Beslagvrije voet vaststellen door rechtbank

Wanneer u geen bekend woonadres in Nederland heeft of in het buitenland  vanuit Nederland een uitkering of loon ontvangt, dan kan op uw inkomen beslag worden gelegd zonder een beslagvrije voet. Dit houdt in dat uw volledig inkomen onder het beslag valt en u niets zelf ontvangt. Dit volgt uit artikel 475 e van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Heeft een schuldeiser uw hele maandinkomen in beslag genomen, zonder beslagvrije voet, dan kunt u de kantonrechter vragen om de beslagvrije voet vast te stellen. Hiervoor moet u aantonen dat u zonder het inkomen waarop beslag is gelegd, onvoldoende middelen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. U dient hiervoor een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. U heeft daarvoor geen advocaat nodig, maar u kunt in persoon bij de kantonrechter procederen, of iemand machtigen om u te vertegenwoordigen in de procedure, zoals een kennis of een familielid. U dient dan wel een door u ondertekende machtiging met het verzoekschrift mee te sturen.

Verzoekschrift aanpassen beslagvrije voet

Alvorens de kantonrechter toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van uw verzoek, moet hij eerst onderzoeken of hij bevoegd is om op uw verzoek tot aanpassing van de beslagvrije voet te beslissen. Bevoegd is de kantonrechter binnen het arrondissement waarbinnen het derdenbeslag op uw inkomen is gelegd. Dit is meestal de vestigingsplaats waar uw werkgever of uw uitkeringsinstantie kantoorhoudt. In het beslagexploot van de deurwaarder staat vermeld waar uw werkgever of uitkeringsinstantie is gevestigd en op welk adres de deurwaarder zijn derdenbeslag heeft betekend. Indien de beslaglegger op uw inkomen een particulier is, dan is de kantonrechter bevoegd binnen wiens rechtsgebied het woonadres van uw beslaglegger is gelegen.

Aanpassen beslagvrije voet door kantonrechter

Heeft u het verzoekschrift bij de juiste rechtbank ingediend, dan controleert de kantonrechter of het verzoek voldoende gegevens bevat om te kunnen bepalen door wie en waarop beslag is gelegd. Deze informatie is te vinden in het beslagexploot dat door de deurwaarder ook aan u is betekend. Daarnaast zult u een brief van uw uitkeringsinstantie of werkgever ontvangen dat er beslag is gelegd op uw inkomen en dat zij elk maand uw inkomen aan de beslaglegger gaan afdragen. Stuurt u bij uw verzoekschrift kopieën mee van deze stukken.

Waarom Sociaal Verhaal?

Sociaal Verhaal is een non-profit vereniging die mensen helpt met allerlei problemen.

We proberen altijd om een gepaste oplossing te vinden

Al onze hulp om een advocaat te vinden is gratis!

Beslagvrije voet rechtbank

Griffierecht vaststellen beslagvrije voet

Voor het indienen van een verzoekschrift tot vaststelling van uw beslagvrije voet, bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Voor 2016 is dat vastgesteld op een bedrag van € 79,-. Nadat u uw verzoekschrift bij de rechtbank heeft ingediend, krijgt u hiervoor een factuur van de griffier.

Procedure aanpassen beslagvrije voet

De procedure tot het vaststellen van een beslagvrije voet is een procedure op tegenspraak. Dit houdt in dat de beslaglegger (in de verzoekschriftprocedure verweerder genoemd) verweer mag voeren op uw verzoek. Meestal zal de deurwaarder die namens uw schuldeiser beslag heeft gelegd op inkomen, in de procedure optreden voor de beslaglegger. Uw beslaglegger heeft er belang bij om de beslagvrije voet zo laag mogelijk door de kantonrechter te laten vaststellen, zodat er maandelijks zoveel mogelijk geld onder het beslag valt voor uw schuldeiser. Het is ook mogelijk dat er meerdere beslagleggers zijn. Zij mogen dam allemaal in de procedure verschijnen en verweer voeren tegen uw verzoek tot vaststelling van de beslagvrije voet. Het is daarom van belang dat u in uw verzoekschrift duidelijk aangeeft, wie er allemaal beslag hebben gelegd op uw inkomen. In de verzoekschriftprocedure moet u de kantonrechter overtuigen dat u naast de inkomsten waarop beslag is gelegd, geen andere inkomsten of middelen van bestaan heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Hiervoor moet u bij uw verzoekschrift zoveel mogelijk bewijsstukken meesturen waaruit uw financiële situatie blijkt. Bijvoorbeeld belastingpapieren, bankafschriften van uw betaalrekening over een periode van tenminste drie maanden en saldioverzichten van al uw bankrekeningen zijn, maar ook stukken waaruit uw maandelijkse lasten blijken. Vooral van belang is dat uw woonlasten en de premie van uw zorgverzekering goed zijn onderbouwd. Ook uw burgerlijke staat, leeftijd en gezinssamenstelling zijn belangrijk bij de beoordeling van uw verzoek. Indien u een partner heeft met inkomen, dient u ook van dit inkomen stukken over te leggen. Stukken in een buitenlandse taal zullen door de kantonrechter en de beslaglegger niet altijd begrepen worden. U moet dan zelf voor een vertaling van de stukken zorgen.

De procedure vangt aan met uw schriftelijk verzoek om een beslagvrije voet vast te stellen, dit moet u per ondertekende brief indienen. Verdere stukken kunnen ook per e-mail worden ingediend. Uw verzoek wordt door de griffier vervolgens aan de beslaglegger gestuurd voor een reactie. U dient uw verzoek daarom in tweevoud in te dienen bij de rechter. Nadat de beslaglegger heeft gereageerd op uw verzoek, zult u bij de kantonrechter volgens schriftelijk op het verweerschrift van de beslaglegger mogen reageren, waarna de beslaglegger het laatste woord krijgt. Hierna doet de kantonrechter schriftelijk uitspraak. Dit kan een tussenbeslissing zijn of een eindbeslissing, afhankelijk van hoe goed de standpunten van u en van de beslaglegger zijn onderbouwd. De uitspraak wordt u per post toegestuurd door de rechtbank. Een behandeling ter terechtzitting wordt in beginsel niet gehouden, omdat ervan uit wordt gegaan dat u in het buitenland verblijft en niet in staat bent om daarvoor naar de rechtbank af te reizen. U kunt echter wel van te voren in uw verzoek aangeven dat u wel op een zitting wenst te komen. In dat geval zal de rechtbank de verhinderdata bij u en de beslaglegger opvragen en zal er een zitting voor mondelinge behandeling worden gepland.

Nieuw verzoek aanpassen beslagvrije voet

Indien uw financiële situatie verandert en u vindt dat de beslagvrije voet wederom moet worden aangepast, dan kunt u een nieuw verzoek aan de rechter doen tot vaststellen van uw beslagvrije voet. De hele procedure vangt dan weer opnieuw aan. U bent dan wederom griffierecht verschuldigd en het voorgaande is dan weer volledig van toepassing.

Hoger beroep aanpassen beslagvrije voet rechtbank

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter kunt u hiervan binnen drie maanden na de uitspraak in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. U heeft voor de procedure bij het gerechtshof wel een advocaat nodig. Indien u zelf geen advocaat kunt vinden, of u weet niet of beroep instellen tegen de uitspraak van de kantonrechter kans van slagen heeft, dan kunt u contact opnemen met Sociaal Verhaal. Wij zullen u dan adviseren of beroep instellen zinvol is en kunnen u daarvoor eventueel een advocaat voordragen.

Een procedure om de beslagvrije voet vast te stellen bij de kantonrechter is niet altijd nodig. In eerste instantie kunt u aan de deurwaarder zelf, op basis van uw eigen inkomsten en uitgaven, vragen om de beslagvrije voet te verhogen. De deurwaarder is daartoe in beginsel wettelijk verplicht. Indien u een redelijk verzoek heeft gedaan aan de deurwaarder om de beslagvrije voet te verhogen en u daarbij aan de deurwaarder alle bewijsstukken heeft verstrekt om dit goed te kunnen beoordelen, dan dient de deurwaarder uw beslagvrije voet aan te passen. Als de deurwaarder dit weigert, dan kunt u daarvoor een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam tegen deze deurwaarder.

Heeft u problemen met een deurwaarder die beslag heeft gelegd op uw uitkering of op ander inkomen zonder vaststelling van een beslagvrije voet of met een verkeerde beslagvrije voet, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij zullen dan voor u het beslag en de deurwaardersstukken bestuderen en u vervolgens adviseren welke vervolgstappen u kunt nemen. Onze hulp en ons advies is kosteloos.