Instellen beroep bij de Rechtbank, sector bestuursrecht

U wilt beroep instellen bij de rechtbank tegen een besluit van een bestuursorgaan zoals het UWV of een gemeente. Onderstaand vindt u informatie over de procedure bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Partijen

In de beroepsprocedure bij de rechtbank: wordt u ‘eiser(es)’ genoemd. De overheidsinstantie is de ‘verweerder’. Naast eiser en verweerder kan ook een derde-belanghebbende bijvoorbeeld een vergunninghouder, aan de procedure deel nemen. Al deze deelnemers worden ‘partijen’ genoemd.

Het beroepschrift

De rechtbank controleert allereerst of uw beroepschrift tijdig is

ingediend en of het alle benodigde informatie bevat. Zo moet er in staan waarom u het niet eens bent met het besluit van de overheidsinstantie. Ook moet uw brief een datum en een handtekening bevatten. Als er iets ontbreekt. zal de rechtbank u daarom vragen. U krijgt dan vier weken dc tijd om de informatie aan te vullen. Wilt u stukken insturen in een vreemde taal, voeg dan een h’eder1andse vertaling bij.

Griffierecht

Het instellen van beroep kost geld. Dat heet griffierecht. De hoogte van het bedrag is afhankelijk: van het soort zaak en de hoedanigheid aan de eiser. U ontvangt binnenkort een nota, en heeft dan vier weken de tijd om het griffierecht te betalen. Als de rechtbank u in het gelijk stelt. krijgt u het griffierecht terug aan de overheidsinstantie. Bent u woonachtig in het buitenland, vergeet dan niet bij uw betaling het IBAN nummer en de SWIFT code te vermelden.

 

Let op dc termijnen!

Stuurt u het beroepschrift of de ontbrekende informatie niet op tijd naar de rechtbank of betaalt u het griffierecht te laat. dan zal de rechtbank uw zaak niet inhoudelijk behandelen. De rechtbank hanteert voor deze en andere stappen in de procedure vaste (wettelijke) termijnen. Meer informatie hierover vindt u in de landelijke procesregeling bestuursrecht op iswvxv.rechtspraak.nl. Alleen in uitzonderlijke gevallen verleent de rechtbank uitstel. Dit moet u dan ruim voor de termijn afloopt en met opgaaf van redenen aanvragen

 

Advocaat of gemachtigde

In de beroepsprocedure mag u zelf het woord voeren. U kunt zich ook: door een advocaat of iemand anders laten

vertegenwoordigen. Als u iemand machtigt die geen advocaat is, dan moet u een schriftelijke machtiging aan de rechtbank sturen. Heeft u weinig geld, dan kunt u misschien voor de kosten van een advocaat gefinancierde rechtshulp krijgen van de Raad voor de Rechtsbijstand (zie voor meer informatie www.rvr.org).

 

Vooronderzoek

Na de ontvangst van het beroepschrift begint de rechtbank met een vooronderzoek. Daarvoor vraagt de rechtbank bij de overheidsinstantie alle stukken op die niet de zaak te maken hebben. Ook krijgt de overheidsinstantie de gelegenheid om op uit beroepschrift reageren. Zo’n reactie wordt een verweerschrift genoemd. U ontvangt een kopie van dit verweerschrift en van alle andere stukken.U kunt weer schriftelijk reageren op het verweererschrift. De overheidsinstantie kan vervolgens op uw reactie reageren.

Het insturen van stukken

U kunt in beginsel tot uiterlijk tien dagen voor de zitting nog stukken naar de rechtbank sturen die van belang zijn voor uw zaak. De rechtbank stuurt deze stukken dan ook naar de overheidsinstantie.

Stuur stukken per post of per fax. Er is in de meeste

rechtbanken nu nog geen mogelijkheid om digitaal te procederen. Stuur dus geen berichten per e-mail. tenzij de rechtbank heeft laten weten dat dat in uw procedure wel kan.

U en de andere partij(en) ontvangen in principe kopieën van alle bij de rechtbank ingediende stukken, ingekomen en verstuurde brieven U moet adreswijzigingen altijd schriftelijk aan de rechtbank doorgeven.

Zitting

Na het vervolgonderzoek houdt de rechtbank meestal een zitting. U en de andere partijen ontvangen daarvoor uiterlijk drie, maar meestal zes weken van tevoren een uitnodiging. Weet u nu al dat u voor een langere periode verhinderd zult zijn, laat dit de rechtbank dan weten

Vereenvoudigde behandeling

Soms kan dc rechter na het vooronderzoek op basis van de stukken al een uitspraak doen. Dit wordt een vereenvoudigde behandeling’ genoemd. Er vindt dan geen zitting plaats.

Buiten zitting

Als alle partijen en dc rechter het erover eens zijn dat een zitting niet nodig is. kan de zaak ‘buiten zitting’ worden afgehandeld. Dat betekent dat er dan geen zitting wordt gehouden in uw zaak en er een uitspraak l:omt op basis van de schriftelijke stukken in het dossier van uw zaak bij dc rechtbank. U kunt een verzoek indienen om een uitspraak ‘buiten zitting’.

Voorlopige voorziening

U kunt tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vragen. Dit is een verkorte procedure voor dringende en spoedeisende situaties. U vraagt de rechter dan bijvoorbeeld om de uitvoering van het overheidsbesluit uit te stellen tot na dc uitspraak: in de beroepsprocedure. Partijen bij een voorlopige voorziening worden zo snel mogelijk uitgenodigd voor een zitting. Nadere stukken kunnen tot een  dag voor de zitting worden ingediend. De voorzieningenrechter doet uiterlijk binnen twee weken na de zitting uitspraak.

Ook voor deze procedure moet u griffierecht betalen.

Mediation

In veel zaken spelen naast juridische kwesties ook communicatie-of andere problemen een rol. wilt u deze problemen ooi: aanpakken. dan kunt u   kiezen voor mediation. Bij mediation wordt geprobeerd om samen met de andere partij uw conflict op te lossen, onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. de mediator. Mediation is alleen mogelijk als alle partijen dat wi1len. De procedure bij de rechtbank wordt dan even stilgelegd. Komt u er samen niet uit. dan gaat de zaak terug naar de rechtbank.Neem voor meer informatie hierover contact op met de mediationfunctionaris van de rechtbank.

rechtbank5-480x321