Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen UWV

Kunt u niet werken? Doe dan een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen bij het UWV. Als u gehandicapt of ziek bent en u kunt niet werken. Of u kunt alleen met hulp of begeleiding werken, dien dan bij het UWV een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen in. Via de website van het UWV doet u de aanvraag beoordeling arbeidsvermogen. Dit kan met en zonder DigiD. Als u niet in staat bent om via internet de aanvraag bij het UWV in te dienen, dan kunt u dit ook telefonisch doen via het telefoonnummer 0900-9294 van het UWV (4 cent per minuut). Houd wel uw BSN-nummer bij de hand als u het UWV belt. Na uw aanvraag gaat het UWV beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken. Als u door ziekte of handicap minder kunt dan andere werknemers, dan kan het UWV tot de conclusie komen dat u wél kunt werken, maar bijvoorbeeld alleen in deeltijd, of werk waarmee u minder dan het minimumloon verdient. Ook dan heeft u arbeidsvermogen.

Arbeidsverplichting Participatiewet

In de Participatiewet is een arbeidsverplichting en een sollicitatieplicht opgenomen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt en u weigert hieraan te voldoen, dan mag de gemeente u sancties in de vorm van strafkorting, of tijdelijke stopzetting van uw uitkering opleggen. Bent u echter vanwege ziekte en handicap niet in staat om aan uw arbeidsverplichting of andere verplichtingen uit hoofde van de Participatiewet te voldoen, dan is het zinvol om bij het UWV een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen in te dienen. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt of u hulp kunt krijgen van de gemeente en of u aan uw verplichtingen op grond van de Participatiewet moet voldoen. In geval van aantoonbare ziekte of een handicap, waardoor u geen arbeidsvermogen heeft, kunt u door de gemeente worden vrijgesteld van deze verplichtingen. Zoals uw sollicitatieplicht en arbeidsverplichting. Indien er geen sprake is van arbeidsvermogen, dan moet u de gemeente u vrijstelling verlenen. De gemeente mag u daarbij geen sancties of maatregelen opleggen in de vorm van stopzetting bijstandsuitkering, of strafkorting met een percentage op uw uitkering.

U dient hierbij wel te bedenken dat de gemeente bij een door het UWV geconstateerde arbeidsbeperking, niet zonder meer verplicht is om u volledig vrij te stellen van de arbeidsverplichting. De Participatiewet is juist bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken, sneller en makkelijker aan het werk te krijgen. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw participatieplicht naar aanleiding van het door het UWV vastgestelde arbeidsvermogen? Neem met Sociaal Verhaal contact op voor advies. Ook als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV waarin de mate van uw arbeidsvermogen is vastgesteld, dan kunt u met ons contact opnemen voor hulp.

Voorwaarden arbeidsvermogen UWV

Onder welke voorwaarden is het UWV van mening dat u over arbeidsvermogen beschikt?

  • U woont in Nederland.
  • U volgt op dit moment geen opleiding.
  • U kunt met begeleiding werken.
  • U heeft een voorziening nodig om te werken.
  • U kunt werken in een beschutte werkomgeving.
  • U kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie.
  • U heeft basis werknemersvaardigheden.
  • U kunt tenminste één uur aaneengesloten werken.
  • U kunt minimaal vier uur per werkdag werken.

zakelijk

In schrijnende gevallen is een second opinion of onafhankelijk medisch onderzoek mogelijk. Overleg met Sociaal Verhaal over de mogelijkheden.

Als u volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor een Wajong uitkering. U heeft alleen recht op een Wajonguitkering als u op uw achttiende verjaardag een langdurige ziekte of handicap heeft. Of u kreeg na uw achttiende jaar maar vóór uw dertigste jaar een langdurige ziekte of handicap en u heeft minimaal zes maanden een opleiding gevolgd. U kunt geen Wajong krijgen als u een studie of opleiding volgt. U heeft wel weer recht op een Wajong-uitkering als de opleiding stopt en u geen arbeidsvermogen heeft. Om dit vast te stellen kunt u een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen bij het UWV indienen.

U kunt geen beoordeling arbeidsvermogen bij het UWV aanvragen als u al een uitkering van het UWV ontvangt, zoals een Ziektewetuitkering, een WIA-uitkering, een WAO-uitkering of een WAZ-uitkering. U kunt dan wel op elk moment een herkeuring bij het UWV aanvragen, in het kader van een herbeoordeling van uw arbeidsongeschiktheid en het daaraan verbonden recht op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV.

Neem in elk geval met ons contact op als u een schriftelijke beslissing van het UWV heeft ontvangen op uw aanvraag beoordeling arbeidsvermogen. De beslissing van het UWV over uw arbeidsvermogen kan grote gevolgen hebben voor uw inkomenssituatie. Ook wanneer u zich niet kunt vinden in de gesprekken of rapportages met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV, adviseren wij u om met ons contact op te nemen. In schrijnende gevallen is een second opinion of onafhankelijk medisch onderzoek mogelijk. Overleg met Sociaal Verhaal over de mogelijkheden.