Bewindvoering en budgetbeheer

Heeft u moeite om zelf uw financiële zaken te regelen, dan kunt u een aanvraag indienen voor bewindvoering en budgetbeheer. Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en heet ook wel beschermingsbewind. Een beschermingsbewindvoerder beheert uw inkomen en vermogen en betaalt maandelijks uw vaste laten en schulden. U krijgt elke maand leefgeld om persoonlijke uitgaven te kunnen doen. Sociaal Verhaal doet niet aan bewindvoering of budgetbeheer. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente of met een bij de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) aangesloten kantoor voor bewindvoering en budgetbeheer. Desgewenst kunnen wij u een bewindvoeringsbureau in uw regio aanbevelen. Budgetbeheer is een minder ingrijpende vorm van bewindvoering. Hierbij laat u een schuldhulpverleningsinstantie of budgetbeheerder maandelijks uw inkomsten en uitgaven beheren, zonder dat u formeel de beschikking over uw inkomen en vermogen uit handen geeft.

Wat is bewindvoering

U kunt ons bellen als u wilt weten wat bewindvoering precies is en of u daarvoor in aanmerking komt. Bij bewindvoering geeft u de beschikking over uw inkomen en vermogen uit handen aan een bewindvoerder. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde zaken en toekomstige inkomsten en zaken te administreren en te beheren. Het kan gaan om loon, uitkering, schulden, inboedel, auto, vorderingen en overige bezittingen. In bijzondere situaties kunt u er voor kiezen om het bewind te beperken tot één bepaald goed, bijvoorbeeld uw koopwoning. U dient er wel rekening mee te houden dat als u onder bewind bent gesteld, u financieel afhankelijk bent van uw bewindvoerder; als u een bijzondere uitgave wil doen die u niet van uw maandelijks leefgeld kunt betalen, dan bent u van de bewindvoerder afhankelijk of u daarvoor geld en toestemming krijgt. En heeft u een financiële meevaller, zoals een geldprijs of een erfenis, dan bepaalt uw bewindvoerder wat er met dit extra bedrag gebeurt. U mag daar niet zelf over beslissen. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van uw bewindvoerder, dan dient u daarover schriftelijk een goed gemotiveerde klacht bij de kantonrechter in te dienen. De kantonrechter onderzoekt vervolgens of de bewindvoerder aldus had mogen beslissen.

Bewindvoering aanvragen

Wilt u bewindvoering aanvragen in de vorm van beschermingsbewind, dan moet u in de eerste plaats een bewindvoerder zoeken. Dit kan een familielid zijn, maar ook een partner of een stichting. Het is verstandig om een professionele bewindvoerder aan te zoeken, die ervaring heeft met beschermingsbewind. Bewindvoering kan men aanvragen bij de kantonrechter in het rechtsgebied waar de persoon woont voor wie beschermingsbewind wordt aangevraagd. Dit kunt u doen met een aanvraagformulier van de rechtbank.  Zodra u de aanvraag heeft ingediend, krijgt u een oproep voor een zitting van de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt naar aanleiding van de zitting of u onder beschermingsbewind wordt gesteld. Alvorens de kantonrechter uw verzoek inhoudelijk in behandeling neemt, dient u binnen vier weken nadat u het verzoekschrift heeft ingediend, griffierecht aan de rechtbank te betalen. Het griffierecht bedraagt ongeveer (€ 78: 2017). Wanneer u het griffierecht niet tijdig betaalt, dan bestaat de kans dat uw verzoek tot onderbewindstelling niet in behandeling wordt genomen. Heeft u geen of laag inkomen, dan kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor het griffierecht. Ongeveer twee weken na de mondelinge behandeling van uw verzoek door de kantonrechter, ontvangt u een uitspraak waarin de bewindvoering is toegewezen. De bewindvoerder zal vervolgens een lijst maken met alle zaken die onder het bewind vallen en een bankrekening openen waarop uw maandelijkse inkomsten en uw eventueel reeds aanwezige (spaar)gelden worden gestort. Een inventarisatie van de onder bewind gestelde zaken wordt binnen een paar maanden door de bewindvoerder aan de rechtbank gezonden. Uw onderbewindstelling wordt ingeschreven in het openbare curatele- en bewindregister. Dit kan een ieder inzien via rechtspraak.nl.

Bewindvoering kosten

De kosten voor bewindvoering variëren; Gemiddeld bedragen deze kosten tussen de zeshonderd en twaalfhonderd euro per jaar. De kantonrechter stelt de beloning voor de bewindvoerder vast op basis van de wettelijke regeling. De bewindvoerder vraagt aan de kantonrechter de hoogte van zijn honorarium voor het bewind vast te stellen. De kosten van de bewindvoering komen voor rekening van het vermogen van degene die onder bewind is gesteld. Deze vergoeding is bedoeld voor de onkosten die de bewindvoerder maakt. Wanneer u laag inkomen heeft, dan kan de bewindvoerder bij de gemeente een verzoek indienen om de kosten voor de bewindvoering als bijzondere bijstand te vergoeden. Uw inkomen dient ongeveer op bijstandsniveau te liggen, wil de gemeente de aanvraag bijzondere bijstand toewijzen. Mocht de gemeente onverhoopt uw aanvraag voor vergoeding van de kosten van bewindvoering vanuit de bijzondere bijstand afwijzen, neem dan met ons contact op. Wij helpen mensen met laag inkomen gratis met bezwaar of beroep tegen een afwijzing van de kosten van bewindvoering door de gemeente vanuit de bijzondere bijstand. Let erop dat u maximaal zes weken de tijd heeft om een bezwaarschrift tegen de afwijzing van de gemeente in te dienen. Bel ons zodra u de beslissing van de gemeente heeft ontvangen.

studiefinanciering