekeringsarts van het UWV gekeurd te worden. Komt de UWV-arts bij de keuring tot de conclusie dat u niet meer arbeidsongeschikt bent volgens de Ziektewet, dan ontvangt u van de verzekeringsarts een ‘beslissing van arbeidsgeschiktheid’ op grond van de Ziektewet. In goed Nederlands betekent dit dat de UWV-arts vindt dat u niet (meer) ziek bent en weer arbeidsgeschikt bent voor de WW. U zult vervolgens een brief ontvangen van het UWV dat uw Ziektewetuitkering eindigt. Uw recht op een ww-uitkering herleeft hierna weer. Tenminste, uw ww-uitkering loopt door tot het einde van uw ww-periode. Is uw maximale uitkeringsduur voor de WW verstreken, dan krijgt u geen Ziektewetuitkering en geen WW-uitkering meer van het UWV. Als u geen partner heeft met inkomen of voldoende eigen vermogen, dan bent u aangewezen op de bijstand en dient u bij de gemeente een bijstandsuitkering aan te vragen. Gelet op deze implicaties, is het van belang om tijdig bezwaar te maken tegen de beslissing van arbeidsgeschiktheid van de UWV arts. U heeft daarvoor tien dagen de tijd, te rekenen vanaf de dagtekening van de beslissing van arbeidsgeschiktheid. Laat u deze termijn verstrijken, dan kunt u geen bezwaarschrift meer indienen en eindigt uw Ziektewetuitkering onherroepelijk. Laat het niet zover komen. Sociaal Verhaal helpt mensen met geen of laag inkomen gratis met een bezwaarschrift tegen het UWV op grond van de Ziektewet. Indien nodig zullen wij een pro deo advocaat voor u inschakelen om u bij te staan in uw bezwaar tegen het UWV. Neem daarom direct met ons contact op als u een beslissing van arbeidsgeschiktheid van de UWV arts heeft ontvangen. Wij helpen u met het tijdig indienen van een bezwaar bij het UWV.

zakelijk

Komt u er niet uit en wilt u advies hoe nu verder? neem contact op met Sociaal Verhaal

Herkeuring door het UWV aanvragen

In bepaalde gevallen kunt u een herkeuring door het UWV aanvragen. U kunt geen bezwaar maken tegen een herkeuring door het UWV. Hierover later meer. Heeft u het idee dat u vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van de Wajong, de WIA, IVA of WGA, dan kunt u bij het UWV een aanvraag indienen voor een (her)keuring door het UWV. Dit kan ook wanneer in het verleden een eerder bezwaar is afgewezen door het UWV. De herkeuring door het UWV bestaat in de eerste plaats uit een medisch onderzoek door de uwv verzekeringsarts en vervolgens – in het voorkomende geval – uit een onderzoek naar uw arbeidsvermogen door een uwv arbeidsdeskundige. Als deze onderzoeken zijn afgerond dan neemt het UWV op basis van de rapportages van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige een beslissing of u arbeidsongeschikt bent voor de Wajong, de WIA of voor de andere arbeidsongeschiktheidsuitkering waarvoor u de herkeuring bij het UWV heeft aangevraagd. Indien de arts van het UWV u arbeidsongeschikt acht, dat wordt tevens uw arbeidsvermogen beoordeeld. Dit vertaalt zich in een bepaald percentage van arbeidsongeschiktheid. In het algemeen komt het erop neer dat u bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% niet in aanmerking komt voor een Wajong, WIA of andere arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. De beslissing van het UWV naar aanleiding van uw herkeuring is voor bezwaar en beroep vatbaar. De bezwaartermijn is zes weken, te rekenen vanaf de dag van verzending van het besluit door het UWV. Als u het niet eens bent met de ‘beslissing’ van de UWV arts, dan kunt u geen bezwaar maken tegen de herkeuring van de uwv arts. De verzekeringsarts neemt formeel niet de beslissing, dat doet het UWV op basis van de uitkomst van de herkeuring door de uwv-arts. U dient dus bezwaar te maken tegen de beslissing van het UWV; de rapportage van de herkeuring door de uwv arts zit als bijlage bij de beslissing van het UWV. Indien u het op bepaalde punten niet eens bent met de bevindingen van de arts bij de herkeuring, dan moet u dit meenemen in uw bezwaarschrift tegen de beslissing van het UWV. In sommige gevallen is het zinvol om door een ‘van het UWV onafhankelijke verzekeringsarts’ een contra-expertiserapport te laten maken. Dit om de juistheid van de herkeuring door de UWV arts te kunnen weerleggen. Deze onafhankelijke herkeuring kan vervolgens in bezwaar en beroep tegen het UWV worden gebruikt. Bespreek met ons of dit in uw situatie zinvol is; aan een onafhankelijke herkeuring door een andere verzekeringsarts zijn kosten verbonden.

In beroep gaan tegen de arbeidsdeskundige van het UWV

U kunt niet in beroep gaan tegen het rapport van de arbeidsdeskundige van het UWV. De arbeidsdeskundige van het UWV is in dienst van het UWV en heeft als taak om – rekening houdend met de eerder door de uwv arts vastgestelde arbeidsongeschiktheid –  uw arbeidsvermogen te bepalen. De arbeidsdeskundige stelt vast voor welk percentage u arbeidsgeschikt bent, welke functies u nog kan uitoefenen en hoeveel inkomen u daarmee kunt verwerven. Op basis van de ‘beslissing’ van de arbeidsdeskundige bepaalt het UWV uw arbeidsongeschiktheidspercentage en daarmee de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. De arbeidsdeskundige zal u onderzoeken en maakt een arbeidsdeskundig onderzoeksverslag met een eindconclusie. Tegen deze conclusie van de arbeidsdeskundige kunt u niet in beroep bij het UWV. U kunt alleen ‘beroep’ aantekenen tegen de beslissing van het UWV die is genomen op basis van het onderzoeksrapport van de arbeidsdeskundige. Dit rapport zit als bijlage bij de beslissing van het UWV over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. En voordat u in beroep kunt tegen het UWV, dient u uiteraard eerst bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van het UWV. Beroep is alleen mogelijk tegen een beslissing op bezwaar van het UWV. Wordt u hier niet wijs uit, neem met ons contact op zodra u de rapportage van de arbeidsdeskundige van het UWV heeft ontvangen. U hoort van ons of u in beroep kunt gaan, of dat het zinvol is om door een onafhankelijke arbeidsdeskundige een contra-expertise te laten uitvoeren. Dit met het oog op de procedure in bezwaar of beroep tegen het UWV.

Wilt u meer informatie over een contra expertise? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal

Heeft u een advocaat nodig om bezwaar aan te tekenen?

U heeft geen advocaat nodig om bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing van het UWV. U kunt dit zelf doen en er zijn geen vormvereisten voor een bezwaarschrift tegen het UWV. Dit kan met een eenvoudige brief. Op onze website onder ‘kenniswijzer’ staat een voorbeeld bezwaarschrift UWV. U kunt dit gebruiken als u zonder advocaat bezwaar wil aantekenen tegen een beslissing van het UWV. Of het verstandig is dat u zelf een bezwaarprocedure tegen het UWV gaat voeren, is een tweede. Met een gespecialiseerde advocaat vergroot u de kans op succes met bezwaar tegen het UWV. Wanneer u geen of laag inkomen heeft, dan komt u in aanmerking voor een (gratis) pro deo advocaat. De advocaat schrijft voor u een bezwaarschrift tegen bijvoorbeeld uw afwijzing voor de wia door het UWV. De advocaat gaat tevens met u mee naar de hoorzitting bij het UWV. Ons advies is, als u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, maak gebruik van die mogelijkheid. Indien u zelf een bezwaarschrift schrijft, is de kans zeer groot dat uw bezwaar wordt afgewezen door het UWV. Ligt uw inkomen boven de toevoegingsgrens en komt u niet voor een pro deo advocaat voor bezwaar tegen het UWV in aanmerking, dan is het raadzaam om via de website www.uwvbezwaarbalie.nl voor een vast bedrag een advocaat in te schakelen voor een bezwaarprocedure tegen het UWV. Als uw bezwaar tegen het UWV wordt toegewezen, dan krijgt u een proceskostenvergoeding toegekend voor de advocaat van www.uwvbezwaarbalie.nl. Wanneer u twijfelt of u op basis van uw inkomen in aanmerking komt voor een gratis advocaat voor uwv bezwaar of beroep, vraag ons dan om dit voor u na te gaan. Sociaal Verhaal is uw uwv bezwaarbalie, ongeacht de hoogte van uw inkomen.

Hoe gaat een bezwaarprocedure tegen het UWV

Een bezwaarprocedure tegen het UWV begint met het indienen van een schriftelijk of digitaal (via de website uwv.nl) bezwaarschrift. U kunt alleen een bezwaarschrift indienen tegen een formeel besluit in de zin van artikel 1:3  van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op de beslissing van het UWV staat op de laatste bladzijde of de brief van het UWV een besluit is en of u daartegen bezwaar kunt maken. Tegen feitelijke mededelingen van het UWV kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een beslissing van het UWV die u persoonlijk treft en op rechtsgevolg is gericht. Met rechtsgevolg wordt bijvoorbeeld bedoeld ‘stopzetting van uw WIA-uitkering’ of verlaging van uw WIA-percentage’. De termijn waarbinnen u uw bezwaar moet indienen, staat tevens op de laatste bladzijde van het besluit van het UWV. Na het indienen van uw bezwaar bij het UWV, ontvangt u binnen enkele dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Heeft u een week na het indienen van uw bezwaarschrift nog geen ontvangstbevestiging van het UWV ontvangen, belt u het UWV dan op of uw bezwaarschrift is ontvangen. Let daarbij op het verstrijken van de uwv bezwaartermijn. Is uw bezwaarschrift ontvangen, dan zult u – afhankelijk van de wet die van toepassing is, Wajong, Wia, Ziektewet, WGA of IVA – een uitnodiging voor een hoorzitting of voor een medische herkeuring krijgen. De hoorzitting vindt plaats bij een bezwaarcommissie van het UWV en de medische herkeuring geschiedt door een UWV verzekeringsarts. Maar wel bij een andere UWV-arts dan de arts door wie u al eerder bent gekeurd in het kader van uw herkeuring of uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. U mag iemand meenemen naar de hoorzitting en naar de medische herkeuring. Dit hoeft geen advocaat te zijn, maar mag desgewenst een familielid of kennis zijn. Na afloop van de hoorzitting of de herkeuring volgt er een schriftelijk verslag van hetgeen op de hoorzitting is besproken, of van de bevindingen van de uwv-arts die de herkeuring heeft uitgevoerd. Vervolgens zal het UWV een beslissing op bezwaar nemen op basis van deze verslagen. De verslagen en de beslissing op bezwaar van het UWV worden u schriftelijk toegestuurd. Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechtbank, sector bestuursrecht. U bent dan wel griffierecht aan de rechtbank verschuldigd. Laat u door ons adviseren of het instellen van beroep tegen de beslissing op bezwaar van het UWV is aan te raden. Zo voorkomt u onnodige kosten.

Binnen welke termijn moet bezwaar zijn aangetekend?

Als u wilt weten binnen welke termijn bezwaar moet zijn aangetekend tegen een beslissing van het UWV, dan moet u het besluit van het UWV goed lezen. Op elke beslissing van het UWV die voor bezwaar of beroep vatbaar is, dient wettelijk de termijn voor bezwaar (of beroep) te worden vermeld. Dit staat meestal op de laatste bladzijde van de UWV-beslissing. Het UWV houdt zich aan deze wettelijke bepaling en er zijn (nagenoeg) geen schriftelijke besluiten van het UWV waarop niet de termijn voor het instellen van bezwaar staat vermeld. In de meeste gevallen is de bezwaartermijn zes weken na de datum van verzending van het besluit door het UWV. Wilt u een bezwaarschrift schrijven aan het UWV omdat u door de uwv-arts ‘beter’ bent verklaard volgens de Ziektewet, dan is de bezwaartermijn tien dagen. Een dergelijke beslissing van arbeidsgeschiktheid in het kader van de ziektewet, wordt u bij de keuring persoonlijk door de uwv-arts overhandigd. Er is dan geen datum van verzending en de tien dagen termijn voor bezwaar begint direct te lopen. Als de datum van verzending niet bekend is, dan geldt de dagtekening die op het besluit staat vermeld. Een bezwaartermijn van zes weken wil zeggen dat uiterlijk op de laatste dag van de zesde week na de dagtekening (of datum verzending) van het besluit bezwaar moet zijn aangetekend. Uw bezwaarschrift moet op die laatste dag door het UWV ontvangen zijn. Als het UWV ontkent dat uw bezwaarschrift tijdig is ontvangen, dan dient u te bewijzen dat u tijdig bezwaar heeft aangetekend. Het is verstandig om uw bezwaarschrift altijd per gewone post te versturen en nog een extra exemplaar per aangetekende post of per fax. U kunt uw schriftelijk bezwaar ook persoonlijk afgeven bij een UWV-kantoor bij u in de buurt. Vraagt daarbij altijd om een ontvangstbevestiging. Kunt u achteraf niet bewijzen dat u tijdig bezwaar bij het UWV heeft aangetekend, dan mag het UWV uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren en wordt uw bezwaar inhoudelijk niet in behandeling genomen. In zeer uitzonderlijke gevallen moet het UWV uw bezwaarschrift toch inhoudelijk behandelen als u te laat bent met het indienen van bezwaar. Er moet sprake zijn van zwaarwegende overmacht waardoor u niet in staat was om tijdig bezwaar te maken. Daar kan sprake van zijn als u een ernstig ongeluk krijgt en langdurig in het ziekenhuis belandt. In de meeste gevallen bent u niet ‘verschoonbaar’ te laat met uw bezwaar en hoeft het UWV bij termijnoverschrijding uw bezwaarschrift niet in behandeling te nemen. Neem bij twijfel met ons contact op.

Wilt u meer informatie over een bezwaar indienen tegen het UWV neem dan contact op met Sociaal Verhaal

Hoe lang duurt een beroep tegen het UWV?

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van het UWV en ontvangt u vervolgens een voor u ongunstige beslissing op bezwaar, dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan. Het voeren van beroep tegen het UWV kan lang duren. U moet eerst, binnen zes weken na de beslissing op bezwaar, beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Op de beslissing op bezwaar van het UWV staat vermeld bij welke rechtbank u beroep kunt instellen. De termijn voor beroep is altijd zes weken, te rekenen vanaf datum verzending van het besluit van het UWV. Heeft u geen tijd om reeds binnen de beroepstermijn van zes weken een beroepschrift op te stellen, of heeft uw advocaat meer tijd nodig, dan kunt u alvast een pro forma beroepschrift indienen. Een pro forma beroepschrift is een voorlopige beroepschrift waarin u alleen vermeldt dat u beroep instelt tegen de beslissing op bezwaar van het UWV, maar dat u de gronden van uw beroep op een latere termijn wil indienen. In het algemeen krijgt u vervolgens vier weken de tijd om alsnog de redenen van uw beroep bij de rechtbank in te dienen. Deze termijn kan nogmaals, op uw tijdig schriftelijk verzoek, door de rechtbank worden verlengd met twee weken. Verzuimt u om de gronden van uw beroep op tijd aan te leveren, dan zal de rechtbank uw beroep niet-ontvankelijk verklaren omdat u geen gronden in uw beroepschrift heeft opgenomen. Het is daarom raadzaam om ook in uw pro forma beroepschrift alvast een minimale beroepsgrond op te nemen, zodat uw beroep nimmer niet-ontvankelijk kan worden verklaard door de rechtbank vanwege het laat indienen van de gronden van uw beroep. Rekening houdend met deze wettelijke termijnen, kunt u voor een deel zelf bepalen hoelang uw beroep duurt. U kunt direct na de ontvangst van de ‘beslissing op bezwaar’ beroep instellen bij de rechtbank. De rechtbank stuurt u na de ontvangst van uw beroep een nota voor het griffierecht. Zodra u het griffierecht aan de rechtbank heeft betaald en u heeft de gronden voor het beroep ingediend, dan krijgt het UWV een termijn van vier tot acht weken om schriftelijk te reageren op uw beroep. Na de ontvangst van het verweerschrift van het UWV, doet de rechtbank aan u en aan het UWV een datumvoorstel voor de mondelinge behandeling van het beroep. Wanneer u deze dag verhinderd bent, dan geeft u dit schriftelijk door aan de rechtbank en komt de rechter met een nieuw datumvoorstel voor een zitting. De zittingsdag zal plaatsvinden na ongeveer een periode van drie maanden. De mondelinge behandeling ter zitting duurt gemiddeld een uur. Na afloop van de behandeling van uw beroep ter zitting, zal de rechter de zaak aanhouden om uitspraak te doen. In het algemeen volgt na zes weken een uitspraak van de rechtbank. In incidentele gevallen verlengt de rechtbank deze termijn. Al met al kan een beroep tegen het UWV ongeveer vijf maanden duren.  Zolang de rechtbank geen uitspraak op uw beroep heeft gedaan, blijft de beslissing van het UWV in stand. Neem tijdig met ons contact op, als u daardoor in de financiële problemen kunt komen.

Wat als mijn bezwaarschrift wordt afgewezen?

Als uw bezwaarschrift door het UVW wordt afgewezen, dan heeft u de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank. En verklaart de rechtbank uw beroep tegen het UWV ongegrond, dan kunt u in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht (CRvB). Een procedure in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep kan ruim twee jaar duren en is juridisch inhoudelijk ingewikkeld. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor beroep bij de rechtbank of voor hoger beroep bij Centrale Raad van Beroep. Gelet op de complexiteit van procederen bij de CRvB is dit wel aan te bevelen. Als u deze weg inslaat, bent u jaren aan het procederen tegen het UWV. Alleen al de bezwaarprocedure tegen het UWV duurt gemiddeld acht maanden. Soms zijn er mogelijkheden om andere wegen te bewandelen als uw bezwaarschrift door het UWV wordt afgewezen. U dient dan te denken aan mediation door een MfN-mediator tussen u het UWV, of het instellen van een onafhankelijk medisch onderzoek naar uw arbeidsongeschiktheid. Er zijn gespecialiseerde bureaus die op deze wijze bezwaarprocedures tegen het UWV kunnen bekorten. Niet alle bezwaren tegen het UWV komen voor een dergelijke snellere oplossing in aanmerking. Als u bezwaarschrift is afgewezen door het UWV, bent u in de meeste gevallen al te laat om mediation met het UWV toe te passen. Dit is mogelijk gedurende de bezwaarprocedure en niet meer als uw bezwaarschrift wordt afgewezen. Het UWV staat dan niet meer open voor mediation. Er is immers op uw bezwaren door het UWV beslist. Het aanvragen van een onafhankelijk medisch of arbeidsdeskundig onderzoek is na de afwijzing van uw bezwaarschrift in sommige gevallen wel zinvol. Als uit de onafhankelijk contra-expertise blijkt dat het oordeel van de UWV-arts pertinent onjuist is, dan kunt u aan het UWV vragen om haar eerdere beslissing te herzien. Dit kan met een eenvoudige brief aan het UWV en hiervoor staan geen termijnen. Wanneer het UWV op basis van de second opinion van de onafhankelijke verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van mening is dat haar eerder besluit waartegen u – vergeefs – bezwaar heeft gemaakt, niet in stand kan blijven, dan komt het UWV met een nieuwe beslissing waarmee zij haar eerder besluit herziet op grond van nieuw gebleken feiten en omstandigheden. Dit kan tot gevolg hebben dat uw ziektewet- of WIA-uitkering wordt hersteld of dat uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verhoogd. Indien u wilt weten of uw geschil met het UWV zich leent voor mediation of voor een onafhankelijke second opinion, neem dan met ons contact op zodra u de beslissing van het UWV heeft ontvangen.