Advocaat arbeidsrecht

Bent u op zoek naar een advocaat arbeidsrecht, maar heeft u geen of laag inkomen? Bel dan naar Sociaal Verhaal. Wij helpen mensen die een arbeidsconflict met de werkgever hebben met een gratis advocaat arbeidsrecht. Voorwaarde hiervoor is dat u zelf geen goede advocaat arbeidsrecht kunt vinden en u ten gevolge van uw financiële situatie niet zelf een advocaat arbeidsrecht kunt betalen. Voorts verschaffen wij alleen hulp aan werknemers in de volgende arbeidsrechtelijke conflictsituaties met werkgevers.

 • Ontslag op staande voet door de werkgever.
 • Opzegging arbeidsovereenkomst of beëindiging dienstverband door werkgever.
 • Geen verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij meerdere contracten.
 • Loonbetaling te laat of geen loonbetaling door de werkgever.
 • Werkgever weigert vakantiedagen uit te betalen.
 • Werkgever weigert bij uitdiensttreding eindafrekening of salarisspecificatie te verstrekken.
 • Uitbetaling te weinig uren of te weinig loon betaald door werkgever.
 • Als oproepkracht niet meer opgeroepen worden door werkgever.
 • Ontslag bij mondelinge arbeidsovereenkomst.
 • Ontslag na contante loonbetalingen.
 • Ontslag zonder dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst bestaat.
 • Terugbetalingsverzoek studiekosten of andere kosten bij uitdiensttreding of ontslag.
 • Overtreding concurrentiebeding of relatiebeding in contract door werknemer.
 • Overtreding bepalingen in cao of in arbeidsovereenkomst door werkgever.
 • Ontslag tijdens ziekte of zwangerschap door werkgever.
 • Voorstel werkgever voor een beëindigingsovereenkomst aan de werknemer.
 • Weigering ww-uitkering door het UWV vanwege verwijtbaar werkeloos.
 • Ongeluk werknemer op de werkvloer bij de werkgever.
 • Ontslag na wisselende contracten met verschillende vennootschappen werkgever.
 • Loonkortingen of sancties in verband met re-integratie eisen werkgever bij ziekte.
 • Betwisting oordeel bedrijfsarts / arbo-arts over ziekte van werknemer.
 • Betalingsonmacht werkgever waardoor salaris werknemer niet wordt betaald.
 • Aanvraag ontslagvergunning UWV door werkgever om bedrijfseconomische redenen.
 • Voorstel werkgever voor arbeidsmediation vanwege arbeidsconflict met de werknemer.
 • Onterechte inhoudingen of verrekeningen op salaris of op eindafrekening.

In al deze gevallen helpen wij u om de meest geschikte advocaat arbeidsrecht te vinden om het geschil met uw werkgever tot een goed einde te kunnen brengen. Het is hierbij in uw belang dat u tijdig met ons contact opneemt, als u zelf al het idee heeft dat de relatie tussen u en uw werkgever niet soepel verloopt en er een mogelijk arbeidsconflict aankomt. Wij kunnen u dan al in de voorfase adviseren hoe naar de werkgever te reageren. Hierdoor wordt voorkomen dat u een advocaat arbeidsrecht nodig heeft om een ruzie met uw werkgever langs juridische weg te beslechten. Voorkomen is beter dan genezen. Een advocaat arbeidsrecht inschakelen is het laatste middel om de probleemsituatie met uw werkgever op te lossen. Het is veel beter om voordien naar een minnelijke oplossing met uw werkgever te zoeken. De meeste werkgevers staan hier voor open en hebben geen zin in een advocaat arbeidsrecht op hun dak. Als u er met ons eerste advies niet uitkomt met uw werkgever, dan kunnen wij met u en uw werkgever bespreken of de kwestie misschien is op te lossen met een onafhankelijke MfN-arbeidsrechtmediator. Een mediator komt in meer dan 90% van de arbeidssconflicten tot een goede oplossing voor u en uw werkgever. Uw werkgever hoeft dan ook geen arbeidsrecht advocaat in te schakelen om het geschil met u langs juridische weg uit te vechten. Neem daarom met ons contact op als u vragen heeft over uw werk, of over uw werkgever.

studiefinanciering

Bent u op zoek naar een advocaat arbeidsrecht, maar heeft u geen of laag inkomen? Bel dan naar Sociaal Verhaal. Wij helpen mensen die een arbeidsconflict met de werkgever hebben met een gratis advocaat arbeidsrecht.