Beslaglegging door deurwaarder

Beslag op loon of uitkering door een gerechtsdeurwaarder.

Wanneer u een rekening niet betaalt, kan een schuldeiser u dagvaarden voor de rechter om u tot betaling te veroordelen. De rechter zet zijn uitspraak in een vonnis. De schuldeiser zal vervolgens een deurwaarder inschakelen om het vonnis ‘uit te voeren’, te executeren.

Als u het verschuldigde bedrag niet in één keer kunt betalen, dan zal de deurwaarder beslag leggen op uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meewerken aan het loonbeslag. Een deel van uw loon of uitkering gaat dan rechtstreeks naar de schuldeiser. Er moet een deel voor u overblijven om van te leven. Dit heet de beslagvrije voet.

Het komt vaak voor dat de deurwaarder een verkeerde (lees: te lage) beslagvrije voet bij zijn loonbeslag of beslag op uw uitkering hanteert. Hierdoor krijgt u maandelijks minder geld van uw werkgever of van uw uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld UWV of de Gemeente).

Als de beslagvrije voet niet klopt, dan kunt u de deurwaarder vragen om de beslagvrije voet aan te passen. Dit kunt u doen per e-mail of per brief aan de gerechtsdeurwaarder met vermelding van uw dossiernummer.

De deurwaarder is verplicht om de beslagvrije voet direct aan te passen, zodra u de juiste informatie heeft opgegeven om de beslagvrije voet aan te passen. In sommige gevallen is de deurwaarder verplicht om de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aan te passen.

De deurwaarder zal echter proberen om zoveel mogelijk te voorkomen dat hij u geld moet terug betalen vanwege teveel geïnde gelden uit zijn beslag.

Indien u hierbij het idee heeft dat de deurwaarder u aan het lijntje houdt of dat de deurwaarder u weigert datgene terug te betalen waarop u recht heeft, neemt u dan met ons contact op.

Wij zorgen er voor – desnoods via onze advocaten of juristen – dat de deurwaarder u de teveel door hem middels zijn derdenbeslag ingehouden gelden alsnog uitbetaald. Vanwege onze ruime ervaring met deurwaarders op dit gebied, kunnen wij er voor zorgdragen dat de deurwaarder alsnog op korte termijn zijn financiële restitutieverplichting naar u toekomt.

Beslag op uw inboedel of op uw auto.

Indien de deurwaarder over een vonnis van een rechter beschikt waarin u bent veroordeeld tot betaling van een geldsom, dan mag de deurwaarder met dit vonnis beslagleggen op al uw spullen en overige bezittingen. De inboedel van uw woning en uw auto daarbij inbegrepen.

Een gerechtsdeurwaarder zal pas overgaan tot beslaglegging op uw inboedel of op uw andere roerende zaken, wanneer het voor de schuldeiser niet mogelijk is gebleken om loonbeslag, beslag op uw uitkering, of beslag op uw toeslagen van de Belastingdienst te leggen.

Zodra u een ‘dreigbrief’ of exploot van de deurwaarder heeft ontvangen waarin de deurwaarder u aanzegt bij u thuis langs te komen om uw inboedel of auto in beslag te nemen, dan is het van belang dat u onmiddellijk met ons contact opneemt. Veelal zal de deurwaarder u daarbij aankondigen met de politie en een slotenmaker bij u langs te komen om daarbij zonodig – bij uw afwezigheid – uw voordeur te forceren om tot beslaglegging over te gaan.

Indien u tijdig bij ons aanklopt met de “aankondiging beslag roerende zaken” of op uw inboedel door de deurwaarder, dan kunnen wij in bijna alle gevallen de beslaglegging en executoriale verkoop van uw spullen voorkomen.

Wij hebben hebben een eigen netwerk van gespecialiseerde juristen, advocaten én gerechtsdeurwaarders waarmee wij u kunnen helpen om beslag op uw inboedel en overige roerende zaken te voorkomen.

Sociaal Verhaal streeft er naar om mensen, met betalingsproblemen te helpen met gratis juridisch advies.

Beslag door de deurwaarder op uw Toeslagen onder de Belastingdienst

Als er naast beslag op een toeslag ook beslag op loon, uitkering of de voorlopige teruggaaf belastingen is gelegd, dan is de kans groot dat de door de deurwaarder gehanteerde beslagvrije voet niet klopt en de deurwaarder per saldo maandelijks teveel geld bij u inhoudt. Ook indien er meerdere deurwaarders zijn die verschillende derdenbeslagen hebben gelegd (bijvoorbeeld deurwaarder A. heeft beslag gelegd op uw loon of op uw uitkering en deurwaarder B. heeft beslag gelegd op uw Toeslagen onder de Belastingdienst), dan is de kans zeer groot dat er in totaal teveel wordt ingehouden door de deurwaarders.

Indien deze situatie zich bij u voordoet, neemt u dan met ons contact op. Wij gaan dan – geheel kosteloos – voor u uitzoeken of er door de deurwaarders niet maandelijks teveel wordt geïnd middels het beslag op de toeslagen of via andere derde-beslagen. En mocht het inderdaad zo zijn dat er maandelijks teveel op uw uitkering of op uw ander inkomen wordt ingehouden door de deurwaarders bij een (cumulatief) beslag onder de Belastingdienst op uw Toeslagen, dan zullen wij er middels onze gespecialiseerde juristen/advocaten voor zorgen dat de deurwaarder dit onmiddellijk aanpast en zo mogelijk teveel ingehouden gelden aan u terug betaalt.

Beslag door de deurwaarder op uw eigen woning

Wanneer u schulden heeft waarvoor er deurwaarders bij u aan de deur komen en u bezit een eigen woning, dan is de kans groot dat de deurwaarder beslag legt op uw woning. De gerechtsdeurwaarder doet dit door middel van inschrijving van zijn beslag bij het kadaster. Binnen drie dagen na de inschrijving van dit beslag zal de deurwaarder het beslagexploot bij u thuis afgeven. Ten gevolge van dit beslag kunt u uw woning niet meer verkopen. En indien u overwaarde op uw huis heeft, dan is de kans groot dat de deurwaarder een notaris inschakelt om uw woning executoriaal te verkopen.

Mits u ons tijdig benadert, dan kunnen wij u helpen om beslaglegging of de verkoop van uw woning door uw schuldeisers te voorkomen.

Beslag door de belastingdeurwaarder of door de gemeentedeurwaarder

De centrale overheid, de Rijksbelastingen, bij het publiek bekend onder de naam ‘De Belastingdienst’ en de Gemeente en andere regionale instellingen zoals de Regionale Belastinggroep (RGB), beschikken over eigen deurwaarders die dezelfde bevoegdheden hebben als civiele gerechtsdeurwaarders. Deze belastingdeurwaarders of gemeentedeurwaarders zijn ambtenaren. Hun handelen valt daardoor onder de reikwijdte van de algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook de door Gemeenten voor de incasso van gemeentelijke belastingen ingeschakelde incassobureau’s, zoals bijvoorbeeld Cannock Chase, zijn gebonden aan de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht. De Rijksbelastingdeurwaarders zijn bovendien gebonden aan de Invorderingswet.

Deze wetten bieden u de mogelijkheid om beslaglegging door belastingdeurwaarders te voorkomen, danwel om een verkoop van door de belastingdeurwaarder in beslag genomen zaken uit te stellen of definitief van de baan te krijgen. Om dit resultaat te bereiken, is echter gedetailleerde wetskennis en praktijk- en proceservaring op deze rechtsgebieden noodzakelijk. Onze organisatie kan bogen op specialisten op dit gebied die samen met u de executoriale verkoop van uw inboedel of andere roerende zaken door de Belastingdienst of door de Gemeente kan voorkomen. Van belang is wel dat zodra u ‘beslagbrieven’ of exploten van de Belasting- of gemeentedeurwaarder ontvangt, u deze onmiddellijk aan ons opstuurt, zodat wij u – kosteloos – kunnen adviseren welke stappen er ondernomen moeten worden om een beslaglegging of verkoop door de Belastingdienst te voorkomen.