Bezwaarschrift gemeente Arnhem

Gang van zaken bezwaarschriftprocedure

U heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van het gemeentebestuur.
Hieronder leest u hoe de gemeente uw bezwaarschrift behandelt.

Uw bezwaarschrift doorloopt een aantal stappen, waarbij de gemeente u betrekt. De gemeente volgt een aanpak die voor u open en duidelijk is. Daarbij gaan we graag met u in gesprek.

Ontvankelijkheid:

Eerst onderzoekt de gemeente of uw bezwaarschrift ontvankelijk is, dat wil zeggen: of het aan de wettelijke eisen voldoet. Dan kan het in behandeling worden genomen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk, dat u niet voldoende duidelijk maakt waarom u bezwaar maakt. De reden hoort in een bezwaarschrift te staan. Ook kan het zijn dat u uw bezwaarschrift te laat heeft opgestuurd. In die situaties krijgt u de kans om uw bezwaarschrift aan te vullen of om uit te leggen waarom u het te laat heeft ingediend.

Behandeling van het bezwaarschrift

Na de vaststelling dat uw bezwaarschrift ontvankelijk is, begint de gemeente aan de behandeling van de inhoud van uw bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift kiest de gemeente over het algemeen voor het ambtelijk horen. Dit betekent dat een juridisch medewerker van de gemeente, die niet bij de besluitvorming betrokken is geweest, uw bezwaarschrift behandelt. Deze medewerker neemt telefonisch contact met u op. Eventueel volgt er een afspraak voor een nader gesprek.

HOE GAAT HET “AMBTELIJK HOREN” PRECIES IN Z’N WERK?

1. Als uw telefoonnummer bekend is, dan belt de medewerker van de gemeente u binnenkort op. Staat uw telefoonnummer niet in uw bezwaarschrift? Geeft u dat dan a.u.b. door aan de afdeling juridisch advies en control van de gemeente Arnhem: tel. (026)3774753 of via postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

2. Telefonisch spreken de medewerker en u over uw bezwaar tegen het gemeentelijke besluit. Mogelijk wilt u verdere uitleg over het besluit van de gemeente waar u het niet mee eens bent of wilt u nog toelichting geven op uw bezwaar.

3. Aan het einde van het telefoongesprek krijgt u altijd de kans aangeboden om in het Stadskantoor in een nader gesprek net de medewerker uw bezwaarschrift toe te lichten (dit noemen we een hoorzitting). Meteen of kort erna wordt hierover een afspraak gemaakt.

4. U ontvangt thuis een uitnodiging voor dit gesprek. In deze brief meldt de gemeente welke vragen er nog zijn. Bovendien stuurt de gemeente eventueel verdere informatie mee. Het gesprek duurt ongeveer een kwartier. Naast uw gesprekspartner is er een andere medewerker van de gemeente bij aanwezig om een verslag te maken. Als u zelf iemand wilt meenemen, verzoeken we u om dat van tevoren te melden. Indien u de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreekt, dan verwachten wij van u dat u iemand meeneemt die voor u kan vertalen.

5. Op basis van het gesprek kan de medewerker die uw bezwaarschrift behandelt, nader onderzoek instellen of nieuwe stukken opvragen. Dan gaat de behandeling van uw bezwaarschrift natuurlijk langer duren. De medewerker laat u dat weten.

6. U mag ook afzien van een hoorzitting. U kunt hiervoor kiezen als u bijvoorbeeld tijdens het telefoongesprek al uw toelichting gegeven heeft. Als u afziet van een hoorzitting, dan zal de medewerker op basis van het dossier en het telefoongesprek verder gaan met de behandeling.

7. De medewerker verwerkt alle informatie en stelt een besluit over uw bezwaarschrift voor. Daarin staat of uw bezwaar als terecht of niet terecht wordt beoordeeld. Het gemeentebestuur neemt een besluit over uw bezwaarschrift.

8. U krijgt het besluit normaal gesproken binnen drie weken na het gesprek thuisgestuurd. Wanneer u het niet eens bent met het besluit, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. In het besluit over uw bezwaarschrift (dat heet: “Beschikking op bezwaar”) leest u daar meer informatie over.

Een andere mogelijkheid voor de behandeling van een bezwaar

Als uw bezwaarschrift daar aanleiding toe geeft, dan kan het gemeentebestuur besluiten om uw bezwaarschrift voor te leggen aan de bezwaarschriftencommissie. In dat geval nodigt de commissie de indiener van het bezwaar en een vertegenwoordiger van de gemeente uit voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten en kan de vertegenwoordiger van de gemeente uitleg geven over het genomen besluit. De commissie brengt advies uit aan het gemeentebestuur, dat een besluit neemt over het bezwaar.

Als de gemeente voor deze aanpak kiest, dan krijgt u dit natuurlijk te horen.
Contactgegevens gemeente Arnhem: tel. (026) 3774753, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem
www.arnhem.nl Digitaal Loket, Producten A-Z, letter B: Bezwaarschriften gemeentebestuur, gemeente@arnhem.nl.

U mag u bij de hoorzitting laten bijstaan door een advocaat of een gemachtigde. Sociaal Verhaal kan gratis een advocaat of jurist met u mee naar de hoorzitting laten gaan.

homepage