Beleidsplan Vereniging Sociaal Verhaal 2013-2018

Voor u ligt het beleidsplan van de vereniging Sociaal Verhaal.

De vereniging is opgericht en notarieel geregistreerd op 8 juli 2013 en gevestigd te Den Haag.

Aanleiding voor de oprichting van Sociaal Verhaal is de toenemende verharding in de samenleving en dan met name voor wat betreft de opstelling en handelswijze van (semi-)overheidsinstanties en instituten (zoals woningbouwverenigingen) jegens het individu, waardoor de meest essentiële levensbehoeftes in het gedrang komen, zoals inkomen, vrijheid, huisvesting, water en energie.

Sociaal Verhaal heeft op 8 juli 2013 de ANBI status aangevraagd. Op 27 februari 2014 is aan Sociaal Verhaal de ANBI status toegekend. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting en Sociaal Verhaal wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Dit beleidsplan van Sociaal Verhaal geeft inzicht in:

 • Missie, visie en doelstellingen van Sociaal Verhaal
 • Werkzaamheden (activiteiten) van Sociaal Verhaal
 • De manier waarop Sociaal Verhaal geld werft
 • Het beheer van het vermogen van Sociaal Verhaal
 • De besteding van het vermogen van Sociaal Verhaal
 • Het functioneren van het bestuur van Sociaal Verhaal

Het bestuur van Sociaal Verhaal, drs. M.K.E. Heijsteeg, Voorzitter

Inleiding

Sociaal Verhaal is er voor de zwakkeren in de Nederlandse samenleving. Met zwakkeren worden bedoeld de sociale minima; Nederlanders die geen inkomen hebben of een inkomen op of onder bijstandsniveau. Sociaal Verhaal zet zich er voor in om haar doelgroep te helpen om bedreigingen ten aanzien van een menswaardig bestaansminimum aan te vechten. In dit verband staat Sociaal Verhaal voor grote uitdagingen de komende periode. Uitdagingen zijn het zoeken van sponsoren, netwerken en het verkrijgen van landelijke bekendheid. Dit zijn noodzakelijke activiteiten voor Sociaal Verhaal om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Inzet, doorzettingsvermogen en een heldere visie zijn daarvoor noodzakelijk. Het bestuur maakt middels dit beleidsplan duidelijk wat de toekomstvisie is en welke actie het wil ondernemen om Sociaal Verhaal landelijke bekendheid te geven en om gelden te verwerven om haar doelstellingen te realiseren. Doel is dat Sociaal Verhaal, in samenwerking met derden, een landelijk aanspreekpunt wordt voor alles wat haar doelgroep behelst. Het bestuur van Sociaal Verhaal staar positief tegenover bedrijven, mensen en initiatieven die dezelfde doelen nastreven. Sociaal Verhaal wil dat alle gelijkgestemden op de hoogte zijn van elkaars informatie en initiatieven. Hiermee wordt voorkomen dat verschillende partijen die dezelfde doelstelling hebben en dezelfde doelgroep benaderen, steeds opnieuw hetzelfde wiel moeten uitvinden. Daarmee wordt tevens voorkomen dat informatie onoverzichtelijk wordt of dat er verschillende informatiebronnen voor de doelgroep wordt gehanteerd.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn

 • Informatie en communicatie

Actuele en toegankelijke informatie op de websites van Sociaal Verhaal. Voorbeeldbrieven en standaardformulieren die onze doelgroep in veel voorkomende gevallen kan gebruiken. Communicatie met relevante organisaties en derden die de gezamenlijke doelgroep bedienen. Samenwerking met HBO en MBO scholen en het begeleiden van stagiaires in het kader van de verplichte stageopleiding. Het opleiden en bijscholen van de vrijwilligers van Sociaal Verhaal. Het aangaan van nieuwe relaties, het uitbreiden van de vrijwilligers en de achterban. Het initiëren van professionele PR-activiteiten om de naamsbekendheid en structuur van Sociaal Verhaal te verbeteren voor fondswerving op korte en lange termijn.

 • Juridisch

Rechtsbijstand en praktische en relevante informatievoorziening over voor onze doelgroep van belang zijnde wetgeving, jurisprudentie en feitelijk beleid. Het voorlichten van de media, schuldhulpverleners, GGZ-instellingen, de reclassering, gemeenten en overige instituten met affiniteit voor de doelgroep van Sociaal Verhaal. Het inschakelen van derden ten behoeve van individuele gevallen, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, advocaten, mediators, schuldhulpverleners, geestelijke verzorgers, medische onderzoeksbureaus, makelaars en belastingadviseurs.

 • Financieel

Om de continuïteit van Sociaal Verhaal te waarborgen, heeft het inzamelen van geld hoge prioriteit. Daarbij dient te worden gedacht aan: giften, sponsoring, subsidies, fondsenwerving en filantropie. Om dit te realiseren zal Sociaal Verhaal haar structuur aanpassen en hierna een professionele fondsenwerver inschakelen. Tevens wordt er op beperkte schaal subsidie aangevraagd voor de scholing van de vrijwilligers van Sociaal Verhaal.

Ontstaan Sociaal Verhaal

Sociaal Verhaal is ontstaan vanuit de persoonlijke ervaring van sommige bestuursleden. Misbruik van bevoegdheden door bijvoorbeeld een energiebedrijf waarbij – zonder rechterlijke toestemming – tot afsluiting van de energie wordt overgegaan en betwiste bedragen zomaar van de bankrekening worden afgeschreven, is één van de voorbeelden op basis waarvan men tot de conclusie kwam, dat er meer lotgenoten in de samenleving zijn die op soortgelijke buitenwettelijke wijze door grote bedrijven en (semi-)overheidsinstanties worden benadeeld. Het individu in de samenleving en met name de sociaal-zwakkere medemens, is niet in staat om dit op adequate wijze aan te vechten.  Het gevolg is dat in de verzorgingsstaat Nederland de meest essentiële levensbehoeftes – ondanks alle regels en ‘papieren’ waarborgen – niet meer vanzelfsprekend zijn en bedreigd worden. Sociaal Verhaal wil tegengewicht bieden aan deze onwenselijke feitelijke uitholling van de Nederlandse verzorgingsstaat. Meer burgers in Nederland lopen steeds tegen dezelfde belemmeringen aan. Sociaal Verhaal wil deze ontwikkeling kenteren door in individuele gevallen bijstand bieden ter verzekering van de eerste levensbehoeftes van het individu. Sociaal Verhaal is er voor iedereen in Nederland, ongeacht geloof, religie, handicap, leeftijd, nationaliteit en seksuele geaardheid. De missie van Sociaal Verhaal geeft de eigen identiteit en verklaart waar Sociaal Verhaal voor staat en wil gaan. Tevens zegt de missie hoe Sociaal Verhaal zich onderscheidt van andere hulpverleners en hoe zij wil handelen om haar doelstelling waar te maken. Sociaal Verhaal heeft de overtuiging dat haar missie kan worden waargemaakt. De visie van Sociaal Verhaal is om haar doelstellingen te bereiken, waarna kan worden beoordeeld of Sociaal Verhaal nog bestaansrecht heeft.

Wat heeft Sociaal Verhaal tot op heden bereikt?

 • Het voorkomen van huisuitzettingen, over de periode 2014-2016 gemiddeld 50 per jaar.
 • Het voorkomen van gijzelingen voor verkeersboetes van het CJIB.
 • Het voorkomen van afsluitingen van de energie of het water in de woning.
 • Het voorkomen van beslag en de verkoop van de inboedel of auto van particulieren.
 • Het opheffen van beslagen onder de belastingdienst op de toeslagen.
 • Het verhogen van de verkeerde beslagvrije door de deurwaarder.
 • Het ongedaan maken van bankbeslagen bij bijstandsgerechtigden.
 • Zorgdragen voor hervatting of toekenning van bijstand aan uitkeringsbehoeftigen.
 • Herkeuringen en onafhankelijke medische expertise voor arbeidsongeschikten om de (hoogte van de) arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV veilig te stellen.
 • Succesvolle bemiddeling voor cliënten bij de werkgever ingeval van ziekte of arbeidsconflict.
 • Verkrijgen van bijzondere bijstand van de gemeente in specifieke noodsituaties.
 • Toezicht en controle voor de cliënten op bezwaar- en beroepsprocedure door advocaten.
 • Onjuiste verrekeningen door de Belastingdienst, het UWV of de gemeente op toeslagen / uitkeringen aan cliënten.
 • Bijstand inzake versneld schuldhulptraject of WSNP door externe schuldhulpverleners.
 • Verkrijgen van schadevergoeding in geval van onterecht vastzitten.
 • Het realiseren van energiecontracten zonder dat er vooraf een waarborgsom betaald moet worden.
 • Onterechte ontslagen aanvechten en het na ontslag realiseren van een WW-uitkering.

Dit is een aantal voorbeelden van situaties waarbij Sociaal Verhaal feitelijk, al dan niet met behulp van door Sociaal Verhaal ingeschakelde derden, voor haar doelgroep in individuele gevallen positief resultaat heeft kunnen boeken.

Werkzaamheden van Sociaal Verhaal

Sociaal Verhaal wil doorgaan zoals zij nu bezig is. Het onder aandacht blijven brengen van de belangen van onze doelgroep bij de media, de (semi-)overheid, nutsbedrijven, woningbouwverenigingen, deurwaarders, opleidingsinstituten en (schuld)hulpverleningsinstanties. Dit net zolang totdat elke instantie onze doelgroep rechtmatig en op eenduidige wijze behandelt en de wet- en regelgeving op een oprechte en efficiënte wijze wordt toegepast. Om dit te verwerkelijken zal Sociaal Verhaal voortdurend onverkwikkelijke situaties via de pers, Facebook, Twitter en andere (sociale) media-uitingen in de openbaarheid brengen. Op langere termijn wil Sociaal Verhaal samenwerken met instanties om wet, beleid en regelgeving aan te passen, zodat de belangen van onze doelgroep in de praktijk zijn gewaarborgd. Sociaal Verhaal zet zich tevens in voor praktisch toepasbare informatie aan voormelde instituten om een leefbaarder klimaat voor onze doelgroep te realiseren. Het ontwikkelen van de informatievoorziening en een online toolkit via de websites voor de belanghebbenden. Samenwerken met andere organisatie en bedrijven die dezelfde doelgroep als Sociaal Verhaal bedienen. Kernwoord daarbij is dat we elkaar aanvullen of faciliteren, waarbij er gestreefd wordt naar het opbouwen van samenwerkingsrelaties tussen de diverse instellingen en naar continuïteit en uniformiteit om de dienstverlening naar de doelgroep te verbeteren. Sociaal Verhaal blijft haar eigen doelen nastreven en is zelf verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering daarvan.  Sociaal Verhaal blijft de media benaderen, zowel lokaal en landelijk. De intentie is om erkenning van de problemen waar onze doelgroep in de huidige tijd mee te maken krijgt en de werving van geld voor Sociaal Verhaal.

Financiën Sociaal Verhaal

Om haar doelen te realiseren heeft Sociaal Verhaal geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse terugkerende basiskosten om Sociaal Verhaal draaiende te kunnen houden. Maar om te groeien naar een landelijk aanspreekpunt, is meer geld noodzakelijk. Dit geld zal dan worden besteed aan: extra voorlichtingsmateriaal (website, social media, folders, e-books en brochures), informatievoorzieningen (zoals stands op beurzen, bijeenkomsten en markten), persoonlijk voorlichting in de wijken en spreekuren, onderzoek, PR activiteiten, organiseren van samenwerkingsvormen en belangbehartiging, lobby-en.

Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis)kosten van Sociaal Verhaal.

Websites, hosting en mailserver                                                                            €1.000,00

Postzegels, papier, printerinkt en andere kantoorbenodigdheden                 €500,00

Afschrijvingen computers en printer (3 jaar)                                                      €300,00

Reiskosten en kosten stagiaires                                                                              €2.000,00

Telefoon- en internetkosten                                                                                    €1.000,00

Bankkosten                                                                                                                  €100,00

Eenmalige kosten oprichting                                                                                   €500,00

Bovenstaande kosten worden door particulieren en bedrijven in natura opgebracht. Sociaal Verhaal wordt door vrijwilligers in hun vrije tijd gerund, zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. Als Sociaal Verhaal meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven en meer bekendheid in de media wil realiseren, dan zal dit extra kosten met zich meebrengen. Op dit moment is niet goed in te schatten om hoeveel kosten dit gaat. Er zal op projectmatige basis middels een gerichte begroting financiële middelen moeten worden gerealiseerd. Sociaal Verhaal heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook in de statuten beschreven.

Sociaal Verhaal beschikt sinds 15 december 2015 over een internetbankrekening bij de Triodos bank onder rekeningnummer NL89TRIO0254695507. Via www.geef.nl kunnen sympathisanten donaties aan Sociaal Verhaal doen via deze bankrekeningnummer. In 2015 heeft Sociaal Verhaal geen donaties op deze wijze verkregen. In 2016 heeft Sociaal Verhaal een bedrag van € 8.228,00 aan subsidie van de gemeente Den Haag ontvangen voor de training en begeleiding van haar vrijwilligers. De subsidiebesteding is bij besluit van de gemeente Den Haag van 17 augustus 2016 goedgekeurd. Sociaal Verhaal krijgt sedert 3 februari 2016 gratis advertentietegoed van Google Ad Grants.

De wijze waarop Sociaal Verhaal activa werft

Sociaal Verhaal wil geld binnenkrijgen door: sponsoring, giften, subsidies, fondsenwerving en filantropie. De werving van geld en vast activa geschiedt vooralsnog op kleinschalige directe manier, middels persoonlijke contacten, bij privé en zakelijke relaties. Het onderhouden van contacten met donateurs en organisaties en het werven van nieuwe contacten en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld door gerichte mailings, fundraising diners, netwerkbijeenkomsten of het inzetten van social media. Op termijn wil Sociaal Verhaal tijdschriften en dagbladen benaderen om voor haar doelstelling steun en giften in natura te verwerven. Tot slot zal er in het voorkomende geval via Geef.nl gerichte initiatieven worden ontplooit om middelen in geld of natura te verkrijgen. Sociaal Verhaal heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen in geld of natura van derden.

De bijdragen die mogelijk zijn aan Sociaal Verhaal, zijn als volgt te definiëren.

Sponsoring: Dit betreft een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (sponsor) een instelling financieel of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. De kernwoorden zijn: zakelijke (sponsor)overeenkomst, prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer.

Donatie: Dit is eenrichtingsverkeer. Een gift in geld of natura. Geld geven aan een goed doel, geeft een goed gevoel.

Subsidie: Een financiële bijdrage van de overheid, bedoeld om het mogelijk maken of faciliteren van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden. De training en begeleiding van vrijwilligers vallen hier onder.

Fondsenwerving: Het werven van donaties, de werving van aanvullende middelen.

Filantropie: Een vrijwillige bijdrage in de vorm van geld, goederen of tijd aan publieke doelen met de intentie om primair het algemeen belang te bevorderden. De bij Sociaal Verhaal werkzame vrijwilligers zijn een goed voorbeeld hiervan.

Het beheer en de besteding van het vermogen

Sociaal Verhaal is als ANBI-instelling verplicht om een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er per bestuurder aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dit geldt ook voor alle andere kosten en de aard en omvang van het vermogen. De vrijwilligers en bestuurders zetten zich onbezoldigd in. Het bestuur ontvangt geen enkele financiële vergoeding voor haar werkzaamheden. Aan de overige vrijwilligers wordt alleen incidenteel, in schrijnende gevallen en op basis van werkelijk gemaakte kosten, reiskosten betaald. De eventueel ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van Sociaal Verhaal. Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan totdat dit conform de doelstelling ten behoeve van de doelgroep aangewend zal worden. Er is in Nederland geen personeel in dienst en er zijn vrijwel geen overheadkosten, zodat de te ontvangen gelden nagenoeg geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed. Aan het eind van elk boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december), te beginnen met 2014, wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na goedkeuring door de door accountant wordt een overzicht hiervan op de website gepubliceerd. Als op enig moment blijkt dat Sociaal Verhaal haar doelen heeft bereikt, dan wordt de rechtspersoon Sociaal Verhaal opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

Het bestuur van Sociaal Verhaal

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Voorzitter                          : drs. M.K.E. Heijsteeg

Secretaris                           : M.M.A. Lubach

Penningmeester             : H.P.A. Duijvestijn

Een bestuurder mag niet over het vermogen van Sociaal Verhaal beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigen. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van Sociaal Verhaal te waarborgen, bestaat het bestuur uit minimaal drie personen die gezamenlijk bevoegd zijn en gelijkheid van stemmen hebben. Het bestuur vergadert, indien dit nodig is, doch tenminste één keer per jaar in verband met het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en per telefoon houden de bestuursleden elkaar van ontwikkelingen op elk moment op de hoogte. Er vindt regelmatig overleg plaats over strategie en er vindt afstemming plaats over welke acties er worden opgestart en welk bestuurslid daarbij het voortouw neemt. De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit overleg met instanties, acquisitie en netwerken met fondsen, samenwerkingsorganisaties, sponsors, PR-werkzaamheden en communicatie met media. Het ontwikkelen van de website en mailings aan de doelgroep en andere belanghebbenden en instanties. Financieel beheer, overleg over benodigde giften in natura en de besteding van overige middelen. Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. De voorzitter doet de acquisitie, PR, netwerken en communicatie. De secretaris doet de juridische afhandeling en verslaglegging en onderhoud van de websites. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer en stemt dit periodiek af met de overige bestuursleden. Meer informatie over onder andere het bestuur is te lezen in de notariële oprichtingsakte en de statuten van Sociaal Verhaal. Deze akte is op te vragen bij het bestuur van Sociaal Verhaal.  Contacten met Sociaal Verhaal verlopen via het contactformulier op de website www.sociaalverhaal.com of per telefoon: 085-3010072.

Huishoudelijk reglement Sociaal Verhaal

Sociaal Verhaal werkt in concept aan een huishoudelijk reglement. Onderstaand is een eerste opzet voor het huishoudelijk reglement van Sociaal Verhaal.

 1. Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al wat naar haar oordeel regeling of nadere regelgeving behoeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd. Het bestuur kan elk reglement wijzigen of intrekken.
 2. Bepalingen opgenomen in ene reglement die strijdig zijn met de wet of met de statuten, zijn onverbindend.

In het huishoudelijk reglement zullen, indien noodzakelijk of van toepassing, een aantal zaken worden toegelicht. Gedacht kan worden aan:

 • Elk bestuurslid is verplicht om een verklaring van goed gedrag te overleggen voordat hij/zij een bestuursfunctie binnen Sociaal Verhaal mag uitoefenen.
 • Verantwoordelijkheden, functie- en taakomschrijving van bestuursleden.
 • Wijziging van het bestuur kan via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en niet via de notaris.
 • Periodieke controle en aanpassing beleidsplan.
 • Wervingsplan nieuwe bestuursleden.
 • Reglement van orde en toelichting op de vergadering, besluitvorming en vertegenwoordiging.
 • De wijze waarop de statuten kunnen worden aangepast.
 • Handleiding omgang vrijwilligers (model vrijwilligersovereenkomst)

Dit huishoudelijk reglement zal de komende jaren worden ontwikkeld en door het bestuur definitief worden vastgesteld. Na vaststelling door het bestuur is iedereen verplicht zich aan de vastgestelde huishoudelijk reglement te houden.

Juridische en fiscale structuur

 • Het bestuur is belast met het besturen van Sociaal Verhaal
 • Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en bezwaren van registergoederen met een meerderheid van stemmen
 • Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij Sociaal Verhaal zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 • Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van Sociaal Verhaal en van alle bestuurders en de mutaties daarin in het openbaar register bij de Kamer van Koophandel.
 • Sociaal Verhaal wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt Sociaal Verhaal vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.
 • Sociaal Verhaal is door de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet, zodat zij in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van ten aanzien van schenking- en successierechten.
 • Sociaal Verhaal is niet BTW-plichtig.

ANBI Sociaal Verhaal

ANBI-status

Sociaal Verhaal gaat ervan uit begin 2013 een zogenaamde erkenning ANBI-status. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.

Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst  en www.anbi.nl.

Sociaal Verhaal is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daarom gebruik maken van de fiscale voordelen, zoals:

 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van
 • Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. Sociaal Verhaal voldoet daaraan. De regels waaraan onze stichting zich houdt kunnen als volgt worden omschreven:

 • Het ‘beschikkingsmacht criterium’: Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling.
 • Het ’bestedingscriterium’: Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de Het doel van het bestedingscriterium is het voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis) of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de ANBI (stamvermogen). Het rendement moet dan uiteraard wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden aangehouden. Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI. Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling.
 • Beleidsbepalers (de bestuurders of leden van de raad van toezicht) mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in: de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling geld wil werven, het beheer van het vermogen van de instelling, de besteding van het vermogen van de instelling.
 • De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen).Kosten voor propaganda, publiciteit en public relations zijn voorbeelden van kosten van het werven van Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Een voorbeeld van beheerskosten zijn administratiekosten
 • Uit de statuten/regelgeving van de Stichting moet blijken aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt mocht de Stichting worden
 • Een ANBI moet verplicht een administratie Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

2016 Sociaal Verhaal jaarrekening

2017 Sociaal Verhaal jaarrekening

2018 Sociaal Verhaal jaarrekening

Bestuursleden en uittreksel handelsregister Sociaal Verhaal