Afwijzing Wsnp schuldsanering hoger beroep

Heeft u van de rechtbank een afwijzing Wsnp schuldsanering ontvangen ? Dan heeft u acht dagen na de uitspraak van de rechtbank de tijd om hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof. Wanneer u niet naar de Wsnp zitting van de rechtbank bent geweest, dan kunt u in verzet tegen de uitspraak tot afwijzing Wsnp van de rechtbank. De verzettermijn is dan twee weken na de uitspraak. Verzet tegen afwijzing Wsnp stelt u in bij de rechtbank en niet bij het gerechtshof. Sociaal Verhaal kan u helpen met een gratis advocaat voor hoger beroep afwijzing Wsnp of voor verzet tegen afwijzing Wsnp door de rechtbank. Neemt u gelijk contact op met Sociaal Verhaal als u een afwijzing Wsnp schuldsanering van de rechtbank heeft ontvangen. De termijnen voor beroep en verzet Wsnp zijn kort.

Wsnp Schuldsanering en schone lei

Voor schulden waar u niet uitkomt, kunt u de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvragen. Dit heet de Wsnp (Wet schuldsanering Natuurlijke Personen). Als u wordt toegelaten tot de Wsnp, dan bent u na drie jaar Wsnp van uw schulden af met een Wsnp schone lei. Het restant van uw schulden wordt daarbij kwijtgescholden en u kunt na die drie jaar schuldenvrij verder met uw leven.

U komt alleen in aanmerking voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), als u eerst via de officiële schuldhulpverlening heeft geprobeerd om langs minnelijke weg uw schulden op te lossen. Als er in het minnelijke schuldsaneringstraject geen oplossing met de schuldeisers is bereikt, dan kunt u via een verzoekschrift bij de rechtbank vragen om toegelaten te worden tot de Wsnp. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen, wil een verzoek aan de rechtbank tot toelating Wsnp worden gehonoreerd:

 • Er is sprake van problematische schulden die u niet zelf kunt oplossen.
 • U heeft de afgelopen vijf jaar niet opzettelijk schulden gemaakt, gefraudeerd, een financieel misdrijf gepleegd of ander onverantwoord gedrag vertoond. U bent te goeder trouw.
 • U heeft eerst via een minnelijk schuldhulpverleningstraject geprobeerd om met uw schuldeisers tot een vergelijk te komen. U beschikt over een verklaring van een schuldhulpverleningsinstantie dat dit minnelijk schuldhulp traject is mislukt.
 • U heeft de laatste tien jaar niet in de Wsnp gezeten en u zit nu niet in de Wsnp.
 • U doet uw best om zoveel mogelijk te verdienen en u komt de verplichtingen van de Wsnp na.

Als u in beginsel niet voldoet aan bovenstaande toelatingseisen voor de Wsnp, dan kan het zijn dat de rechtbank uw verzoek om toelating tot de Wsnp toch honoreert, als blijkt dat u de oorzaken van uw problemen onder controle heeft gekregen. Soms is het hiervoor nodig om hoger beroep in te stellen tegen de afwijzing Wsnp door de rechtbank. Sociaal Verhaal kan u hierover informeren.

Het is niet makkelijk om toegelaten te worden tot de schuldsanering. En ook als u tot de Wsnp bent toegelaten, loopt u het risico dat de Wsnp tussentijds wordt beëindigd. Bijvoorbeeld als u lichtvaardig schulden maakt, of niet voldoet aan uw verplichting om zoveel mogelijk geld te verdienen voor uw schuldeisers. Het is ook mogelijk dat uw Wsnp bewindvoerder tussentijds aan de rechtbank vraagt om uw Wsnp te beëindigen, omdat u de bewindvoerder onvoldoende informatie verstrekt, u onvoldoende uw best doet om aan werk te komen of u boetes krijgt. De tussentijdse beëindiging van de Wsnp heeft voor u grote gevolgen. Uw oude schulden herleven geheel en uw schuldeisers mogen weer beslag- en andere executiemaatregelen jegens u treffen.

werkgever

Heeft u van de rechtbank een afwijzing Wsnp schuldsanering ontvangen? neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Verplichtingen Wsnp

In de Wsnp moet u alles doen om uw schulden zoveel mogelijk af te lossen. U heeft daarom de volgende verplichtingen:

 • Maandelijkse afdrachtverplichting voor uw schulden. U moet zorgen dat u uw werk behoudt of alles doet om aan werk te komen.
 • Inlichtingenplicht: u moet uw bewindvoerder op de hoogte houden van alles wat van belang is voor uw financiële situatie. U heeft een meldingsplicht naar uw bewindvoerder. De bewindvoerder hoeft dit niet zelf aan u te vragen. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of trouwen of een erfenis krijgt. U moet dit zelf melden aan de bewindvoerder.
 • Inspanningsverplichting: U moet gedurende de Wsnp zoveel mogelijk inkomen verwerven. De bewindvoerder mag u dus vragen om extra te solliciteren.
 • U mag gedurende de Wsnp geen nieuwe schulden maken.

Als u niet aan deze verplichtingen voldoet, dan kan de bewindvoerder aan de rechter vragen om uw Wsnp te beëindigen. U krijgt dan geen schone lei Wsnp en u moet uw oude schulden geheel betalen.

U kunt dan ook failliet worden verklaard. Er wordt dan door de rechtbank een curator aangesteld en een rechter-commissaris benoemd. De curator gaat dan onderzoeken of hij uw spullen kan verkopen om de schuldeisers te betalen. Als u niet genoeg inkomen heeft en de opbrengst van de verkoop van uw spullen levert onvoldoende op, dan zal de rechtbank het faillissement weer opheffen bij gebrek aan baten. Uw schulden zijn dan niet afgelost en uw schuldeisers kunnen na de opheffing van het faillissement de vorderingen weer bij u incasseren, bijvoorbeeld via beslag door een deurwaarder.

Het belangrijkste verschil tussen faillissement en Wsnp is dat als u de Wsnp met goed gevolg doorloopt, u aan het einde van de Wsnp weer helemaal schuldenvrij bent. De resterende schulden worden dan immers kwijtgescholden. In het algemeen duurt de Wsnp ongeveer drie jaar.Bij een faillissement is dat niet het geval en herleven uw oude schulden weer na de opheffing van het faillissement.

Gevolgen uitspreken Wsnp

Welke gevolgen zijn er voor u als de Wsnp wordt uitgesproken door de rechtbank ? Als de rechter vindt dat u in aanmerking komt voor de Wsnp, dan heeft dit de volgende gevolgen voor u:

 • De uitspraak van de rechter waarin uw Wsnp is uitgesproken, wordt gepubliceerd in de Staatscourant, in een landelijk dagblad en op internet op rechtspraak.nl in het Landelijk Register Schuldsaneringen.
 • U moet drie jaar lang rondkomen van een inkomen op 90% van het bijstandsniveau.
 • U heeft niet het beheer over uw eigen inkomen en vermogen.
 • U krijgt van de rechtbank een bewindvoerder toegewezen die uw financiën beheert.
 • Er geldt een postblokkade voor minimaal 13 maanden. Dit betekent dat voor u bestemde post wordt doorgestuurd aan uw bewindvoerder.
 • U mag geen nieuwe schulden maken.
 • Uw energie, zoals gas, elektra, verwarming en uw water mogen niet worden afgesloten en moeten weer worden aangesloten door de leverancier als er reeds afgesloten was.
 • Als u de Wsnp goed doorloopt, dan bent u na drie jaar van uw schulden af en begint u met een schone lei. Een schone lei betekent dat de schulden die aan het eind van de Wsnp resteren, niet meer door de schuldeisers op u kunnen worden verhaald. Nogmaals, dit geldt alleen als u het Wsnp-traject goed heeft afgerond en aan u een schone lei is verleend.

Omzetting faillissement in Wsnp

Als één of meerdere schuldeisers u faillissement heeft aangevraagd bij de rechtbank. Omdat u uw schulden niet meer betaalt, dan kan dit faillissement op uw verzoek worden omgezet in de Wsnp. U moet daarvoor een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Het procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken van de rechtbank vereist bij een dergelijk omzettingsverzoek van failllissement in Wsnp geen overlegging van stukken waaruit blijkt dat er vooraf eerst een minnelijke schuldregeling met de schuldeisers door u is beproefd. Een verzoek tot omzetting faillissement in Wsnp zonder deze stukken wordt zonder bezwaar door de rechtbank inhoudelijk behandeld.

Bij een regulier verzoek aan de rechtbank tot toepassing van de Wsnp op verzoek van de schuldenaar, moet er een met redenen omklede verklaring worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat een minnelijke regeling is beproefd. Bij een verzoek tot omzetting faillissement in Wsnp is dit niet verplicht. Het komt dan ook steeds vaker voor dat schuldenaren, al dan niet op advies van schuldhulpverleningsinstanties, kiezen voor de kortere weg naar de Wsnp. Namelijk die van omzetting van Wsnp in faillissement. Een regulier minnelijk schuldhulpverleningstraject via een bevoegde schuldhulpverleningsinstantie duurt meestal langer dan een jaar. Via het omzettingsverzoek kunt u de toelating tot de Wsnp aanmerkelijk versnellen. U kunt bijvoorbeeld uw eigen faillissement aanvragen en vervolgens een verzoek tot omzetting faillissement in Wsnp bij de rechtbank indienen. U hoeft dan dus niet aan de verplichting te voldoen om bewijsstukken te overleggen van een voordien doorlopen minnelijk schuldhulptraject bij een officiële schuldhulpverleningsinstantie.

Bezwaar schuldsanering schuldenregeling gemeente

Voordat u een verzoekschrift bij de rechtbank voor toelating tot de Wsnp kunt indienen, moet u eerst een minnelijk schuldhulptraject bij een officiële schuldhulpverleningsinstantie hebben doorlopen. Dit gaat meestal via de gemeente of de gemeentelijke kredietbank. Als de gemeente u weigert toe te laten tot de minnelijke schuldenregeling, dan kunt u dus geen verzoek tot Wsnp bij de rechtbank indienen. Tegen de weigering van de gemeente of van de gemeentelijke kredietbank om u toe te laten tot het minnelijk schuldhulptraject, kunt u bezwaar maken. Ook als de gemeente besluit om u gedurende de schuldenregeling, uit het minnelijk traject te zetten – de minnelijke schuldenregeling wordt dan tussentijds beëindigd door de gemeente – kunt u tegen deze beslissing van de gemeente bezwaar maken. Sociaal Verhaal kan u helpen met bezwaar tegen besluit van de gemeente tot stopzetting of afwijzing schuldenregeling. Neemt u daarvoor contact op met Sociaal Verhaal.

Samenvatting hoger beroep afwijzing Wsnp schuldsanering

Bij een afwijzing van een verzoek tot toelating tot de Schuldsaneringsregeling Wsnp, een weigering schone lei of een tussentijdse beëindiging van de Wsnp door de rechtbank, heeft u acht dagen de tijd voor hoger beroep bij het gerechtshof of veertien dagen voor verzet, als u niet bij de zitting van de rechtbank aanwezig bent geweest. In uw hoger beroepschrift bij het gerechtshof moeten de gronden van uw beroep zijn opgenomen. U kunt alleen via een advocaat hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Sociaal Verhaal kan u helpen met een gratis advocaat voor hoger beroep als u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort. Wij hebben dan uw schuldenlijst nodig en de afwijzing of beëindiging van de schuldsanering. De reden van beëindiging of niet toelating tot de Wsnp is meestal dat u niet (meer) aan de eisen van de schuldsaneringsregeling zou voldoen. U heeft bijvoorbeeld nieuwe schulden gemaakt of niet uw best gedaan om zoveel mogelijk schulden af te lossen in de periode van de schuldsaneringsregeling.

Uw bewindvoerder of een schuldeiser kan aan de rechter vragen om de schuldsanering te beëindigen omdat u niet aan de voorwaarden voldoet of heeft voldaan. U verschaft de bewindvoerder onvoldoende informatie, of u blijkt niet alle relevante schulden bij de aanvraag Wsnp te hebben opgegeven. Of achteraf blijkt dat u bepaalde schulden lichtvaardig bent aangegaan door fraude of onnodige abonnementen. Ook het onvoldoende uw best doen om een baan te vinden om uw schulden af te lossen, kan een reden zijn voor tussentijdse beëindiging van de Wsnp. Van belang is dat u direct contact opneemt met Sociaal Verhaal als er door uw bewindvoerder of door een schuldeiser een verzoekschrift tot tussentijdse beëindiging Wsnp wordt ingediend bij de rechter. Sociaal Verhaal kan u van een advocaat voorzien om verweer te voeren tegen de tussentijdse beëindiging Wsnp. Ook voor hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter tot tussentijdse beëindiging van de Wsnp heeft u een advocaat nodig. Voorkom dat u uit de Wsnp wordt gezet. U mag daarna immers voor een periode van tien jaar geen nieuw Wsnp verzoek indienen.

Sociaal Verhaal helpt u ingeval van:

 • Instellen van beroep tegen afgewezen of beëindigde schuldsanering.
 • Instellen van beroep tegen afgewezen of weigering schone lei.
 • Indienen gronden hoger beroep bij gerechtshof.
 • Bezwaar- en beroep tegen afwijzing minnelijke schuldhulp door de gemeente.